CHWP PL

KANCELARIA
PRAWNA

00-215 Warszawa
ul. Sapieżyńska 10a
T +48 22 536 00 50
F +48 22 536 00 51
chwp@chwp.pl
www.chwp.plPodsumowanie najważniejszych kwestii podatkowych w 2013 r.


Szanowni Państwo,

Chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka najważniejszych kwestii podatkowych, które były przedmiotem szczególnej troski przedsiębiorców w mijającym roku, a które nadal są aktualne w 2014 r.

Rok 2013 upłynął przedsiębiorcom na intensywnych przygotowaniach do daleko idących zmian przepisów podatkowych, które zaczęły obowiązywać od 2014 r. Oprócz tego miejsce miało także kilka innych istotnych zdarzeń w zakresie podatków. Szczególnie istotne znaczenie z punktu widzenia bieżącej działalności mają przede wszystkim następujące kwestie:

1) W 2013 r. pojawiła się możliwość zaliczenia do kosztów niektórych wydatków uznawanych dotychczas za reprezentację (np. obiady w restauracjach) oraz czynszu najmu samochodów osobowych. Możliwe jest także odzyskanie podatku nadpłaconego we wcześniejszych latach z tych tytułów.

2) Rok 2013 był też rokiem przygotowań do efektywnego podatkowo „wyjścia” ze struktur opartych o SKA. Ostatecznie wiadomo już na jakich zasadach od 2014 r. opodatkowaniu będą podlegać spółki SKA oraz ich wspólnicy. Co istotne, nie zostały wprowadzone inne planowane zmiany w zakresie CIT i PIT eliminujące możliwości optymalizacji podatkowej, a ich wprowadzenie odroczono do 2015 r.

3) Rok 2013 upłynął na przygotowaniach służb finansowych do zdrożenia nowych zasad rozliczania podatku VAT. W tym zakresie trzeba pamiętać, że:

 • Nastąpi daleko idąca liberalizacja terminów wystawiania faktur VAT. W większości przypadków, faktury będzie można wystawiać w okresie od 30 dni przed wykonaniem usługi / dostawą towaru do 15. dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi / dostawie towaru.
 • Wcześniejsze wystawienie faktury nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty podatku (z wyjątkami).
 • Konieczność zapłaty podatku VAT będzie niezależna od faktu wystawienia faktury (z wyjątkami), decydować będzie wykonanie usługi / dokonanie dostawy.
 • Nastąpi zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego dla wielu usług, dla których obowiązek podatkowy powstawał sposób w szczególny. Może to mieć znaczenie np. w przypadku refakturowania mediów czy czynszu.
 • Otrzymanie faktury wystawionej przed wykonaniem usługi / dostawą towaru, nie będzie dawać prawa do odliczenia podatku naliczonego, aż do momentu wykonania usługi / dostawy towaru.
 • Wprowadzona zostanie nowa zasada korygowania podatku należnego i naliczonego w przypadku braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Szczególnie kłopotliwe może być korygowanie podatku naliczonego, mimo braku otrzymania faktury korygującej.

Powyższe kwestie mają bardzo konkretne przełożenie na bieżącą działalność, ponieważ mogą powodować:

 • Ryzyko podatkowe (np. błąd skutkujący zbyt wczesnym odliczeniem podatku VAT, błąd skutkujący pominięciem transakcji, która nie została zafakturowana, odpowiedzialność karna-skarbowa członków zarządu).
 • Dodatkowe koszty (np. koszty finansowe związane z koniecznością szybszej zapłaty podatku VAT, koszty zmian organizacyjnych, systemowych, doradztwa prawnego).
 • Oszczędności podatkowe (np. odzyskanie nadpłaconego podatku z tytułu kosztów reprezentacji).

Konieczność wdrożenia nowych rozwiązań i zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego

W zależności od Państwa potrzeb i zaawansowania prac związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań w Państwa firmie, możemy Państwu pomóc, poprzez:

 • Weryfikację poprawności przygotowanych rozwiązań, związanych z wdrożeniem w Państwa firmie nowych obowiązków w zakresie VAT.
 • Pomoc w opracowaniu procedury określania momentu powstania obowiązku podatkowego i prawa do odliczenia podatku naliczonego. Taka procedura może być pomocna także w przypadku konieczności obrony członków Zarządu przed zarzutami karnymi skarbowymi, w związku z ewentualnymi błędami w rozliczeniu VAT.
 • Przygotowanie opinii wskazujących bezpieczne sposoby postępowania po zmianie przepisów w kluczowych aspektach rozliczenia VAT tj. ustalenie obowiązku podatkowego, odliczenie podatku naliczonego, wystawianie faktur.
 • Wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, potwierdzającej prawidłowość istotnych dla Państwa aspektów rozliczeń w zakresie VAT. Potwierdzenia w drodze interpretacji mogą wymagać nie tylko nowe kwestie, ale także te istniejące wcześniej, gdyż możliwe jest, że posiadane już interpretacje straciły ważność w związku ze zmianą przepisów.
 • Bieżące konsultacje w zakresie wątpliwości związanych z praktycznym zastosowaniem nowych przepisów. Takie wsparcie może być szczególnie przydatne w pierwszych tygodniach obowiązywania nowych regulacji.
 • Szkolenie dla pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia VAT z zakresu praktycznych aspektów zastosowania nowych przepisów.

W każdym z powyższych aspektów możemy udzielić Państwu niezbędnego wsparcia. Dostosowanie się do nowych wymagań w tym zakresie może wymagać podjęcia odpowiednich działań jeszcze przed końcem 2013 r. Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami, chętnie wskażemy kierunki działań i rozwiązania pojawiających się trudności z ich wdrożeniem.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z wpływem nowelizacji ustawy o VAT na Państwa działalności, uprzejmie prosimy o kontakt. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt:

Marek Kozłowski, doradca podatkowy
Kancelaria Prawna J. Chałas i Wspólnicy
tel. kom.: 606 235 935
e-mail: mkozlowski@chwp.pljedna z największych
polskich kancelarii


18 lat na rynku
46 prawników
18 specjalizacji
10 branż
5 biur:
       Warszawa
       Kraków
       Wrocław
       Kijów (Ukraina)
       Ałmaty (Kazachstan)
4 Country Desks:
       Russian
       Ukrainian
       Belarusian
      German
8 języków w których
pracujemy:
       polski
       angielski
       niemiecki
       włoski
       rosyjski
       ukraiński
       białoruski
       francuskidobrafirmalegal500

zarzadzanie
europeanmedalhomemarket

angCHWP PL