Jak odzyskać podatek od nieściągalnych wierzytelności, czyli minimalizowanie strat finansowych spowodowanych przez niewypłacalnych kontrahentów

Przedsiębiorcy niemający problemów ze ściągalnością własnych wierzytelności należą obecnie do wyjątków. W sytuacji stwierdzenia nieściągalności danej wierzytelności warto zminimalizować straty finansowe z niej wynikające i rozważyć „odzyskanie” zapłaconego podatku dochodowego oraz podatku VAT od przychodu (obrotu) ze sprzedaży.

„Odzyskanie” podatku zapłaconego od przychodu ze sprzedaży towarów bądź świadczenia usług następuje poprzez zaliczenie wartości nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z regulacjami ustawowymi wierzytelność może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, gdy była uprzednio zarachowana jako przychód należny, a jej nieściągalność została odpowiednio udokumentowana, przy czym przepisy określają, co należy rozumieć pod pojęciem odpowiedniego udokumentowania nieściągalności.
Dodatkowo można zaliczyć do kosztów podatkowych odpisy aktualizujące wartość należności, w przypadku których nieściągalność należności musi zostać odpowiednio uprawdopodobniona. Ma to miejsce m.in. w sytuacji, gdy wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego czy też wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.
Wierzytelności zagrożone można zaliczyć szybciej do kosztów podatkowych poprzez np. ich sprzedaż, względnie zwolnienie dłużnika z obowiązku ich zapłaty. Należy jednak uważać, aby nie nastąpiło przedawnienie wierzytelności, ponieważ wierzytelności przedawnione nie mogą bowiem stanowić kosztów podatkowych.
Podatek VAT można odzyskać poprzez skorzystanie z tzw. ulgi na złe długi w przypadku spełnienia w szczególności następujących warunków: – wierzytelność została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności;
– wierzytelność wynika z dokonanej sprzedaży na rzecz podatnika niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego bądź w likwidacji;
– od daty wystawienia faktur nie upłynęły więcej niż 2 lata licząc od końca roku, w którym zostały one wystawione;
– poinformowano dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego, a dłużnik pomimo tego nie uregulował należności.