Language: UA RU EN

CHWP UA

СТАТТІ


WWW


КОНТАКТИ
Шановні Клієнти та Бізнес-партнери, як відомо, з 1 січня набрав чинності Закон України “Про захист персональних даних”. Закон накладає обов'язки щодо захисту персональних даних на широке коло суб'єктів (до яких належать як компанії, так і фізичні особи) — віднині вони зобов'язані, зокрема:
 • дотримуватися вимог законодавства під час збирання, зберігання, поширення та знищення персональних даних;
 • здійснювати реєстрацію баз персональних даних в спеціально уповноваженому державному органі (державна реєстрація проводиться з 1 липня цього року1).

Поняття «персональні дані» трактується законодавцем широко та включає в себе відомості про фізичну особу, яка може бути ідентифікована практично за будь-якою ознакою, включаючи відомості про замовників, виконавців, найманих працівників тощо. До персональних даних можна віднести особові справи працівників, дані про заробітну плату, службові характеристики, банківські рахунки клієнтів тощо. Збирання та обробка зазначених відомостей є прикладом обов'язкового застосування на практиці норм Закону про захист персональних даних.

Варто звернути увагу на наступне:
 • На цей час реєстрація баз персональних даних проводиться безоплатно;
 • Відповідно до висловленої усно позиції Нацбанку, державна реєстрація баз персональних даних, що містять банківську таємницю, має здійснюватися на загальних підставах;
 • З 1 липня 2012 року набувають чинності норми, що передбачають кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення вимог щодо захисту персональних даних, включаючи ухилення від реєстрації бази персональних даних. Законом передбачено покарання у вигляді штрафу, розмір якого в середньому складає 250 000 грн, арешту, обмеження або позбавлення волі.

Халас і Партнери пропонує Вам комплекс юридичних послуг з організації захисту персональних даних у Вашій компанії, а саме:

(a) ми допоможемо Вам визначити, чи є зібрані Вами або Вашою компанією відомості про фізичних осіб персональними даними в розумінні Закону, та, відповідно, чи є необхідність реєструвати бази персональних даних — наявні або такі, що планується створити;

(b) ми допоможемо Вам підготувати проекти документів, що передбачаються Законом (положення про обробку та захист персональних даних, наказ про його затвердження, згоду суб'єкта особи на обробку його/її персональних даних, договір між володільцем та розпорядником баз персональних даних тощо);

(с) ми допоможемо Вам здійснити всі необхідні дії для реєстрації баз персональних даних в уповноваженому державному органі з питань захисту персональних даних, зокрема допоможемо скласти заяву про реєстрацію та подати її до уповноваженого державного органу на реєстрацію.

Під час надання послуг ми використовуємо знання та навички наших колег у Польщі — країні із десятирічним досвідом практичного застосування правових норм у сфері захисту персональних даних. В разі виникнення додаткових запитань звертайтесь, будь ласка, до Гоптаренко Юлії (jgoptarenko@chwp.com.ua), старшого юриста Халас і Партнери.1 Згідно статистичних даних, станом на 01.10.2011 р., переважна більшість зареєстрованих баз персональних даних складали бази персональних даних працівників компаній, які ведуться на виконання вимог трудового та податкового законодавства, а також правил бухгалтерського обліку

CHWP RU

СТАТЬИ


WWW


КОНТАКТЫ
Уважаемые Клиенты и Бизнес-партнеры,

Как известно, с 1 января 2011 года вступил в силу Закон Украины «О защите персональных данных». Закон накладывает обязательства по защите персональных данных на широкий круг лиц (к ним относятся как компании, так и физические лица) — отныне они обязаны, в частности:
 • соблюдать законодательные требования во сремя сбора, хранения, распространения и уничтожения персональных данных;
 • осуществлять регистрацию баз персональных данных в специально уполномоченном органе (государственная регистрация проводится с 1 июля этого года1).

Понятие «персональные данные» трактуется законодателем широко и включает в себя сведения о физическом лице, которое может быть идентифицировано по практически любым признакам, включая сведения о заказчиках, исполнителях, наемных сотрудниках и т. д. К персональным сведениям можно отнести личные дела сотрудников, данные о заработной плате, служебные характеристики, банковские счета клиентов и т. д. Сбор и обработка указанных выше сведений является примером обязательного применения на практике норм Закона о защите персональных данных.

