Czy umowę najmu lokalu można rozwiązać, wysyłając wypowiedzenie faksem?

Możliwość rozwiązania umowy najmu poprzez wysłanie wypowiedzenia faksem zależy głównie od tego, jaki lokal jest wynajmowany. Przepisy prawa regulują bowiem inaczej najem lokali użytkowych, a inaczej – mieszkalnych.

Przepisy o najmie lokali użytkowych nie określają wymogów co do formy wypowiedzenia. Jeśli umowa również milczy na ten temat, to trzeba więc odwołać się do przepisów ogólnych, a zwłaszcza art. 77 ust. 2 Kodeksu cywilnego. Przepis ten przewiduje, że wypowiedzenie umowy zawartej w formie pisemnej powinno być stwierdzone pismem. Wbrew pozorom nie oznacza to, że wypowiedzenie złożone w innej formie niż pisemna będzie nieskuteczne. Kodeks cywilny nie przewiduje bowiem w tym przypadku rygoru nieważności, a jedynie sankcję w postaci pewnych ograniczeń dowodowych, gdy sprawa trafi do sądu (zakaz dowodu z przesłuchania świadka lub strony – art. 74 kodeksu cywilnego). Jeśli jednak wypowiedzenie będzie wysłane faksem (co traktowane się jako pisemne uprawdopodobnienie wypowiedzenia), to nie będzie żadnych ograniczeń dowodowych przez sądem. Tym samym wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego wysłane faksem – mimo niezgodności z art. 77 ust. 2 Kodeksu cywilnego – doprowadzi do rozwiązania umowy.

Zupełnie inaczej będzie przy najmie lokali mieszkalnych. W przypadku takich lokali zachowanie formy pisemnej wypowiedzenia jest warunkiem koniecznym jego skuteczności. Stanowi o tym wyraźnie art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego). Zgodnie z tym zapisem wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego musi być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności. Jeżeli forma pisemna nie zostanie zachowana, wypowiedzenie nie odniesie żadnego skutku. Najlepiej więc wręczyć lokatorowi pismo z wypowiedzeniem (podpisane własnoręcznie) i uzyskać od niego pisemne potwierdzenie odbioru. W przypadku, gdy taki sposób wypowiedzenia nie jest możliwy, należy wysłać wypowiedzenie pocztą na ostatni znany adres lokatora, listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nawet jeśli lokator nie odbierze, takie wypowiedzenie będzie skuteczne na podstawie art. 6g ustawy o ochronie praw lokatorów.