Budowa miejsc parkingowych i ogrodzenia

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie wymaga zgłoszenia do właściwego wydziału architektury bądź urbanistyki. W przypadku zamiaru budowy więcej niż dziesięciu miejsc postojowych, należy uzyskać pozwolenie na budowę. W celu uzyskania pozwolenia należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia. Do wniosku inwestor obowiązany jest dołączyć:
• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane np. akt własności (formularz dostępny jest w starostwie powiatowym),

• decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jeżeli dla danego obszaru brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

• projekt zagospodarowania działki (obejmuje on określenie granic działki, określenie istniejących i planowanych obiektów, przyłączy itp.)

• projekt architektoniczno-budowlany sporządzony przez projektanta,

• zaświadczenie o przynależności projektanta do izby samorządu zawodowego. Budowa ogrodzenia w myśl art. 30 ust. 1 pkt 3) Prawa budowlanego wymaga zgłoszenia (a nie uzyskania pozwolenia na budowę), jeżeli ogrodzenie to jest budowane od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz jego wysokość będzie wynosić powyżej 2,20 m. Parametry oraz warunki, jakim powinny odpowiadać ogrodzenia oraz bramy wjazdowe i furtki określa rozdział 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nim ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, zaś bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9. Zgodnie z projektem nowej ustawy Prawo budowlane z czerwca 2007 r. uzyskania zgody budowlanej nie będzie wymagać budowa ogrodzeń. Budowa zaś miejsc postojowych dla samochodów osobowych powyżej 10 stanowisk włącznie będzie możliwa na podstawie zgłoszenia, do którego konieczne będzie dołączenie projektu budowlanego, chyba że powierzchnia zabudowy będzie przekraczać 5000 m2 – wówczas projekt ustawy przewiduje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.