INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka „Chałas i Wspólnicy-Inwestycje”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 45, 00-844 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem: szkolenia@chwp.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO tj.:
  a) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku jeżeli jest Pan/Pani stroną umowy uczestnictwa w szkoleniu, w tym szkoleniu online (np. Webinar) lub jeżeli zarejestrował się Pan/Pani do usługi newslettera lub korzysta Pan/Pani z usługi Webinara, przy czym przetwarzanie będzie odbywać się w celu realizowania i wykonania zawartej z Panem/Panią umowy uczestnictwa w szkoleniu lub w celu realizowania i wykonania zawartej z Panem/Panią umowy o świadczenie usług elektronicznych,
  b) w celu wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  c) w przypadku jeżeli nie jest Pan/Pani stroną umowy uczestnictwa w szkoleniu, jednak Pana/Pani uczestnictwo w szkoleniu nie jest dobrowolne, przetwarzanie jest prowadzone w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy o przeprowadzenie szkolenia zawartej z Pana/Pani pracodawcą / zleceniodawcą / współpracownikiem , a którego to szkolenia jest Pan/Pani uczestnikiem; w każdym wypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie może być prowadzone w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego: na kontakcie z Panem/Panią jako przedstawiciela naszego klienta, na ustaleniu, obronie lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń, ochronie osób i mienia należącego do Administratora, a także w celu kontaktowania się z Panem/Panią przez Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Administratora lub poczty elektronicznej lub telefonicznie, w związku z Pana/Pani kontaktem przy czym podstawą przetwarzania będzie prawnie usprawiedliwiony interes Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający ochronie praw Administratora, udzielaniu odpowiedzi na zapytania i uwagi klientów, i w tym zakresie marketingu towarów i usług Administratora.
  d) w celu przesyłania Panu/Pani informacji handlowych i marketingowych, w tym za pośrednictwem newslettera, a także w celu kontaktu drogą mailową, telefoniczną, informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu w oparciu o Pana/Pani zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  e) w przypadku jeżeli nie jest Pan/Pani stroną umowy uczestnictwa w szkoleniu, jednakże Pana/Pani uczestnictwo w szkoleniu ma charakter w pełni dobrowolny i nie była Pan/Pani zobligowana do uczestnictwa w szkoleniu, w tym także gdy niezbędne będzie przetwarzanie danych osobowych szczególnych, to przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Pana/Pani zgody, która musi być dobrowolna, przy czym podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO albo art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – USA. Dane będą należycie chronione w oparciu o certyfikat privacy shield stosowany przez odbiorców danych.
 5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  a) pkt 2 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Panem/Panią umowy, w tym do czasu wyrejestrowania z usługi newslettera,
  b) pkt 2 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
  c) pkt 2 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Pana/Pani pracodawcą / zleceniodawcą /współpracownikiem/ mocodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, przez okres niezbędny z punktu widzenia celu, w jakim nastąpił Pana/Pani kontakt z Administratorem, w tym jako przedstawiciela Klienta,
  d) pkt 2 d) przechowywane będą przez okres przesyłania przez administratora informacji handlowych lub marketingowych, w tym za pośrednictwem newslettera, bądź do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu,
  e) pkt 2 e) przechowywane będą przez okres trwania i wykonania zawartej z Pana/Pani pracodawcą / zleceniodawcą / współpracownikiem umowy szkolenia, przy czym nie dłużej niż do dnia wycofania przez Pana/Panią zgody.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Żądanie można złożyć osobiście, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: szkolenia@chwp.pl
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: szkolenia@chwp.pl. Oświadczenie można również złożyć osobiście lub korespondencyjnie.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 2 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Żądanie można złożyć osobiście, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: szkolenia@chwp.pl
 9. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych, w przypadku o którym mowa w:
  a) w pkt 2 a) jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji umowy uczestnictwa w szkoleniu (jeżeli jest Pan/Pani jej stroną) lub do realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych (jeżeli jest Pan/Pani jej stroną), a nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację umowy,
  b) w pkt 2 c) jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Pana/Pani pracodawcą / zleceniodawcą / współpracownikiem umowy, a nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację zawartej umowy i uczestnictwo Pana/Pani w szkoleniu,
  c) w pkt 2 e) jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Pana/Pani pracodawcą / zleceniodawcą / współpracownikiem umowy, a nie podanie danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo Pana/Pani w szkoleniu,
  d) w pkt 2 b) jest dobrowolne lecz jest niezbędne do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy lub umowy zawartej z Pana/Pani pracodawcą / zleceniodawcą / współpracownikiem, a nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację umowy i przeprowadzenie szkolenia, lub podjęcie kontaktu z Administratorem,
  e) w pkt 2 d) jest dobrowolne i nie wymogiem ustawowym lub umownym i nie jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych w tym zakresie.
 11. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane od Pana/Pani pracodawcy/zleceniodawcy/współpracownika.
 12. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.