Dr Magdalena Malicka na konferencji ENERGETYKON 2012

15 listopada 2012 r. w Hotelu Sofitel odbyła się V Konferencja Problemowa ENERGETYKON 2012 Energia–Klimat–Gospodarka–Społeczeństwo. Konferencja była kontynuacją rozpoczętej
w ubiegłym roku debaty wybitnych przedstawicieli polskich organizacji, p
rzedsiębiorstw i instytucji naukowych oraz samorządowych.

Nie mogło tam zabraknąć również przedstawicieli naszego eksperckiego Zespołu ds. Energetyki. Zespól jak i Kancelarię reprezentowała dr Magdalena Malicka, która w swoim wystąpieniu zaprezentowała główne problemy nt. ustawowych obowiązków gminy w kontekście konfliktu pojawiającego się wokół oświetlenia ulicznego.

Dr Malicka w prezentacji przedstawiła następujące kwestie prawne:

  1. zadania gminy związane z zaopatrzeniem gminy w energię elektryczną, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy Prawo energetyczne,
  2. finansowanie oświetlenia ulicznego i pojawiające się procedury oraz bariery z tym związane,
  3. problemy gminy w przypadku kiedy nie jest ona właścicielem infrastruktury oświetleniowej, tj. brak możliwości organizowania przetargów na dostawę energii elektrycznej do celów oświetleniowych oraz konserwacja infrastruktury oświetleniowej,
  4. problematyka zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przez gminę.

Konferencja była piątą edycją rozpoczętego w 2008 roku cyklu spotkań problemowych z zakresu rozwiązywania problemów sektora elektroenergetycznego. Organizatorem była Agencja Promocji Energii wraz z czasopismem „ENERGIA. Poradnik producenta i użytkownika”.