Czy można uniknąć spadkobrania długów?

Spadkobierca niezależnie od tego, czy jego prawo do dziedziczenia wynika z ustawy czy z testamentu może uniknąć spadkobrania długów, jeśli w przeciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania złoży przed sądem lub notariuszem oświadczenie woli, poprzez które odrzuci spadek w całości. Nie uniknie dziedziczenia długów ten, kto powstrzyma się od złożenia takiego oświadczenia, gdyż zgodnie z art. 1015 § 2 kodeksu cywilnego po upływie ww terminu, uznaje się, że spadek przyjęto w całości (przyjęcie proste). Należy mieć na uwadze, że przyjęcie spadku jest nieodwołalne, nawet gdy nastąpiło poprzez powstrzymanie się od złożenia oświadczenia. Ograniczoną odpowiedzialność za długi stosuje się względem trzeciej grupy spadkobierców ustawowych tj. gminy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarbu Państwa, kiedy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić, bądź jeśli znajdowało się ono poza granicą kraju.