Czy taras większy niż w projekcie to już samowola budowlana – odpowiedź eksperta

Zakończyłem budowę domu jednorodzinnego. Właśnie zamierzam zgłosić go do użytkowania. Taras domu jest jednak większy niż ten w projekcie do pozwolenia na budowę. Czy powiększenie tarasu podczas budowy o ok. 10 m2 to już samowola budowlana?

Zakończona inwestycja dotyczyła wybudowania domu jednorodzinnego (jako całości, z tarasem jako elementem składowym). W tej sytuacji projekt dotyczył całego obiektu budowlanego. Do jego użytkowania można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy (tu całego budynku), pod rygorem kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć m.in. oświadczenie kierownika budowy o tym, że obiekt wykonano zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami.
W razie zmian nieistotnych w odniesieniu do zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. Oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli jest ustanowiony w procesie budowlanym). W przypadku istotnego odstąpienia od projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę organ budowlany zobowiązuje inwestora do sporządzenia i przedstawienia zamiennego projektu budowlanego uwzględniającego zmiany wynikające z wykonanych robót.
Kubaturę balkonów i tarasów, obliczaną do wysokości balustrady, wlicza się do kubatury brutto budynku (rozporządzenie ministra infrastruktury, DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
W omawianym przypadku zmiana dotyczy powiększenia powierzchni tarasu, a zatem zmianie uległa kubatura budynku zaliczana do charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego. Można więc przyjąć, że zmiana ma charakter istotny. Dlatego jej kwalifikacji powinien dokonać projektant.