Jak podmiot zagraniczny może nabyć nieruchomość w Rosji?

Zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem podmioty rosyjskie i zagraniczne mają jednakowe prawo do nabycia własności nieruchomości na terytorium Rosji

Zakup lokalu nie stanowi problemu
Jak pokazuje praktyka, zagraniczne osoby fizyczne i prawne mogą nabywać nieruchomości lokalowe bez jakichkolwiek ograniczeń. Są również objęte tym samym porządkiem zawierania i rejestracji umów sprzedaży lokalu co podmioty rosyjskie. Muszą być jednak zameldowane na terytorium Rosji. Zameldowanie na stały pobyt jest przewidziane jedynie dla obywateli rosyjskich, natomiast zagraniczne osoby fizyczne podlegają jedynie zameldowaniu na pobyt czasowy, nawet jeżeli są właścicielami nieruchomości na terytorium tego państwa. Inaczej w przypadku nieruchomości gruntowych
Jedną z podstawowych różnic pomiędzy podmiotami rosyjskimi i zagranicznymi w zakresie prawa do nabycia nieruchomości gruntowej jest to, że własność tej nieruchomości, jeżeli należy ona do organów państwowych lub samorządowych może być przeniesienia w określonych przypadkach nieodpłatnie tylko na obywateli rosyjskich. Zagraniczne osoby fizyczne i prawne mogą nabyć własność takiej nieruchomości tylko odpłatnie i na podstawie umowy dzierżawy. Podmioty zagraniczne nie mogą nabyć własności nieruchomości gruntowych przeznaczonych dla członków ogrodniczych, sadowniczych i letniskowych stowarzyszeń działających non-profit. Podobnie jest z gruntami położonymi na terytoriach przygranicznych Rosji oraz z gruntami rolnymi. Jeśli chodzi o grunty rolne, to podmioty zagraniczne mogą przyjmować je jedynie w dzierżawę. Powyższe ograniczenia nie odnoszą się jednak do sytuacji, w której obywatel zagraniczny nabywa grunt rolny jedynie pod budowę domu. Własność nieruchomości budynkowych, jeżeli taka nieruchomość nie znajduje się na terytorium przygranicznym Rosji i nie należy do tzw. obiektów o strategicznym znaczeniu dla państwa, może być nabywana bez ograniczeń. Proces zakupu nieruchomości
Sytuacja podmiotu zagranicznego, który nabył nieruchomość na terytorium Federacji Rosyjskiej, nie różni się – poza pewnymi wyjątkami – od sytuacji rosyjskiego nabywcy nieruchomości. Jednym z nich jest zalegalizowanie pobytu obywatela zagranicznego na terytorium Federacji Rosyjskiej. Może on przebywać na terytorium Rosji nie dłużej niż ważna jest jego wiza. Wszelkie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, takie jak pełnomocnictwo do kupna, udzielone przez podmiot zagraniczny, zgoda małżonka obywatela zagranicznego albo organu spółki zagranicznej na kupno nieruchomości (wówczas kiedy jest wymagana), dokumenty założycielskie zagranicznej osoby prawnej itd. wymagają legalizacji. Dla państw będących stronami Konwencji Haskiej dokumenty takie wymagają umieszczenia apostil. Powinny one być ponadto przetłumaczone na język rosyjski, wraz z poświadczonym przez rosyjskiego notariusza podpisem tłumacza.
Umowa sprzedaży nieruchomości może być zawarta w formie notarialnej albo w zwykłej formie pisemnej. Podlega obowiązkowej rejestracji państwowej i uważa się ją za zawartą od momentu takiej rejestracji. Rejestracji dokonuje Federalna Służba Rejestracji Państwowej, Katastru i Kartografii (tzw. Rosrjejestr). Płatności w przypadku sprzedaży nieruchomości na terytorium Federacji Rosyjskiej dokonywane są tylko w rublach. Strony mogą określić kurs rubla w dowolnej walucie.