Czy można wystawić zbiorczą korektę?

Spółka dokonała sprzedaży usług, które zakwalifikowała jako sprzedaż zwolnioną z VAT, tymczasem powinna być ona opodatkowana 22-proc. stawką. Czy istnieje możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej za okres styczeń-maj 2009 r.? Przepisy o VAT nie znają pojęcia zbiorczych faktur korygujących, stąd pojawiające się na tym gruncie wątpliwości. Rozporządzenie ministra finansów dotyczące wystawiania faktur wskazuje na możliwość wystawienia faktury korygującej do konkretnej faktury, jednak w praktyce organów podatkowych korygowanie jednym dokumentem jednocześnie więcej niż jednej faktury nie było dotąd kwestionowane. Możliwość taką potwierdziło Ministerstwo Finansów w piśmie z 12 grudnia 1994 r. (PP1-7204/233/ 94/KSz), które należałoby uznać za zasadne na gruncie aktualnych przepisów w tym zakresie. Nie powinno budzić żadnych wątpliwości wystawienie zbiorczej faktury korygującej, która spełnia wszystkie przesłanki określone w rozporządzeniu, a w szczególności odniesienie się do wszelkich faktur będących przedmiotem korekty z faktury pierwotnej. Jest to o tyle istotne, że korekta w tym przypadku będzie dotyczyła prawdopodobnie kilku okresów rozliczeniowych, dlatego wystawca takiej faktury powinien mieć możliwość przyporządkowania jej do konkretnego okresu, który będzie korygowany, ze względu na zwiększenie kwoty podatku należnego w tym okresie. Przyjmuje się bowiem, że w przypadku wystawienia faktury korygującej in plus, w stosunku do faktury pierwotnej wystawionej błędnie, należy skorygować rozliczenia wstecz za okresy, w których zostały zaewidencjonowane faktury pierwotne. Niemożliwe jest tym samym dokonanie korekty podatku należnego za okres wystawienia faktury korygującej.

PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212, póz. 1337).