Domeny xxx mogą zaszkodzić wizerunkom firm

Przedsiębiorcy powinni skorzystać z możliwości zablokowania domeny z końcówką .XXX – w przeciwnym wypadku pod ich firmą może zacząć działać strona zawierająca „treści dla dorosłych”. Do 28 października można zgłaszać wnioski o blokadę domen zawierających znak towarowy, do którego posiada się prawa z rejestracji. Ci, którzy nie zdążą, mają jeszcze drugą szansą po 6 grudnia.

Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów (ICANN) – odpowiedzialna obecnie za przyznawanie nazw domen internetowych, ustalanie ich struktury oraz za nadzór nad działaniem serwerów na całym świecie w kwietniu 2011 roku zarejestrowała kolejną domenę najwyższego poziomu .XXX. Inne domeny najwyższego poziomu to takie domeny jak: .com, .edu, .org.
Należąca do ICM Registry LLC domena XXX została stworzona specjalnie dla serwisów oferujących treści tylko dla dorosłych. W domenie XXX będą mogły być umieszczane tylko serwisy, związane z szeroko rozumianą branżą erotyczną i pornograficzną, stworzono ją, aby ułatwić filtrowanie treści erotycznych w Internecie.
ICM prowadzi obecnie proces rejestracji lub zastrzegania subdomen w domenie XXX – czyli domen drugiego stopnia, tj. części adresu internetowego odpowiadającej np. nazwie, firmie lub branży w której działa dany podmiot. Poza standardową możliwością rejestracji domeny na rzecz podmiotu działającego w branży dla dorosłych, przewidziano także możliwość zastrzeżenia domeny na rzecz podmiotu niezwiązanego z powyższą branżą, w celu ochrony marki chronionej zarejestrowanym znakiem towarowym.
Rejestracja domen XXX składa się 3 faz: SUNRISE, LANDRUSH i GENERAL AVAILABILITY. Faza SUNRISE (wstępna prerejestracja) potrwa do 28 października 2011r. Z punktu widzenia zabezpieczenia interesów przedsiębiorców istotna pozostaje faza SUNRISE B – Non Community Trademark Holders „B” (ochrona), która przeznaczona jest dla podmiotów posiadających zastrzeżony znak towarowy, ale niedziałających w branży dla dorosłych. Etap ten pozwala na zablokowanie adresu internetowego, zawierającej znak towarowy w domenie XXX. Zgodnie z treścią Regulaminu ICM Registry blokada dokonywana jest na stałe (umowa ICAAN z ICM obejmuje okres 10-letni), z zastrzeżeniem ewentualnej późniejszej weryfikacji przez ICM, czy prawo ochronne na znak towarowy, korespondujący z zastrzeżoną domeną nie zostało unieważnione lub nie wygasło.
Skuteczne złożenie aplikacji o zastrzeżenie domeny w ramach SUNRISE B umożliwia zablokowanie nazwy domenowej z końcówką .xxx bez konieczności rejestrowania jej, a jedynie w celu ochrony marki. Właściciel domeny nie będzie mógł z niej korzystać, a pod danym adresem wyświetlana będzie strona z informacją o objęciu jej programem ochrony, tj. iż niemożliwe jest zarejestrowanie danej nazwy domenowej.
Dla złożenia wniosku i skutecznego przeprowadzenia procedury o zastrzeżenie domeny wnioskodawca musi posiadać ważne w świetle regulacji prawa krajowego prawo ochronne do znaku towarowego lub usługowego, zarejestrowanego przed dniem 1 września 2011r. Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż skuteczne zastrzeżenie jeszcze na etapie SUNRISE domen korespondujących ze znakami towarowymi przedsiębiorcy może zapobiec niezakładanemu powiązaniu jego znaków towarowych z promowaniem treści dla dorosłych i innym sytuacjom mogącym mieć wpływ na jego dobre imię czy renomę. Skorzystanie z możliwości zastrzeżenia domen w fazie SUNRISE B uniemożliwia podmiotom nieuprawnionym zarejestrowanie przedmiotowych domen w późniejszym okresie, gdy rejestracja domen dokonywana będzie na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. Dlatego przedsiębiorcom rekomenduje się rozważenie zasadności zastrzeżenia domen korespondujących ze znakami towarowymi, do których przysługują im prawa ochronne. W przypadku, jeśli dany podmiot nie posiada prawa ochronnego do znaku towarowego zarejestrowanego przed dniem 1 września 2011 r., lub też wniosek o jego zarejestrowanie został rozpoznany po tym terminie, możliwe pozostaje złożenie wniosku o zarejestrowanie domeny w fazie GENERAL AVAILABILITY, która rozpocznie się z dniem 6 grudnia 2011 roku. Od tego jednak momentu każdy podmiot ma możliwość zarejestrowania domeny XXX. Jednakże w wypadku rejestracji domeny w fazie GENERAL AVAILABILITY, przedsiębiorcy zobowiązani będą do wnoszenia opłat za rejestrację za każdy roczny okres utrzymywania domeny, natomiast w wypadku zastrzegania w fazie SUNRISE B uiszcza się opłatę jednorazową.
Spory pomiędzy stronami, jakie powstaną w trakcie trwania wszystkich faz rejestracji czy blokowania domen rozstrzygane będą według zasad przewidzianych w Charter Eligibility Dispute Resolution Procedure (CEDRP), the Rapid Evaluation Service (RES) przed The National Arbitration Forum wybranym przez ICM, w przypadku, gdy spór dotyczy nie budzącego wątpliwości nadużycia, związanego między innymi z rejestracją domeny, korespondującej z powszechnie znanym znakiem towarowym lub usługowym o znacznej wartości handlowej. Spory będą również rozstrzygane w oparciu o Uniform Domain Name Dispute-Resolution Policy (UDRP), wydaną przez ICANN.