zmień język: PL RU PL RU UA LT KZ
Chwp PL Chwp RU

Newsletter 2010.05.11


Moskwa Moskwa. Rosja
Москва. Россия


Kijów Kijów. Ukraina
Киев. Украина


Astana Astana. Kazachstan
Астана. Казахстан


Wilno Wilno. Litwa
Вильнюс. Литва


Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy realizuje dalszą ekspansje na Rynkach Wschodnich

Rozwijając Wschodnią praktykę Międzynarodową, świadczymy naszym Klientom kompleksowe usługi prawne w oddziałach Kancelarii w Kijowie oraz w Wilnie. Teraz Kancelaria gotowa zaoferować swoim Klientom pomoc prawną na rynku Rosyjskim.
Rynek Rosyjski ma potężny potencjał oraz ogromne możliwości rozwojowe i inwestycyjne dla zagranicznych przedsiębiorców. Warto jednak pamiętać o specyfice działań mechanizmów rynkowych na wschodzie oraz o wszelkich barierach o charakterze administracyjno-prawnym, które napotykają zagraniczni przedsiębiorcy działające na tym obszarze.
Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów, Kancelaria otworzyła w siedzibie w Warszawie nowy Departament Prawa Rosyjskiego. Specjaliści departamentu mają głęboką merytoryczną wiedzę i praktyczne doświadczenie w kluczowych dziedzinach prawa rosyjskiego i na co dzień zajmują się rozwiązywaniem problemów prawnych w realiach rosyjskiego systemu prawnego i rosyjskiej gospodarki.
W nowym Departamencie Prawa Rosyjskiego do dyspozycji klientów są specjaliści:

Mecenas Junna Romaniuk
Rosyjski adwokat, doświadczony procesualista. Ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego, korporacyjnego, prawa kontraktów oraz karnego.
Reprezentuje klientów przed rosyjskimi sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami arbitrażowymi, jak również w rozwiązywaniu sporów na etapie przed sądowym, w szczególności w sprawach związanych z realizacją kontraktów, dochodzeniem należności, roszczeniami odszkodowań z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej.
Reprezentuje klientów przed rosyjskimi organami administracyjnymi, w tym podatkowymi i celnymi.
Prowadzi kompleksową obsługę prawną transakcji kapitałowych, w szczególności fuzji i przejęć (M&A). Zajmuję się obsługą procesów: tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych, tworzenia holdingów i grup kapitałowych.
Realizuje bieżącą obsługę spółek prawa handlowego; sporządza projekty umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów.

Irina Pronina
Rosyjski prawnik, specjalista w dziedzinie prawa celnego oraz podatków pośrednich, a także prawa dewizowego.
Doradza w zakresie procedur i odpraw celnych, klasyfikacji towarów zgodnie z kodami Taryfy Celnej FR, certyfikacji towarów, licencjonowania importu oraz ustalania wartości celnej.
Konsultuje w zakresie ubiegania się o ulgi celne i podatkowe w sprawach importu sprzętu jako wkładu rzeczowego do kapitału zakładowego.
Obsługuje proces włączenia towarów, chronionych prawem własności intelektualnej do Rejestru Służby Celnej FR w celu ochrony tych praw na rynku rosyjskim.
Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu projektów kontraktów zagranicznych.
Reprezentuje klientów przed organami administracyjnymi, w szczególności przed urzędami celnymi, urzędami kontroli dewizowej.

Zespół specjalistów Departamentu Prawa Rosyjskiego wyróżnia doskonała znajomość lokalnego rynku, realiów kulturowo-obyczajowych, oraz etyki biznesowej charakteryzującej ten obszar.


do góry...Юридическая фирма Халас и Партнеры продолжает развитие деятельности в странах СНГ

Развивая международную деятельность в восточном направлении оказываем нашим клиентам комплексные юридические услуги в филиалах фирмы в Киеве и в Вильнюсе. Сейчас фирма готова предложить свои услуги и на российском рынке. Российский рынок имеет большой потенциал, а также возможности развития и инвестирования для иностранных предпринимателей и экспортеров. Однако, следует помнить о специфике деятельности рыночных механизмов в странах СНГ, а также о административно-юридических барьерах, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы работающие в данном регионе. Исходя из потребностей наших клиентов, в Варшаве открыт новый Департамент российского права. Специалисты департамента обладают знаниями, практическими навыками и опытом работы в основных областях российского законодательства и ежедневно занимаются решением юридических проблем в реалиях российской юридической системы и экономической ситуации. В новом департаменте для клиентов работают следующие специалисты:

