Będzie łatwiej zarejestrować firmę na Ukrainie

Elektroniczna rejestracja podmiotów gospodarczych na Ukrainie stanowić będzie duże ułatwienie dla zagranicznych przedsiębiorców chcących założyć firmę w tym kraju.

Zagraniczne podmioty bardzo często mają obawy przed założeniem przedsiębiorstwa na Ukrainie, mimo że tamtejszy rynek towarów i usług daje duże możliwości szybkiego rozwoju biznesu. Powodem tych obaw jest między innymi skomplikowana procedura rejestracyjna. W ostatnim czasie uległa ona jednak zmianom, korzystnym z punktu widzenia interesu przedsiębiorcy.

Działaniem, które wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców zagranicznych, jest przyjęcie przez parlament Ukrainy ustawy, na podstawie której znacząco zostanie uproszczona procedura rejestracyjna oraz jej tryb. Pojawi się także możliwość wysłania drogą elektroniczną na adres rejestratora państwowego ustalonego w ustawie wykazu dokumentów. Ustawa wejdzie w życie z dniem 10 lutego 2011 roku.

Warunkiem skorzystania z elektronicznej możliwości rejestracji działalności gospodarczej jest jednak potwierdzenie wszelkich składanych dokumentów – w tym wymaganych dowodów uiszczenia opłat za procedury rejestracyjne – za pomocą podpisu cyfrowego. Ponadto, zastosowanie elektronicznej formy komunikowania się z państwowym rejestratorem dopuszczalne jest wyłącznie przy rejestracji nowego podmiotu gospodarczego – zarówno osoby prawnej, jak i osoby fizycznej – przedsiębiorcy.

Przyjęcie ustawy stwarza lepsze warunki do dalszego uproszczenia procedur rejestracyjnych i minimalizacji możliwości korupcyjnych, ponieważ nie ma bezpośredniego kontaktu z rejestratorem państwowym. Oznacza to, że podrabianie dokumentów rejestracyjnych straci sens i znacznie zwiększy gwarancje dotyczące ochrony praw majątkowych mienia osób prawnych i indywidualnych przedsiębiorców. Często wrogie przejęcie przedsiębiorstwa dokonywane jest poprzez bezprawne zmiany adresu, kierownictwa oraz właścicieli. Dlatego też, w celach zapobiegawczych nawet hipotetycznej możliwości wrogiego przejęcia działającego przedsiębiorstwa, wniesienie jakichkolwiek zmian do dokumentów rejestracyjnych powinno odbywać się wyłącznie w formie papierowej.

Bardzo ważnym aspektem jest ulepszenie działalności Jedynego Rejestru Państwowego osób prawnych, jak i osób fizycznych – przedsiębiorców. Takiego rodzaju bazy danych w Unii Europejskiej są skutecznymi instrumentami sprawdzania swoich kontrahentów. Zawarte są w nich informacje o rejestracji przedsiębiorstwa, a także o tym, czy przedsiębiorstwo znajduje się obecnie w stanie likwidacji i jest zagrożone upadłością czy też nie.

Ustawa ta w znacznym stopniu przyspieszy uzyskanie oficjalnych komunikatów poprzez zapytania wysłane drogą elektroniczną, a także pozwoli na bardziej przejrzyste i trwałe stosunki prawne w biznesie ukraińskim. Nowelizacja powinna dać pozytywny impuls do dalszego rozwoju na Ukrainie przedsiębiorstw gospodarczych z udziałem krajowych i zagranicznych inwestorów. Korzystne wyniki wprowadzenia elektronicznej rejestracji podmiotów gospodarczych w praktyce potwierdza się w wielu państwach Unii Europejskiej, a także pokazuje jej pozytywny wpływ na wzrost i rozwój przedsiębiorczości w tych krajach.

Od 2 lutego 2011 roku zaświadczenia o rejestracji osób prawnych, jak i osób fizycznych – przedsiębiorców, sporządzone na blankietach według starego wzoru i wydane do 1 lipca 2004 roku będą uznane za nieważne. Dlatego lepiej nie odkładać spraw związanych z zamianą zaświadczeń na ostatnią chwilę i od razu zwrócić się do profesjonalistów, którzy sprawnie przeprowadzą procedurę rejestracyjną przedsiębiorstwa.