INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE NARZĘDZI KOMUNIKACJI

INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w zakresie narzędzi komunikacji m.in.: formularza kontaktowego, adresu e-mail

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy Sp. k. , z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 45, 00-844 Warszawa. Kontakt mailowy pod adresem: oferty@chwp.pl,

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO:
a. w celu kontaktowania się z Panem/Panią przez Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Administratora lub poczty elektronicznej lub telefonicznie, w związku z Pana/Pani zapytaniem przy czym podstawą przetwarzania będzie prawnie usprawiedliwiony interes Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na kontaktowaniu się z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego na stronie internetowej Administratora lub podejmującymi kontakt z Administratorem w inny sposób, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, udzielaniu odpowiedzi na zapytania i uwagi klientów, marketingu towarów i usług Administratora.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – USA. Dane będą należycie chronione w oparciu o certyfikat privacy shield stosowany przez odbiorców danych.

4. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 powyżej będą przechowywane przez okres niezbędny z punktu widzenia celu, w jakim nastąpił Pana/Pani kontakt z Administratorem.

5. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Realizacja żądania może nastąpić osobiście, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: oferty@chwp.pl.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 2 wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Realizacja prawa może nastąpić osobiście, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: oferty@chwp.pl.

8. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej, jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia umowy, ale ich niepodanie uniemożliwia nawiązanie kontaktu z Administratorem.

10. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.