Członek zarządu odpowie za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze dłużnik obowiązany jest zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym stał się niewypłacalny. Jeżeli dłużnikiem jest spółka kapitałowa, powyższy obowiązek spoczywa, co do zasady, na członkach zarządu spółki. Niedochowanie zakreślonego prawem terminu i niezłożenie wniosku w ciągu dwóch tygodni od dnia zaistnienia stanu niewypłacalności spółki może rodzić poważne konsekwencje.

Członkowie zarządu, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia we właściwym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, narażeni są z tego tytułu zarówno na cywilną, jak i karną odpowiedzialność. Odpowiedzialność cywilna sprowadza się przede wszystkim do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wierzycielom spółki, ale także samej spółce, na skutek niezłożenia wniosku w terminie.
Szczególną podstawę odpowiedzialności cywilnej ksh przewiduje wobec członków zarządu spółki z o.o. Zgodnie z jego przepisami w razie bezskuteczności prowadzonej przeciwko spółce z o.o. egzekucji, odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki ponoszą solidarnie członkowie jej zarządu. Okolicznością, która chroni członka zarządu od poniesienia tej odpowiedzialności, jest zgłoszenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnej spółki lub wszczęcie postępowania układowego. Członek zarządu może uwolnić się od powyższej odpowiedzialności również poprzez wykazanie, że nie ponosi winy za niedopełnienie powyższego obowiązku. Ustawa p.u.i n. przewiduje także dalsze konsekwencje dla członków zarządu, którzy ze swej winy nie złożyli w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Wobec takiej osoby sąd może orzec pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Należy mieć również świadomość odpowiedzialności karnej grożącej w razie niezgłoszenia wniosku o upadłość spółki, pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki. Członek zarządu spółki handlowej, który zaniedbał tego obowiązku, podlega bowiem grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.