Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez przedsiębiorstwa zagraniczne przewiduje art. 85 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z nim przedsiębiorcy zagraniczni mogą na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium RP.

Należy mieć jednak na uwadze, że oddział przedsiębiorstwa zagranicznego jest ograniczony co do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zagraniczny, tworząc oddział, może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Ograniczenie to oznacza, że przedsiębiorca zagraniczny nie może posługiwać się formą oddziału w celu przedmiotowego rozszerzenia swojej działalności. Działalność oddziału może być prowadzona w węższym zakresie, ale nigdy w szerszym w stosunku do przedsiębiorstwa zagranicznego tworzącego oddział.

Przedsiębiorca zagraniczny może na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzyć jeden lub więcej oddziałów, lecz w każdym musi zostać ustanowiona osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą również tworzyć przedstawicielstwa. Jaka jest zatem różnica pomiędzy oddziałem a przedstawicielstwem przedsiębiorstwa zagranicznego? Podstawową wydaje się być bez wątpienia cel, w jakim powoływane są obie instytucje. Oddział tworzony jest w celu prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa zagranicznego, natomiast przedstawicielstwo przedsiębiorstwa zagranicznego może jedynie obejmować działalność w zakresie reklamy i promocji tegoż przedsiębiorstwa. W inny sposób również rejestrowane jest powstanie oddziału i przedstawicielstwa. Oddziały są wpisywane do rejestru przedsiębiorstw KRS, a przedstawicielstwa w rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego dla spraw gospodarki.

Różnica dotyczy również kręgu podmiotów uprawnionych do powołania oddziału i przedstawicielstwa. Oddział może zostać powołany wyłącznie przez przedsiębiorcę, natomiast przedstawicielstwo, oprócz przedsiębiorcy zagranicznego, może powołać również inna osoba zagraniczna, jeżeli została powołana w celu promocji gospodarki kraju swojej siedziby.