Ulga B+R – ulga na działalność badawczo-rozwojową

Od 2016 roku przedsiębiorstwa w Polsce mogą dokonać odliczenia kosztów w ramach ulgi B+R uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową od podstawy opodatkowania.
Od 2018 roku w życie weszły dalsze zmiany dotyczące ulgi B+R, czyniąc ją jeszcze bardziej atrakcyjną poprzez m.in. wzrost limitu odpisów oraz rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych.

Ulga B+R - dla kogo?

Do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową kwalifikują się podatnicy, którzy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej ponoszą wydatki na działalność badawczo-rozwojową. Firma, która tworzy i rozwija własne usługi, produkty, nowe technologie - na potrzeby własne czy też na zamówienie klientów - może kwalifikować się do skorzystania z ulgi B+R na bazie działalności badawczo-rozwojowej. Istotnym faktem jest, że ulga ta dotyczy wszystkich przedsiębiorstw - bez względu na ich branżę czy wielkość. Ponadto - ulga ta może objąć też projekty, które zostały rozpoczęte w przeszłości, ale w ramach których na bieżąco ponoszone są wydatki. Ulga na działalność badawczo-rozwojową nie jest też uzależniona od wyniku prowadzonych prac w zakresie B+R.

Ulga B+R - koszty podlegające odliczeniu

 • wynagrodzenia i składki, a także umowy o pracę, dzieło oraz zlecenie
 • koszty materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością B+R
 • nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
 • odpłatne wykorzystywanie aparatury naukowo-badawczej w działalności B+R
 • wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

IP Box - ulga dochodowa z praw własności intelektualnej

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowelizacje do ustaw o PIT i CIT. Innovation Box pozwala na skorzystanie z obniżonej, bo 5% stawki PIT i CIT przez przedsiębiorców, którzy osiągają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Wymogiem kwalifikującym do skorzystania z ulgi IP Box (Innovation Box) jest prowadzenie działalności B+R bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej. Co ważne, korzystanie z tej ulgi nie wyklucza możliwości równoczesnego korzystania z ulgi B+R!

Kto może skorzystać z ulgi IP box?

Z ulgi Innovation box mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągają dochody z:

Należności wynikających z umowy licencyjnej​

Sprzedaży prawa własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi

Ważnym jest, że do skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej może ubiegać się również podatnik, który jest współwłaścicielem lub też posiadaczem praw do korzystania z praw własności intelektualnej na podstawie umowy licencyjnej – podatnik ubiegający się o ulgę IP Box nie musi być właścicielem tych praw!

B+R i IP Box - nasza usługa:

 • Kompleksowe wsparcie w toku ewentualnej kontroli podatkowej związanej z korzystaniem z ulg B+R oraz IP Box

 • Analiza projektów pod kątem ich kwalifikacji jako dochód z prawa własności intelektualnej

 • Wsparcie w zakresie przygotowania wewnętrznej dokumentacji niezbędnej do skorzystania z ulgi IP box

 • Wskazanie działań badawczo-rozwojowych kwalifikujących się do skorzystania z ulgi B+R oraz IP Box

 • Przygotowanie procedur w polityce rachunkowej zapewniające prawidłowe dokumentowanie ulg

 • Wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego zabezpieczające rozliczania ulg

Zostaw swoje dane, odezwiemy się


Czym jest Innovation Box? Innovation Box jest zachętą podatkową, która pozwala płacić niższy podatek przedsiębiorstwom, które…

Czym jest ulga B+R? Ulga na prace badawczo-rozwojowe została wprowadzona 1 stycznia 2016 r. do polskich przepisów…