Analiza wzorców umownych banków

1. Fortis Bank Polska S.A.

W przypadku zawierania umowy kredytowej z Fortis Bankiem należy zwrócić uwagę na fakt, że korzystając z karencji w spłacie kapitału klient zapłaci inną, najprawdopodobniej wyższą marżę kredytową. W ten sam sposób jest traktowany okres od uruchomienia części kredytu do uruchomienia całości. Bank w sposób oceny zastrzega sobie w przypadku kredytów w CHF prawo do jednostronnej zmiany waluty lub wydłużenia okresu kredytowania, gdy na skutek wzrostu ryzyka zmiany kursu walut lub ryzyka zmiany oprocentowania może nastąpić zagrożenie zdolności kredytowej klienta.

2. mBank

Zawierając umowę z mBankiem należy zwrócić uwagę na zapisy ograniczające możliwość wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym klient zawiera umowę ubezpieczenia na życie. W przypadku odstąpienia od ubezpieczenia w towarzystwie wskazanym przez bank dojdzie do podwyższenia marży o 0,5 p.p. Jako pozytywny należy ocenić zapis dotyczący nie pobierania opłat od wcześniejszej spłaty kredytu, przy założeniu, że nie mamy do czynienia z tzw. kredytem konsumenckim. W przypadku udzielenia kredytu konsumenckiego na zasadach wyrażonych w ustawie o kredycie konsumenckim, bank nie ma uprawnienia do pobierania prowizji za przedterminową spłatę kredytu.

3. Bank Millennium S.A.

Bank Millennium zastrzega sobie dodatkowe zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu stanie się równe lub niższe niż kwota określona w umowie. Bank Millennium umożliwia swoim klientom spłatę kredytów w walucie, w której zostały udzielone.

4. PKO BP S.A.

W umowie z PKO BP znajdziemy niekorzystne zapisy o podwyższeniu marży w przypadku zaprzestania korzystania z ubezpieczenia u wskazanego przez bank ubezpieczyciela, w tym przypadku jednak bank daje klientowi wybór wskazując 3 ubezpieczycieli. Pozostałe zapisy umowy można uznać za standardowe.

5. Kredyt Bank S.A.

Wśród dodatkowych kosztów kredytu udzielonego przez Kredyt Bank należy wskazać opłatę za kontrolę realizacji inwestycji. Podpisując umowę z Kredyt Bankiem należy uważnie zapoznać się z postanowieniami „Ogólnych Warunków Kredytowania w Zakresie Udzielania Kredytów na Cele Mieszkaniowe oraz Kredytów i Pożyczek Hipotecznych w Kredyt Banku S.A”, gdyż określają one szczegółowe przesłanki wypowiedzenia umowy.

6.Umowa o kredyt hipoteczny – Polbank

Korzystnie dla Klienta ujęty sposób ustalenia oprocentowania, oparty o zmienną stopę referencyjną i stałą marże. Niekorzystnym jest zapis o podwyższeniu marży kredytowej do czasu ustanowienia wszelkich zabezpieczeń spłaty kredytu, w szczególności hipoteki, tym bardziej, wpis hipoteki do księgi wieczystej jest czynnością sądu i klient nie ma realnego wpływu na czas trwania procedury wpisu.
Wątpliwości prawne budzi zbyt szeroki zakres poddania się egzekucji przez kredytobiorcę .

7. Multibank

Multibank do czasu przedłożenia w Banku odpisu księgi wieczystej nieruchomości potwierdzającego prawomocny wpis hipoteki oprócz ubezpieczenia kredytu stosuje również podwyższoną marżę o 1,5 p.p. Należy zwrócić uwagę na fakt, że bank zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku znacznego obniżenia realnej wartości złożonego zabezpieczenia, o ile klient nie ustanowi dodatkowego zabezpieczenia kredytu.

8. Lukas Bank S.A.

Również Lukas Bank stosuje zapis o podwyższeniu marży do czasu ustanowienia hipoteki, co jest niekorzystne dla klienta. Klient w żaden sposób nie ma wpływu na to, kiedy sąd dokona wpisu hipoteki. Wymienione w załączniku nr 1 zabezpieczenia sugerują, iż klient nie ma wyboru ubezpieczyciela, z którym zawrze umowę ubezpieczenia nieruchomości.

9. Dominet Bank

Umowa generalnie bardzo rozbudowana i napisana trudno zrozumiałym dla laika językiem. Należy bacznie zwrócić uwagę na zasady i przesłanki podwyższania marży kredytowej oraz uruchamiania kredytu, zwłaszcza denominowanego waluta obcą.
Za korzystne dla klienta należy uznać zasady zawieszania spłat kredytu.
Należy zwrócić szczególna uwagę na zapisy regulujące tryb przewalutowania kredytu.
Niekorzystną dla Klienta jest klauzula o dodatkowej opłacie za „inspekcję nieruchomości” finansowanej kredytem.
Rozwiązaniem budzącym kontrowersje prawne jest wymóg uzyskania pisemnej zgody banku w przypadku zamiaru klienta sprzedaży kredytowanej nieruchomości.