Jakie odszkodowanie przysługuje za odwołany lot?

Pasażerowie doczekali się zunifikowanej regulacji kwestii odpowiedzialności przewoźników (linii lotniczych) za szkody wyrządzone pasażerowi w związku z opóźnianiem lotu w postaci Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 ( dalej jako „Rozporządzenie).

Regulacja ta przewiduje prawo do wypłaty odszkodowania w konkretnej kwocie każdemu pasażerowi, bez względu na fakt poniesienia szkody, a także czy jest pasażerem indywidualnym czy tzw. biznesowym, jednakże w ściśle określonych okolicznościach, które nie przewidują opóźnienia lotu. Odszkodowanie, o którym mowa w Rozporządzeniu (art. 7) przewoźnik lotniczy wypłaca pasażerom niezwłocznie w konkretnych okolicznościach, m.in. w przypadku odmowy przyjęcia pasażerów na pokład wbrew ich woli lub też w przypadku odwołania lotu.

Natomiast w przypadku opóźnienia lotu, tj. jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać, że lot będzie opóźniony w stosunku do planowego startu:

  1. o dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1 500 kilometrów; lub
  2. o trzy lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1 500 a 3 500 kilometrów, lub
  3. o cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b),

 

pasażerowie otrzymują od obsługującego przewoźnika lotniczego:
pomoc określoną w art. 9 (posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, zakwaterowanie w hotelu oraz transport między lotniskiem a hotelem), a gdy opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin – zwrot pełnego kosztu biletu po cenie, za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera, wraz z, gdy jest to odpowiednie, lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie.

Zwrot kosztów wypłacany jest w terminie siedmiu dni, w jednej z form płatności: w gotówce, elektronicznym przelewem bankowym, przekazem bankowymi lub czekami bankowymi albo, za pisemną zgodą pasażera, w bonach podróżnych i/lub w formie innych usług.

Poza powyższym, drogą właściwą do uzyskania odszkodowania są wyłącznie przepisy prawa krajowego, a więc zasady ogólne kodeksu cywilnego, wymagające przede wszystkim udowodnienia faktu poniesienia i rozmiaru szkody (np. w przypadku osób prowadzących działalność biznesową mogą to być skutki nieobecności na ważnym spotkaniu i szkody wynikające z tego faktu).

Warto pamiętać jednakże o stanowisku Trybunału Sprawiedliwości WE (aktualnie UE), który w wyroku z dnia 19 listopada 2009r. w połączonych sprawach C-402/07 i C-432/07 Sturgeon / Condor Flugdienst GmbH oraz Böck i in. / Air France SA doprecyzował uregulowania Rozporządzenia, stwierdzając, iż pasażerom samolotów opóźnionych o co najmniej trzy godziny należy się odszkodowanie tak samo jak pasażerom lotów odwołanych. Sędziowie uznali, iż w przypadku odwołania lotu lub odmowy wstępu na pokład, bo linia sprzedała więcej biletów niż miejsc, pasażerom przysługuje zryczałtowane odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy. Zdaniem sędziów, pasażerowie, którzy dolecą na miejsce kilka godzin później, niż przewiduje rozkład, nie mogą być gorzej traktowani, a zatem nie jest uzasadnione odmienne traktowanie pasażerów opóźnionych lotów, którzy przybywają do miejsca docelowego trzy godziny lub więcej po pierwotnie przewidzianej godzinie przylotu. Trybunał zwrócił jednak uwagę, że takie opóźnienie nie rodzi prawa do odszkodowania, jeżeli było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.