Czy zmiany w prawie poprawią klimat inwestycyjny na Ukrainie?

2011 rok nie szczędził emocji polskim przedsiębiorcom na Ukrainie. Zostawił także ślad w ukraińskim ustawodawstwie. Zmiany w prawie podatkowym, migracyjnym oraz dotyczącym ochrony danych osobowych mogą mieć wpływ na biznes w roku 2012.

 

Prawo podatkowe
Od 1 stycznia 2012 roku weszły w życie zmiany Kodeksu podatkowego Ukrainy dotyczące m. in. uproszczonego trybu opodatkowania oraz prowadzenia księgowości dla firm. Z ułatwień będą mogli skorzystać polscy przedsiębiorcy należący do jednej z czterech grup:
• osoby fizyczne o rocznym poziomie dochodów poniżej 150 tys. UAH (1 UAH = 0,4303 PLN), niezatrudniające własnych pracowników, i których działalność polega wyłącznie na prowadzeniu handlu na rynkach zorganizowanych oraz świadczeniu usług komunalnych; • osoby fizyczne o rocznym poziomie dochodów nieprzekraczającym 1 mln UAH i zatrudniające do 10 pracowników; • osoby fizyczne, których roczne dochody nie przekraczają 3 mln UAH, a liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza 20 osób; • osoby fizyczne lub osoby prawne o poziomie dochodów nieprzekraczających 5 mln UAH i zatrudniające do 50 osób. Zwiększono górny limit dochodu umożliwiający skorzystanie z uproszczonej formy opodatkowania (dla osób fizycznych – z 500 tys. do 3 mln UAH, dla osób prawnych – z 1 mln do 5 mln UAH). Wprowadzono stawkę procentową podatku dla płatników uproszczonego systemu podatkowego: 3% od dochodu dla osób fizycznych z dochodem do 3 mln UAH, pod warunkiem odprowadzania podatku VAT, 5% od dochodu – bez odprowadzania VAT (dotychczas takiej regulacji nie było). Osoby fizyczne korzystające z uproszczonego systemu podatkowego otrzymały prawo do uzyskania statusu płatnika VAT. Wprowadzono też możliwość prowadzenia przez pierwsze trzy kategorie płatników uproszczonego systemu księgowego, tj. jedynie księgi przychodów i rozchodów (brak konieczności posiadania kasy fiskalnej).
Zmiany dotyczą także automatycznego zwrotu nadpłaconego podatku VAT – procedura ta dokonywana jest po zakończeniu kontroli podatkowej, przeprowadzonej w ciągu 20 dni od granicznego terminu złożenia deklaracji podatkowej, na rzecz podmiotów, które spełnią łącznie następujące kryteria: • nie znajdują się w trakcie sądowych procedur upadłościowych, • są włączeni do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych i Osób Fizycznych – Przedsiębiorców, • realizują operacje, w odniesieniu do których ma zastosowanie zerowa stawka podatku VAT i których udział w ostatnich 20 kolejno po sobie następujących sprawozdawczych okresach podatkowych stanowił razem nie mniej niż 40 proc. łącznej wielkości dostaw,
• łączna kwota rozbieżności pomiędzy podatkiem naliczonym, sformowanym przez płatnika podatków z tytułu zakupionych towarów (usług), a zobowiązaniami podatkowymi jego kontrahentów, dotyczącymi dostaw takich towarów (usług), wynikająca z deklaracji podatkowych zarejestrowanych w rejestrze, w ostatnich trzech okresach rozliczeniowych nie przekracza 10 proc. wnioskowanej przez płatnika kwoty zwrotu budżetowego,
• poziom średniego wynagrodzenia wszystkich zatrudnianych pracowników w każdym z ostatnich czterech sprawozdawczych okresów podatkowych (kwartałów) jest nie niższy niż 2,5-krotność minimalnego poziomu wynagrodzenia przewidzianego przez prawo, • liczba zatrudnionych na umowę o pracę pracowników przekraczała w każdym z ostatnich czterech sprawozdawczych okresów podatkowych (kwartałów) 20 osób.
Prawo migracyjne
Kwestia łączenia rodzin cudzoziemców zatrudnionych na Ukrainie lub prowadzących tam działalność nie była jednoznacznie uregulowana w ukraińskim prawie migracyjnym. Dopiero nowa Ustawa o statusie prawnym cudzoziemców i osób bez obywatelstwa określiła procedurę uzyskania pozwolenia na zamieszkanie na Ukrainie przez członków rodziny. Pozwolenie na tymczasowe zamieszkanie szybciej otrzymają także inne grupy cudzoziemców, m.in. obcokrajowcy pracujący w filiach zagranicznych firm oraz banków, uczestniczący w projektach pomocy technicznej dla Ukrainy, zagraniczni dziennikarze czy studenci. Jak dotychczas, pozwolenia na tymczasowe zamieszkania będą wydawane także cudzoziemcom, którzy otrzymali zezwolenie na pracę na Ukrainie. Bazy danych
Od 1 stycznia 2012 roku na Ukrainie weszły w życie nowelizacje kodeksów: wykroczeń i karnego, wprowadzające odpowiedzialność za naruszenie nietykalności życia prywatnego w zakresie nielegalnego pozyskiwania, przechowywania, wykorzystania, zniszczenia lub rozpowszechniania danych osobowych. W przypadku osób fizycznych – przedsiębiorców oraz kierowników spółek za uchylenie od rejestracji baz danych osobowych przewidziane są kary pieniężne w wysokości od 500 do 1000 minimalnych niepodatkowanych dochodów (ok. 3650 – 7300 PLN). Rejestracji państwowej podlegają wszystkie bazy danych osobowych w formie elektronicznej oraz/lub w kartotekach, niezależnie od ich objętości oraz zastosowania, a także rodzaju działalności właściciela. Jedynym organem posiadającym kompetencje kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony danych osobowych jest Państwowa Służba Ochrony Danych Osobowych, zaś decyzje o zastosowaniu kar wobec konkretnego podmiotu podejmuje wyłącznie sąd.