Стоит обратить внимание на следующее:
 • В данный момент регистрация баз персональных данных осуществляется бесплатно;
 • Согласно устной позиции Нацбанка относительно государственной регистрации баз персональных данных, содержащих банковскую тайну, такие базы данных подлежат регистрации на общих основаниях;
 • С 1 июля 2012 года вступают в силу нормы, предусматривающие уголовную и административную ответственность за нарушение требований по защите персональных данных, включая уклонение от регистрации базы персональных данных. Закон предусматривает наказание в виде штрафа, размер которого составляет в среднем 250 000 грн, ареста, ограничения либо лишения свободы.
Халас и Партнёры предлагает Вам комплекс юридических услуг по организации защиты персональных данных в Вашей компании, а именно:

(a) мы поможем Вам определить, являются ли собранные Вами или Вашей компанией сведения о физических лицах «персональными данными» в понимании Закона, и, соответственно, есть ли необходимость регистрировать имеющиеся либо создаваемые базы персональных данных;

(b) мы подготовим проекты соответствующих документов (положение об обработке и защите персональных данных, приказ о его утверждении, согласие лица на обработку его/ее персональных данных, договор между владельцем и распорядителем баз персональных данных и пр.),

(с) мы поможем Вам осуществить все необходимые действия для регистрации баз персональных данных в уполномоченном государственном органе по вопросам защиты персональных данных, а именно, окажем помощь в составлении заявления о регистрации и подаче его в уполномоченный государственный орган для регистрации.

В ходе оказания услуг мы используем знания и навыки наших коллег в Польше — стране с десятилетним опытом практического применения правовых норм в сфере защиты персональных данных.

В случае возникновения дополнительных вопросов, обращайтесь, пожалуйста, к Гоптаренко Юлии (jgoptarenko@chwp.com.ua), старшему юристу Халас и Партнёры.1 Согласно статистическим данным, по состоянию на 01.10.2011 г., подавляющее большинство зарегистрированных баз персональных данных составили базы персональных данных сотрудников компаний, которые ведутся в исполнение требований трудового и налогового законодательства, а также правил бухгалтерского учета

CHWP RU

ARTICLES


WWW


CONTACT


Dear Clients and Business Partners,

as you may know, starting from 1 January 2011 the Law of Ukraine “On Personal Data Protection” has become effective. The Law imposes a number of obligations related to personal data protection on a wide range of subjects (both legal entities and individuals) — from now on, they are in particular obliged:
 • to observe legal requirements while collecting, storing, distributing and destroying personal data;
 • to register personal databases with an authorized state body (state registration has been performed from 1 July this year1).

The concept of “personal data” is widely interpreted by the lawmaker and includes details about an individual who might be identified based on almost any characteristics, such as information on customers, contractors, employees etc. Personal data may include employees' personal data sheets and certificates of service, information on salaries, bank accounts of customers, etc. Collection and processing of the above data are among examples of a mandatory practical application of the Law on personal data protection.

It is worth mentioning that:
 • Registration of personal databases is currently performed free of charge;
 • As orally explained by the NBU, it is in a position that state registration of personal databases containing banking secrecy shall be performed on general basis;
 • Starting from 1 July 2012 provisions on criminal and administrative liability for violation of personal data protection requirements (such as failure to register a personal database) will come into force. The sanctions vary from fine at an average of UAH250,000 to arrest or imprisonment.


Chałas and Partners offers you a services package regarding organization of personal data protection in Your company, in particular:
(a) we would assist in identifying whether information on individuals collected by You or Your company falls under “personal data” criteria envisaged by the Law, and, whether You are under an obligation to register personal databases – which already exist or are being set up;

(b) we would prepare drafts of respective documents (Regulation on Personal Data Processing and Protection, Order of Approval of the Regulation, Consent of an Individual for the processing of his/her personal data, agreement between personal database holder and administrator, etc.);

(с) we would assist in filing registration application to an authorized body responsible for personal data protection, in particular, we would assist with drafting of an application for registration, as well as submit the application to an authorized state body for registration. While delivering our services, we use knowledge and experience of our colleagues from Poland – a country which has been practically applying personal data protection rules for more than ten years.

Should You have any additional questions, please refer them to Yulia Goptarenko (jgoptarenko@chwp.com.ua), senior lawyer of Chałas and Partners.1 According to statistical reports, as at 01.10.2011, the overwhelming majority of registered personal databases is made up of personal data bases of companies' employees compiled for the purpose of implementation of labor and tax laws, as well as accounting rules