Czy można żądać wznowienia postępowania podatkowego?

W mojej firmie zostało przeprowadzone postępowanie podatkowe, które zakończyło się niekorzystną dla firmy decyzją. Czy jako właściciel firmy mogę zaskarżyć decyzję do sądu lub zażądać wznowienia postępowania, jeżeli mam do tego podstawy?

Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne, a zatem dopiero decyzja wydana przez organ 11 instancji będzie ostateczna i będzie podlegać wykonaniu. Przedsiębiorca, który nie zgadza się z otrzymaną decyzją, może – w terminie 14 dni od jej doręczenia – złożyć odwołanie do organu podatkowego II instancji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję. Po wyczerpaniu toku instancyjnego przed organami podatkowymi można zaskarżyć ostateczną decyzję podatkową do sądu administracyjnego bądź starać się o wszczęcie postępowania w ramach nadzwyczajnych środków wzruszania decyzji ostatecznych. Skarga do WSA przysługuje na ostateczną decyzję podatkową i może być złożona po wyczerpaniu środków zaskarżenia w postępowaniu podatkowym. Skargę wnosi się do właściwego miejscowo wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem organu podatkowego, w terminie 30 dni od doręczenia decyzji kończącej postępowanie. Ordynacja podatkowa przewiduje następujące nadzwyczajne środki wzruszenia decyzji ostatecznej: 1) uchylenie decyzji w całości lub w części W trybie wznowienia postępowania podatkowego, które jest inicjowane z urzędu lub na żądanie strony, 2) stwierdzenie nieważności decyzji w całości lub w części, 3) uchylenie decyzji z innymi wadami niż w ww. trybach.

Podstawa prawna Art. 127, art. 220, art. 240-256 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8. póz. 60 z późn. zm.). Art. 50, art. 53. art. 54. art. 214, art. 230 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, póz. 1270 z późn. zm.).