Jak skorzystać z bonifikaty przy przekształcaniu użytkowania wieczystego nieruchomości we własność?

Tylko do 9 sierpnia 2011 r. użytkownicy wieczyści nieruchomości będących własnością jednostek samorządu terytorialnego będą mogli korzystać z obligatoryjnych bonifikat przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego we własność.

W dniu tym upływa bowiem 18-miesięczny okres przejściowy liczony od dnia opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r. (sygn. Akt K 9/08) stwierdzającego niezgodność z konstytucją dwóch przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.). Aktualnie do wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uprawnione są osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie wskazanej powyżej ustawy (tj. w dniu 13 października 2005 r.) użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami, albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych. Z żądaniem takim mogą wystąpić również osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały:

  • w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.,
  • na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279).

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić również:

  • osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego,
  • spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.

W takim wypadku z żądaniem przekształcenia powinni wystąpić wszyscy użytkownicy wieczyści. Wskazane powyżej regulacje mają zastosowanie również do następców prawnych osób, o których mowa powyżej.
O przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej, określającej również wysokość opłaty należnej z tytułu przekształcenia, rozstrzyga starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej – w przypadku nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – lub też wójt, burmistrz prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa – odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym organ orzekający w sprawie, w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem przez użytkownika wieczystego, jest zobowiązany do udzielenia bonifikaty od opłaty:

  1. w wysokości jej 90 % w stosunku do osoby fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa GUS
  2. w wysokości jej 50 % w stosunku do osób fizycznych, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich następcom prawnym.

Po 9 sierpnia 2011 r. rozstrzygnięcie, czy w przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego we własność użytkownik wieczysty uzyska bonifikatę, będzie każdorazowo zależało od uznania organu administracji wydającego decyzję. Należy również pamiętać, że uprawnienie do wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługuje jedynie do dnia 31 grudnia 2012 r.