Kiedy pracodawca musi przeprowadzić inwentaryzację?

Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Oddział w Krakowie

 

Pracuję w dużym sklepie samoobsługowym i zawarłam z. pracodawcą oraz pozostałymi pracownikami umowę o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie. Od pewnego czasu mam zastrzeżenia co do rzetelności wykonywania pieczy nad powierzonymi nam towarami 4 przez pozostałych współpracowników. Czy w związku z powyższym istnieje możliwość rozwiązania przeze mnie takiej umowy?

Kwestię umów dotyczących wspólnej odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie. Stosownie do par. 16 ust. 1 powyższego rozporządzenia pracownik ponoszący wspólną odpowiedzialność materialną może zgłosić pracodawcy żądanie przeprowadzenia inwentaryzacji w razie stwierdzenia nieprawidłowego wykonywania obowiązków związanych z pieczą nad powierzonym mieniem przez innego pracownika objętego taką odpowiedzialnością. Natomiast stosownie do ust. 2 par. 16 pracownik taki może odstąpić od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej, ze skutkiem na przyszłość, jeżeli w terminie nieprzekraczającym siedmiu dni od dnia zgłoszenia żądania przeprowadzenia inwentaryzacji nie zostanie ona rozpoczęta lub nie nastąpi odsunięcie pracownika, którego dotyczą zarzuty, od wykonywania pracy w miejscu powierzenia mienia. Tak więc w przypadku, gdy pracodawca nie przeprowadzi inwentaryzacji w wymaganym terminie lub nie odsunie pracownika, którego dotyczą zarzuty, ten ostatni uprawniony będzie do odstąpienia od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Nadto, na podstawie par. 10 powyższego rozporządzenia każdy pracownik może wypowiedzieć umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej na piśmie na czternaście dni naprzód. Przy czym, rozpoczęcie inwentaryzacji winno nastąpić przed upływem okresu wypowiedzenia tej umowy. Zatem pracownik uprawniony jest również w dowolnym czasie do wypowiedzenia takiej umowy za 14-dniowym terminem wypowiedzenia.

Podstawa prawna Par. 10,16 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (t.j. Dz.U. z. 1996 r. nr 143, póz. 663).