CHWP PL

KANCELARIA
PRAWNA

00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
T +48 22 438 45 45
F +48 22 438 45 46
chwp@chwp.pl
www.chwp.pl

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za udział w seminarium poświęconemu prowadzeniu biznesu na Wschodzie, gdzie eksperci z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy oraz KUKE S.A. przedstawiali Państwu metody finansowania działalności eksportowej przedsiębiorstw, zagadnienia związane z bezpieczną wymianą handlową na rynkach podwyższonego ryzyka, a także sposoby zabezpieczenia sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELKTUALNEJ NA WSCHODZIE

W nawiązaniu do tematów omawianych podczas seminarium chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na problem ochrony własności intelektualnej, który mogą napotkać przedsiębiorstwa działające lub zamierzające podjąć działalność na Wschodzie, w szczególności w takich krajach jak Rosja, Ukraina i Kazachstan.

Know-how stanowi jeden z najważniejszych składnik majątku firm. Istniejące w krajach wschodnich ryzyko szpiegostwa gospodarczego, a nadto niespójne, rozproszone i często odbiegające od standardów światowych regulacje, mogą spowodować, że to co dla firmy stanowi jej największą wartość, stanie się przedmiotem powszechnego obrotu, bez respektowania jej praw.

Jednakże atrakcyjność tych rynków sprawia, że firmy podejmują ryzyko prowadzenia tam działalności gospodarczej. W takiej sytuacji konieczne jest umiejętne wykorzystanie istniejących w tych krajach regulacji i narzędzi prawnych, by w sposób maksymalny zabezpieczyć własne interesy i zminimalizować ryzyko działalności, zwłaszcza że na zakres możliwej do uzyskania ochrony prawnej często mają wpływ okoliczności, których normalnie firmy z Zachodu nie biorą pod uwagę, jak kraj pochodzenia twórcy oraz miejsce pierwszej publikacji utworu.

W poszczególnych krajach należy szczególnie zwrócić uwagę na:

Rosja:

  • Zjawisko masowego rejestrowania domen internetowych naruszających prawa do nazw firm działających lub planujących działać na terenie kraju,
  • postęp jaki dokonał się w zakresie ochrony własności intelektualnej w ostatnim czasie, dający szansę na ujednolicenie standardów ochrony oraz wykształcenia jasnych kierunków w orzecznictwie,
  • poprzedzenie ważniejszych działań dokładną analizą prawną, w tym w zakresie dotychczasowego orzecznictwa.

Kazachstan:

  • Niedoskonałość regulacji krajowych,
  • brak rejestracji znaków towarowych i odpowiedniej reakcji na ich naruszenie
  • uznane marki zagraniczne nie podlegają automatycznej ochronie – koniecznie jest w tym zakresie przeprowadzenie osobnej procedury.

Ukraina:

  • Szczególnie wysoki poziom zagrożeń w zakresie własności intelektualnej (mimo, że Ukraina jest członkiem ważniejszych konwencji międzynarodowych dotyczących ochrony własności intelektualnej oraz stroną szeregu umów dwustronnych m. in. z UE i Szwajcarią),
  • rozproszenie regulacji prawnych,
  • problem z egzekwowaniem przepisów,
  • konieczność uwzględnienia specyfiki nie tylko prawa ukraińskiego i stosowanych na jego bazie konstrukcji prawnych, ale przede wszystkim wymiaru sprawiedliwości i funkcjonowania instytucji państwowych w tym kraju.

Przedsiębiorca obecny bądź wchodzący na rynki wschodnie powinien pamiętać o podjęciu szeregu działań m.in. w zakresie ochrony nazwy i logo firmy, znaków towarowych, utworów, w tym oprogramowania i baz danych, wynalazków, wzorów użytkowych i zdobniczych, topografii układów scalonych, domen internetowych oraz zawartości i projektu stron internetowych.

Kancelaria Chałas i Wspólnicy świadczy usługi doradztwa i pomocy prawnej we wszystkich wymienionych wyżej aspektach ochrony własności intelektualnej, we wszystkich wyżej wymienionych krajach.

Alternatywne możliwości wejścia z towarami i usługami do Rosji

Dodatkowo chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na alternatywne możliwości wejścia z towarami czy usługami na rynek rosyjski poprzez Serbię czy Białoruś – z przyjemnością spotkamy się z Państwem, aby przybliżyć te możliwości.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu z panem
Konradem Magnusem T. 22 438 45 45, M. 602 415 333, e-mail: kmagnus@chwp.pljedna z największych
polskich kancelarii


18 lat na rynku
46 prawników
18 specjalizacji
10 branż
5 biur:
       Warszawa
       Kraków
       Wrocław
       Kijów (Ukraina)
       Ałmaty (Kazachstan)
4 Country Desks:
       Russian
       Ukrainian
       Belarusian
       German
8 języków w których
pracujemy:
       polski
       angielski
       niemiecki
       włoski
       rosyjski
       ukraiński
       białoruski
       francuski

CHWP PL