Kiedy akty prawa miejscowego naruszają interes prawny strony

W myśl art. 101 ustawy o samorządzie gminnym każdy, kogo interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem organu gminy, może złożyć skargę do sądu administracyjnego. Co oznaczają te pojęcia? Legitymacja do wystąpienia do sądu administracyjnego opiera się na subiektywnym przekonaniu osoby o naruszeniu jej interesu lub uprawnienia. Najprościej ujmując, interes prawny to taki, z którego wywodzi się możliwość żądania od organu administracji podjęcia określonych czynności, mających na celu zrealizowanie interesu lub usunięcie zaistniałego zagrożenia. Ze względu na indywidualny charakter decyzji wydawanej przez organ, interes prawny podlegający zaspokojeniu przez administrację musi być osobisty, własny, indywidualny, a ponadto konkretny, dający się obiektywnie stwierdzić, aktualny i znajdujący swoją podstawę w przepisach prawa materialnego oraz potwierdzenie w okolicznościach faktycznych. Nie może być wyprowadzany z samego tylko faktu istnienia jakiegoś aktu prawnego ani mieć charakteru hipotetycznego. O jego istnieniu decyduje jednak ocena ustawodawcy a nie przekonanie zainteresowanego. Norma prawa materialnego, stanowiąca podstawę interesu prawnego, powinna być normą dającą się indywidualnie wyodrębnić, określić i ustalić treściowo. Do sądu administracyjnego skarżyć można nie tylko naruszające interes prawny lub uprawnienie działanie wójta czy rady, ale także zaniechanie tych organów, akty prawa miejscowego, uchwały dotyczące budżetu gminy, programów gospodarczych, akty dotyczące przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, współdziałania z innymi gminami, herbu gminy, nazw ulic i placów, nadania honorowego obywatelstwa gminy (mające charakter indywidualny, ale zaliczane do kategorii-spraw publicznych) oraz akty podejmowane w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu, ale tylko te z nich, które ustalają ogólne zasady zarządu majątkiem i reguły gospodarowania mieniem (np. przeznaczające do sprzedaży budynki komunalne, ustalające zasady przetargu przy sprzedaży komunalnych mieszkań). Skarga nie przysługuje natomiast na uchwały rady gminy podejmowane m.in. w sprawach likwidacji miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego czy akceptujące ceny za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych.