Nasi eksperci prawa energetycznego o rozporządzeniu REMIT

26 marca w Warszawie odbyły się warsztaty pt. „Rozporządzenie w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii (REMIT). Do grona prelegentów zaproszonych zostało dwoje specjalistów z Departamentu Prawa Energetycznego Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy: dr Magdalena Malicka oraz Krzysztof Kwiecień.

Podczas warsztatów omawiano m.in. rolę Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energii (ACER) w budowie zintegrowanego rynku energii, ideę i wykonalność rozporządzenia REMIT w warunkach polskich, współpracę z URE w kontekście rozporządzenia oraz różnice i podobieństwa w realizowaniu obowiązków wynikających z rozporządzenia REMIT oraz dyrektywy MIFiD. Podjęto również temat współpracy z operatorem systemu przesyłowego w ramach REMIT Dr Magdalena Malicka wystąpiła z prelekcją poświęconą współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki w kontekście rozporządzenia REMIT. Poruszyła zagadnienia związane z raportowaniem do URE, omówiła obowiązki spółek energetycznych wobec regulatora krajowego oraz sankcje za naruszenie przepisów rozporządzenia. Krzysztof Kwiecień poprowadził wykład na temat roli Agencji ACER w budowie zintegrowanego rynku energii. Omówił zakres kompetencji agencji, obowiązki nałożone na uczestników rynku przez rozporządzenie REMIT oraz zagadnienia wynikające ze współpracy agencji z URE. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych.