Jakie są zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji (art. 161 §1 Kodeksu spółek handlowych). Okres pozostawania spółki w stanie organizacji ma służyć przede wszystkim przygotowaniu podstaw funkcjonalnych i ekonomicznych pod działanie przyszłej spółki z o.o. W tym okresie powinien zostać dokonany wybór organów spółki oraz powinien zostać zgromadzony kapitał przewidziany w umowie spółki.

Pomimo przymiotu tymczasowości spółka z o.o. w organizacji, zgodnie z art. 11 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną.

Artykuł 13 § 1 kodeksu spółek handlowych w sposób jednoznaczny określa, iż za zobowiązania spółki kapitałowej (zatem także sp. z o.o.) w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Należy mieć na uwadze, że krąg osób które mogą działać w imieniu spółki z o.o. w organizacji jest określony w art. 161 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółka z o.o. w organizacji jest reprezentowana przez zarząd albo przez pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.

Za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji, w sposób solidarny ze spółką i osobami, które działały w jej imieniu, odpowiedzialność ponosi również wspólnik, z tym zastrzeżeniem jednak, iż odpowiedzialność ta jest ograniczona do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów. Wniesienie pełnego wkładu na udziały powoduje zatem wygaśnięcie odpowiedzialności wspólnika, natomiast zwolnienie z odpowiedzialności osób działających w imieniu spółki z o.o. w organizacji następuje poprzez zatwierdzenie ich czynności przez zgromadzenie wspólników.

Z chwilą wpisu do rejestru spółka z o.o. w organizacji staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, tzn. przyjmuje docelową formę ustrojową spółki z o.o. Z tym momentem uzyskuje też osobowość prawną i staje się podmiotem praw i obowiązków spółki z o.o. w organizacji. W ten sposób zrealizowana zostaje zasada kontynuacji, nie tylko w sferze działań gospodarczych, ale również w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji.