Charytatywne SMS-y bez VAT tylko w abonamencie

Organizacje charytatywne od lat toczyły batalię o zwolnienie z podatku VAT SMS-ów wysyłanych na cele dobroczynne. Przekazywanie datków za pomocą SMS-ów jest bowiem jedną z powszechnie używanych form zbierania pieniędzy przez takie organizacje. Zawierają one umowy z operatorami, którzy udostępniają specjalny numer telefoniczny. Opłaty za SMS-y wysyłane na dany numer operator przekazuje następnie na rzecz organizacji. Do tej pory kwoty te były jednak pomniejszane o 22-procentowy podatek od towarów i usług, zawarty w cenie każdego SMS-a.

2 czerwca br. Minister Finansów wydał oczekiwane rozporządzenie wprowadzające zwolnienie z VAT dla usług telekomunikacyjnych polegających na wysyłaniu SMS-ów w związku z prowadzeniem akcji charytatywnych. Wchodzi ono w życie 4 sierpnia. Zgodnie z nim operator sieci komórkowej, który zawrze z organizacją pożytku publicznego stosowną pisemną umowę, dotyczącą przekazania należnej kwoty z SMS-ów wysyłanych na udostępniony numer, będzie zwolniony z obowiązku odprowadzenia VAT od takich wiadomości. Dzięki temu, cała wartość SMS-a powinna trafić na konto organizacji pożytku publicznego.

Warunkiem zwolnienia jest przekazanie przez operatora kwoty uzyskanej z SMS-ów na rzecz wspomnianych organizacji w ciągu 45 dni od końca miesiąca, w którym dostawca usługi otrzymał tę kwotę. Oznacza to, iż operator przekaże kwotę SMS-ów charytatywnych dopiero po opłaceniu przez użytkownika rachunku (faktury) za usługi telekomunikacyjne.

Niestety, zgodnie z przepisami rozporządzenia, zwolnienie z VAT dotyczy tylko SMS-ów wysłanych z telefonów abonamentowych. Od wiadomości wysyłanych z telefonów na kartę (pre-paidów) VAT nadal trafi do budżetu państwa, zamiast do stosownych organizacji.

Ministerstwo Finansów tłumaczy to brakiem możliwości przyporządkowania zwolnienia z VAT z uwagi na specyficzny moment powstania obowiązku podatkowego w stosunku do usług telekomunikacyjnych o charakterze przedpłaconym. W przypadku pre-paidów bowiem, inaczej niż przy abonamencie, podatek VAT jest naliczony już w momencie zakupu doładowania, a następnie odprowadzany przez sprzedawcę karty do budżetu.

Teoretycznie rzeczywiście trudno przewidzieć z góry, pod jakie numery nabywca karty będzie wysyłał SMS-y. Z drugiej strony, wydaje się, że operator powinien bez trudu zidentyfikować numery, na które zostały wysłane wiadomości, w tym również numery udostępnione organizacjom charytatywnym. Skoro operatorzy będą od sierpnia zobowiązani prowadzić dokumentację charytatywnych SMS-ów wysyłanych z telefonów abonamentowych, wydaje się, iż nie powinno stanowić zbytniego obciążenia rozszerzenie takiej dokumentacji o wykaz SMS-ów wysłanych z kart pre-paid. Wtedy, po przedstawieniu Ministerstwu stosownego wykazu przez operatora, kwotę VAT pobraną uprzednio od sprzedanych kart doładowujących, Ministerstwo przekazałoby na rachunek odpowiednich organizacji.

Nie jest jasne, dlaczego Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na wypracowanie jakiegoś sposobu odprowadzania VAT z dobroczynnych SMS-ów z kart pre-paid. Być może obawia się, iż skarb państwa poniósłby stratę w sytuacji, gdy nabywca doładowania odliczyłby całą kwotę VAT naliczoną przy nabyciu doładowania, anastępnie, wysyłając charytatywne SMS-y „zwolnił” niejako tą usługę z VAT. Skarb państwa mógłby ponieść stratę w postaci obowiązku przekazania kwoty VAT wynikającej z różnicy pobranego podatku przy sprzedaży kart oraz kwoty którą ma przekazać na rzecz odpowiednich organizacji w obliczu odliczenia tej kwoty przez przedsiębiorców. Z drugiej strony należy zauważyć, iż liczba przedsiębiorców rzeczywiście odliczających VAT z pre-paidów jest raczej marginalna. Powszechną praktyką wydaje się być posiadanie przez przedsiębiorców telefonów komórkowych na abonament.

W grę mogą wchodzić również argumenty natury fiskalnej. Według szacunków, wejście w życie rozporządzenia spowoduje ujemne skutki dla budżetu państwa w wysokości ok. 10-12 mln zł rocznie. Zwolnienie SMS-ów z pre-paidów zapewne jeszcze zwiększyłoby powyższą kwotę.