Jak rozpocząć biznes w Rosji?

Dzisiaj w Rosji konkurencja w każdej branży jest ogromna. Firmy z całego świata pragną znaleźć dla siebie miejsce na tym potężnym rynku. Przedsiębiorcy rozpoczynający swoją działalność na terenie Federacji Rosyjskiej zadają sobie podstawowe pytanie: jaką formę prawną wybrać, aby była ergonomiczna i dawała bezpieczeństwo finansowe. Często decydują się na utworzenie przedstawicielstwa na terenie Federacji Rosyjskiej. Tymczasem formuła „przedstawicielstwa” pod względem prawnym różni się nieco od jej odpowiednika utworzonego przez przepisy rodzime.

Przedstawicielstwo nie jest formą godną rekomendacji, jeżeli biznesowy plan rozwoju na rynku rosyjskim przewiduje sprzedaż lub produkcję określonych produktów. Przedstawicielstwo nie może bowiem prowadzić działalności gospodarczej, reprezentuje wyłącznie interesy osoby prawnej (spółki polskiej) na terenie Federacji Rosyjskiej. Najczęściej pełni ono funkcję reprezentacyjną, nie ma też osobowości prawnej. W większości przypadków wykorzystywane jest w celach promocyjnych i szeroko rozumianej reklamy. Czasami duże podmioty gospodarcze działające na rynku rosyjskim dzielą swoją działalność na dwie części: handlowo-produkcyjną, którą zajmuje się spółka w kraju i promocyjną, zastrzeżoną dla przedstawicielstwa. Schemat działania przedstawicielstwa sprawdza się na początku działalności na rynku rosyjskim, ponieważ zarejestrowany przez nas podmiot gospodarczy w Rosji nie będzie natychmiast osiągał zysków, a marketing i reklamę należy rozwijać od początku, co udaje się skutecznie robić właśnie za pomocą przedstawicielstwa. Jeśli inwestor nie zdecydował się na otwarcie spółki w Rosji, a mimo to chce zbadać ten rynek i pozyskać kontakty biznesowe, to rejestracja przedstawicielstwa firmy jest korzystnym krokiem. Jest to również wygodna forma rozwoju naszej firmy, gdyż dla pięciu pracowników przedstawicielstwa w Rosji (cudzoziemców) nie jest wymagane pozwolenie na pracę, co bardzo ułatwia prowadzenie tak niewielkiej jednostki. W celu akredytacji przedstawicielstwa podmiotu zagranicznego na terenie Federacji Rosyjskiej niezbędne jest uzyskanie zezwolenia. Organem rejestrującym przedstawicielstwa i odpowiadającym za ich kontrolę jest Państwowa Izba Rejestracyjna przy Ministerstwie Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej. Zezwolenia wydawane są na okres od roku do lat trzech. Czas niezbędny na otrzymanie zezwolenia i wpisanie podmiotu do państwowego rejestru to około 40 dni roboczych, a w trybie przyspieszonym – okres oczekiwania ulega skróceniu o 10 dni. Wszystkie dokumenty winny być przygotowane w trzech egzemplarzach, poświadczone notarialnie (jeśli nie są oryginałami) i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Warto też pamiętać, że wszelkie koszty, które ponosi przedstawicielstwo w ramach swojej działalności na terytorium Rosji są kosztami uzyskania przychodu dla spółki-matki w Polsce. Podkreślenia wymaga fakt, że kontrakty z przedsiębiorcą rosyjskim muszą być zawarte w formie pisemnej. Niezachowanie formy pisemnej powoduje nieważność takiej umowy. Należy pamiętać, że wszelkie handlowe ustalenia z kontrahentem rosyjskim należy sporządzać na piśmie, szczegółowo określając terminy dostawy i wymogi jakościowe dotyczące towarów. Jeśli stroną umowy jest rosyjska osoba prawna, to transakcja powinna uzyskać tzw. „paszport”, który sporządza bank obsługujący ją dewizowo. W przypadku umowy sprzedaży, elementami przedmiotowo istotnymi, których nieuzgodnienie spowoduje uznanie umowy za niezawarta są: nazwa towaru i jego ilość. Kodeks Cywilny Federacji Rosyjskiej pozwala uznać za ważną umowę, nawet jeżeli cena nie została uzgodniona. W tym przypadku zastosowanie znajdzie średnia cena rynkowa. Ustalenie średniej ceny rynkowej może się okazać wariantem niekorzystnym, gdyż cena rynkowa często bywa znacznie niższa na rynku Federacji Rosyjskiej lub w ogóle nie będzie towarów cenowo porównywalnych (co w praktyce zdarza się w przypadku dzieł sztuki, czy towarów chronionych prawem własności intelektualnej). Z kolei brak określenia ceny spowoduje trudności w urzędzie celnym, gdyż nie sposób będzie ustalić wartość celną towaru. Ponadto do zakończenia odprawy celnej jest wymagana zgoda naczelnika urzędu celnego, a niektóre odprawy (np. clenie samochodów sprowadzonych zza granicy) odbywa się w specjalnie do tego wyznaczonych punktach.
Warto podkreślić, iż w skutecznym handlu za wschodnią granicą Polski pomaga umiejętność sprawdzenia partnera biznesowego. Oprócz sprawdzenia stanu finansowego spółki i jej reputacji na rynku, bezpośrednio przed podpisaniem kontraktu powinno się sprawdzić rzetelność osoby podpisującej z nami umowę, szczególnie jej umocowanie do reprezentacji spółki. Dla uzyskania informacji o osobach uprawnionych do reprezentacji można zażądać aktualnego odpisu z Jedynego Państwowego Rejestru Osób Prawnych Federacji Rosyjskiej – tzw. EGRUL, stanowiącego odpowiednik polskiego Krajowego Rejestru Sądowego. Odpis z ERGUL powinien być wydany w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. W sądzie gospodarczym wystarczy wskazać nazwę firmy, aby dowiedzieć się, czy przeciwko konkretnej spółce jest prowadzone postępowanie układowe czy upadłościowe.