Kiedy można zaliczyć opłatę prolongacyjną do kosztów?

Opinia prawna

Kiedy można zaliczyć opłatę prolongacyjną do kosztów

 

Zwróciłem się z wnioskiem o rozłożenie zaległości podatkowej na raty. Organ podatkowy wyraził zgodę, ustalając opłatą prolongacyjną. Czy mogę tę opłatę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

 

Kosztami uzyskania przychodów są wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów imiennie wskazanych w obu powyższych aktach prawnych. Przepisy określają warunki, które spełniać musi także opłata prolongacyjną, by mogła stanowić koszt uzyskania przychodów. Ze wskazanych przesłanek fakt występowania w kręgu wydatków nie stanowiących kosztu uzyskania przychodów jest kryterium obiektywnym i łatwo weryfikowalnym. Regulacje zawarte w ustawach nie wyłączają odgórnie opłaty prolongacyjnej z katalogu wydatków, które mogą być uznane za koszty podatkowe. Wskazując na odrębność instytucji opłaty prolongacyjnej, organy podatkowe słusznie opowiadają się za niezasadnością utożsamiania jej z odsetkami za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuję się przepisy Ordynacji podatkowej. Te wskazane są w ustawach jako nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów. Pozostaje rozstrzygnięcie kwestii, czy rozłożenie na raty zaległości podatkowej, z czym wiąże się zaplata opłaty prolongacyjnej, przekłada się na osiągane przychody. Mimo braku bezpośredniej relacji między tymi czynnikami, zasadne jest zaliczenie tej opłaty do kosztów uzyskania przychodów. Słusznie wskazuje się, iż rozłożenie na raty obciążeń publicznoprawnych często pozwala podatnikowi nadal funkcjonować, a tym samym osiągać dochody. Zatem istnienie powiązania między wydatkiem a uzyskanym przychodem zostaje zachowana.

 

Podstawa prawna Art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, póz. 176 z późn. zm.). Art. 15 ust. 1 z 15 lutego lipca 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54. póz. 654 z późn. zm.).