Adaptacja strychu lub poddasza w budynku wielorodzinnym

Przed przystąpieniem do robót adaptacyjnych należy sprawdzić czy w ogóle strych czy poddasze nadają się do przerobienia na mieszkanie. Zmiana przeznaczenia strychu lub poddasza w budynku wielorodzinnym związana będzie z podjęciem przez wspólnotę stosownej uchwały. Sprawy związane z zarządem nieruchomością wspólną reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Ustawa ta w kwestii dotyczącej podejmowania decyzji związanych z wykonywaniem czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu w nieruchomościach wspólnych odsyła do art. 199 kodeksu cywilnego, w przypadku jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, nie jest większa niż 7, stanowi on, że do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Natomiast jeżeli lokali wyodrębnionych wraz z lokalami niewyodrębnionymi jest więcej niż 7 to do podjęcia tej czynności przez zarząd potrzebna będzie uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie czynności dotyczącej adaptacji strychu w budynku oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa. Dla swej skuteczności zgoda musi być wyrażona w formie uchwały właścicieli lokali. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; mogą być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania. Zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Dlatego też zmiana przeznaczenia strychu wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej. Silnym argumentem mogącym skłonić wspólnotę mieszkaniową do podjęcia pozytywnej uchwały w przedmiotowym zakresie może być okoliczność, iż dzięki sprzedaży strychu czy poddasza może ona uzyskać dodatkowe środki na fundusz remontowy, które mogą później pomóc w finansowaniu remontu budynku. Ponadto warto zaznaczyć, iż wprowadzenie się do nieruchomości nowego członka wspólnoty mieszkaniowej spowoduje obniżenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Zapewne te argumenty wpłyną na stanowisko, iż członkowie wspólnoty mieszkaniowej przychylniej zaakceptują propozycję dotyczącą adaptacji strychu. Dlatego też w tym przypadku możemy uniknąć niepotrzebnych protestów ze strony mieszkańców. Adaptacja poddasza lub strychu wymaga również spełnienia szeregu formalności. Roboty budowlane w przedmiocie adaptacji strychu czy poddasza najczęściej są związane z przebudową, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego. Roboty takie można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W tym przedmiocie ma zastosowanie ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego związanego z adaptacją strychu. Należy więc wystąpić w tym przedmiocie do właściwego organu administracji budowlano-architektonicznej. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami jeżeli są one wymagane; oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po załatwieniu tych formalności można przystąpić do prac budowlanych związanych z adaptacją strychu czy poddasza. Dokonując adaptacji strychu lub pomieszczenia nie można zapominać również o wymogach technicznych dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dla ludzi. Minimalna wysokość takich pomieszczeń winna bowiem wynosić 2,2 m. Przy stropach pochyłych jest to wysokość średnia liczona między największą a najmniejszą wysokością pomieszczenia, lecz nie mniejszą niż 1,9 m. Natomiast przestrzeni o wysokości poniżej 1,9 m nie zalicza się do odpowiadającej przeznaczeniu danego pomieszczenia. Musi ona odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pomieszczenia, których wysokość powinna wynosić co najmniej 3 m i 3,3 m mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.