Dochody akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych jednak opodatkowane dopiero przy wypłacie

W ostatnim czasie została wydana korzystna dla podatników uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie momentu opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. Zdaniem NSA opodatkowanie osiąganych przez nich dochodów powinno nastąpić dopiero w momencie otrzymania środków przez akcjonariusza.

Tytułem wprowadzenia należy wskazać, iż spółka komandytowo-akcyjna jest spółka osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Na gruncie ustaw podatkowych spółka komandytowo-akcyjna jako spółka osobowa nie jest podatnikiem dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Ponieważ nie jest ona osobą prawną, to przychody podlegające opodatkowaniu i koszty uzyskania przychodów ustala się zasadniczo u każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału (art. 5 updop, art. 8 updof). W świetle obowiązujących przepisów podatkowych problematyczne jest w szczególności, w którym momencie akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej powinien opodatkować przychody z udziału w zyskach takiej spółki. Zgodnie z ustnym uzasadnieniem do uchwały NSA z 16 stycznia 2012 r., sygn. akt II FPS 1/11, dochody uzyskiwane przez akcjonariuszy z tytułu udziału w zyskanych spółki komandytowo-akcyjnej podlegają opodatkowaniu dopiero w momencie otrzymania dywidendy. Treść uchwały może stanowić kluczowy argument dla podatników, którzy prowadzą działalność w formie spółki komandytowo-akcyjnej i nie opodatkowują zysków przypadających na ich udział w zyskach jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku. Dotychczas organy podatkowe konsekwentnie twierdziły, iż akcjonariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych zobowiązani są do zapłaty comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach takiej spółki. (zob. np. np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 15.03.2010 r., IPPB1/415-217/10-2/EC Opodatkowanie dochodów akcjonariuszy dopiero w momencie otrzymania dywidendy oznacza w praktyce, iż w przypadku reinwestycji dochodów przez spółkę komandytowo-akcyjną pozostaną one nieopodatkowane (w części przypadającej na udział w zysku akcjonariuszy). Tym samym spółka ta może być wykorzystywana do odraczania lub obniżania obciążeń podatkowych dochodów wypracowywanych w toku bieżącej działalności gospodarczej.