Jakie prawa przysługują spadkobiercy przejmującemu długi po zmarłym?

W zależności od sposobu przyjęcia spadku prawa spadkobiercy mogą kształtować się dwojako. Przyjmującemu spadek przysługuje prawo wyboru co do zakresu odpowiedzialności za długi. Decydując się na przyjęcie proste spadku spadkobierca nabywa wszystkie prawa majątkowe oraz wszystkie obowiązki wchodzące w skład spadku, ale także ponosi za nie odpowiedzialność bez ograniczenia. W razie przyjęcia spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkodawcy tylko do czynnej wartości spadku. W razie, gdy spadkobierca nie wiedział o istnieniu niektórych długów spadkowych, odpowiada za niespłacone zaległości do wysokości różnicy pomiędzy ustaloną w inwentarzu czynną wartością spadku a wartością spłaconych świadczeń w celu zaspokojenia wierzycieli spadkodawcy. Jeśli jednak przyjmujący prawa i obowiązki majątkowe po zmarłym zataił istnienie innych długów, ponosi za nie odpowiedzialność ponad czynną wartość spadku, nie więcej jednak niż wynosiłaby suma wszystkich długów spadkowych. Natomiast, zgodnie z art. 1033 k.c. odpowiedzialność z tytułu zapisów i poleceń ogranicza się zawsze do czynnej wartości spadku.