Przeglądanie ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie elektronicznym stało się obecnie znacznie łatwiejsze za sprawą udostępnionej ostatnio na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości bezpłatnej i powszechnie dostępnej przeglądarce ksiąg wieczystych. Dzięki niej można za pośrednictwem Internetu przeglądać księgi wieczyste prowadzone w systemie elektronicznym.

Dotychczas przeglądanie takich, prowadzonych w systemie elektronicznym ksiąg wieczystych niejednokrotnie bywało czasochłonne, gdyż wiązało się z koniecznością osobistej wizyty w sądzie. Dlatego powszechnie dostępna internetowa przeglądarka, wdrożona w związku z procesem informatyzacji sądów, niewątpliwie przyczyni się do pełniejszej realizacji zasady jawności ksiąg wieczystych, a także do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Trzeba bowiem pamiętać, że księgi wieczyste są jawne i nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej, ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę (art. 2 u.k.w.h.).

Umożliwienie internetowego dostępu do treści ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie elektronicznym jest istotnym ułatwieniem, ale w praktyce niekiedy powstaje potrzeba przedstawienia wiarygodnego dokumentu stwierdzającego stan prawny nieruchomości. Dlatego odpisy ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym, wydane w formie papierowej przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych, mają moc dokumentów wydawanych przez sąd (art. 364 § 4 u.k.w.h.).

logo-footer