Czy przedsiębiorca może zaliczyć opłatę skarbową w koszty uzyskania przychodu?

Tak. Pozwala mu na to zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. 2003, nr 1475, poz. 152), która weszła w życie 11 sierpnia br. Zmiana ta przywraca rozwiązania, które były stosowane do końca ubiegłego roku i zostały zniesione w związku z likwidacją znaków opłaty skarbowej. Jako koszty uzyskania przychodu można aktualnie zaliczyć zarówno opłatę skarbową dokonaną według nowych zasad, czyli w formie gotówkowej (wpłata dokonywana w kasie właściwego urzędu gminy lub miasta) lub bezgotówkowej (wpłata na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy lub miasta), jak również opłatę dokonywaną przy użyciu znaków opłaty skarbowej. Wprowadzone zmiany rozporządzenia precyzują również sposób dokonywania zapłaty, gdyż dotychczas niektóre banki odmawiały przyjmowania opłat skarbowych w formie gotówkowej. Zasadą jest, że opłatę skarbową wnosi się na rzecz gminy (miasta), na terenie której ma siedzibę urząd (organ lub podmiot) dokonujący czynności podlegającej opłacie, wydający zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). Natomiast w przypadku pełnomocnictwa, prokury, substytucji, a także ich odpisów, opłatę skarbową uiszcza się na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
Oczywiście należy pamiętać, że wydatek związany z poniesioną opłatą skarbową może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że pozostaje w związku z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą.