Prowadzę działalność polegającą na wynajmie lokali użytkowych. Czy podatek od nieruchomości, płacony do Urzędu Miasta oraz opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów, mogę zaksięgować jako koszt?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, a także zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.Równocześnie przepisy enumeratywnie wymieniają rodzaje kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

W odniesieniu do wydatków związanych z nieruchomościami ustawa stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem jednak opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. W związku z powyższym, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Przepisy nie wykluczają również uznania za koszty uzyskania przychodów kwot zapłaconych tytułem podatku od nieruchomości.

Tym samym, wydatki w postaci podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, które wynikają z faktu posiadania nieruchomości przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, należy klasyfikować jako element kosztów stałych, które przedsiębiorca zobowiązany jest uiszczać w związku z posiadanym przez niego majątkiem.

Wydatki na grunty, budynki i budowle (np. podatki lokalne oraz wynagrodzenie za korzystanie) wykazują potencjalny związek z przychodami podatnika, co wynika z istoty kosztów stałych, zaliczanych na gruncie ustaw o podatkach dochodowych do kosztów pośrednich. Możliwości wygenerowania przychodów z posiadanych gruntów jest wiele, podatnik może w każdej chwili podjąć decyzję o sprzedaży, wydzierżawieniu lub przeznaczeniu pod inwestycję albo bezpośrednio wykorzystać je w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Nawet zatem w okresie, w którym brak jest bezpośredniego powiązania przedmiotu opodatkowania z przychodami podatnika, grunty, budynki i budowle stanowią źródło potencjalnych przychodów w przyszłości. Dlatego też, w każdym przypadku przedsiębiorca może zaliczyć powyższe opłaty jako koszty związane z funkcjonowaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa, a zatem stanowiące koszty uzyskania przychodów.

Podatek od nieruchomości oraz opłata za wieczyste użytkowanie powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, tj. w dacie ich przekazania na rachunek właściwego organu. W przypadku należności płaconych w ratach, do danego roku podatkowego mogą być zaliczone te raty, które zostały rzeczywiście uregulowane w danym roku.

Art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)

logo-footer