W maju uchwalona została nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym. Daje ona licencjonowanym doradcom szereg nowych uprawnień, które w znacznym stopniu rozszerzą spektrum ich kompetencji zawodowych.

Uchwalenie nowelizacji związane jest z implementacją do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy dotyczącej usług na rynku wewnętrznym , której celem jest ograniczenie barier w podejmowaniu i prowadzeniu działalności usługowej, w tym również doradztwa podatkowego.

Rozszerzony katalog spraw

Nowe przepisy dają doradcom podatkowym dodatkowe uprawnienia w odniesieniu do przedmiotowego zakresu spraw, w których mogą doradzać. Do tej pory doradca podatkowy mógł udzielać porad jedynie z zakresu obowiązków podatkowych. Nowelizacja rozszerza ten zakres o sprawy celne oraz egzekucję administracyjną. Oznacza to, że doradca podatkowy będzie mógł podejmować czynności związane z reprezentowaniem klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli orzeczeń administracyjnych w sprawach podatkowych i celnych. Doradca będzie też uprawniony do podejmowania działań w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z obowiązkami podatkowymi i celnymi.

Tajemnica zawodowa i immunitet materialny

Zakres ochrony zawodowej doradcy podatkowego został ukształtowany analogicznie do przepisów obowiązujących adwokatów i radców prawnych. Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej doradcy nie będzie ograniczony w czasie. Doradca będzie również korzystał z wolności słowa i pisma w granicach określonych przepisami prawa. Nadużycie tej wolności podlegać będzie wyłącznie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Działalność gospodarcza

Na mocy nowelizacji zniesiono dotychczasowy generalny, poza szczególnymi rodzajami, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, doradca wykonujący zawód będzie mógł jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą w dowolnym, co do zasady, zakresie lub być zatrudnionym. Wykonywanie innej działalności lub czynności podejmowane w ramach zatrudnienia nie mogą jednak powodować konfliktu interesów między poszczególnymi rodzajami działalności lub zatrudnienia, ani też naruszać niezależności i bezstronności doradcy podatkowego oraz pozostawać w sprzeczności z zasadami etyki zawodowej.

Doradca podatkowy zobowiązany będzie do pisemnego zawiadamiania Krajowej Rady Doradców Podatkowych o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, wykraczającej poza zakres czynności, do których umocowany jest jako doradca.

Reklama

Możliwe będzie reklamowanie usług doradztwa podatkowego. Dotychczas doradców podatkowych obowiązywał całkowity zakaz reklamowania świadczonych usług. Nowe przepisy zastrzegają jedynie, że reklama musi być zgodna z zasadami etyki zawodowej.

Zawieszenie wykonywania zawodu bez obawy o skreślenie

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, zawieszenie wykonywania zawodu na okres przekraczający 5 kolejnych lat skutkowało obligatoryjnym skreśleniem z listy doradców podatkowych. W świetle nowych przepisów, zawieszenie wykonywania zawodu nawet na dłuższy okres nie będzie prowadziło do utraty nabytych wcześniej uprawnień. Znowelizowana ustawa o doradztwie podatkowym zbliża w wielu wymiarach zasady wykonywania usług doradztwa podatkowego do zasad obowiązujących adwokatów i radców prawnych. Równocześnie, nowelizacja wprowadza bardziej elastyczne zasady wykonywania zawodu przez doradców i firmy doradztwa podatkowego.