Адвокат Юнна Романюк
Российский адвокат, опытный процессуалист. Эксперт в области коммерческого, корпоративного, уголовного права и права контрактов. Представляет интересы клиентов перед россиийскими судами общей юрисдикции всех инстанций, арбитражными судами, а также участвует в урегулировании споров на досудебном этапе, в частности в вопросах, связанных с исполнением обязательств по контрактам, взысканием долгов, претензии по возмещению ущерба вытекающих из договорных и внедоговорных отношений. Представляет интересы клиентов перед российскими административными органами, в том числе налоговыми и таможенными. Обеспечивает комплексное юридическое обслуживание операций с капиталом, в частности, слияний и поглощений (M&A). Осуществляет правовую поддержку процессов создания, ликвидации, слияния и преобразования коммерческих предприятий, создания холдингов и финансовых групп. Реализует текущее обслуживание деятельности коммерческих компаний: составляет проекты договоров, уставов, положений и других актов, регулирующих функционирование хозяйствующих субъектов и их органов.

Ирина Пронина
Российский юрист, специалист в области таможенного права и косвенного налогообложения, а также в области валютного регулирования и валютного контроля в РФ. Консультирует по таможенным процедурам и таможенному оформлению, классификации товаров в соответствии с кодами ТН ВЭД РФ, сертификации товаров, лицензирования импорта и определения таможенной стоимости. Оказывает консультации по вопросам предоставления налоговых и таможенных льгот при ввозе технологического оборудования в качестве вклада в уставный капитал. Осуществляет юридическую поддержку процессов включения объектов интелектуальной собственности в таможенный реестр объектов интелектуальной собственности с целью их защиты на российском рынке. Имеет богатый опыт в подготовке проектов внешнеторговых контрактов. Представляет интересы клиентов в административных, таможенных органах, и органах валютного контроля.

Специалистов Департамента Российского права отличает превосходное знание местного рынка, обычаев и культуры, а также деловой этики, характеризующей этот регион.


Вверх...
ARTYKUŁY WWW KONTAKT

 Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna - Newsletter Rynki Wschodnie 11.05.2010
zmień język: PL RU PL RU UA LT KZ
Chwp PL Chwp RU

Newsletter 2010.05.11


Moskwa Moskwa. Rosja
Москва. Россия


Kijów Kijów. Ukraina
Киев. Украина


Astana Astana. Kazachstan
Астана. Казахстан


Wilno Wilno. Litwa
Вильнюс. Литва


Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy realizuje dalszą ekspansje na Rynkach Wschodnich

Rozwijając Wschodnią praktykę Międzynarodową, świadczymy naszym Klientom kompleksowe usługi prawne w oddziałach Kancelarii w Kijowie oraz w Wilnie. Teraz Kancelaria gotowa zaoferować swoim Klientom pomoc prawną na rynku Rosyjskim.
Rynek Rosyjski ma potężny potencjał oraz ogromne możliwości rozwojowe i inwestycyjne dla zagranicznych przedsiębiorców. Warto jednak pamiętać o specyfice działań mechanizmów rynkowych na wschodzie oraz o wszelkich barierach o charakterze administracyjno-prawnym, które napotykają zagraniczni przedsiębiorcy działające na tym obszarze.
Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów, Kancelaria otworzyła w siedzibie w Warszawie nowy Departament Prawa Rosyjskiego. Specjaliści departamentu mają głęboką merytoryczną wiedzę i praktyczne doświadczenie w kluczowych dziedzinach prawa rosyjskiego i na co dzień zajmują się rozwiązywaniem problemów prawnych w realiach rosyjskiego systemu prawnego i rosyjskiej gospodarki.
W nowym Departamencie Prawa Rosyjskiego do dyspozycji klientów są specjaliści:

Mecenas Junna Romaniuk
Rosyjski adwokat, doświadczony procesualista. Ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego, korporacyjnego, prawa kontraktów oraz karnego.
Reprezentuje klientów przed rosyjskimi sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami arbitrażowymi, jak również w rozwiązywaniu sporów na etapie przed sądowym, w szczególności w sprawach związanych z realizacją kontraktów, dochodzeniem należności, roszczeniami odszkodowań z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej.
Reprezentuje klientów przed rosyjskimi organami administracyjnymi, w tym podatkowymi i celnymi.
Prowadzi kompleksową obsługę prawną transakcji kapitałowych, w szczególności fuzji i przejęć (M&A). Zajmuję się obsługą procesów: tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych, tworzenia holdingów i grup kapitałowych.
Realizuje bieżącą obsługę spółek prawa handlowego; sporządza projekty umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów.

Irina Pronina
Rosyjski prawnik, specjalista w dziedzinie prawa celnego oraz podatków pośrednich, a także prawa dewizowego.
Doradza w zakresie procedur i odpraw celnych, klasyfikacji towarów zgodnie z kodami Taryfy Celnej FR, certyfikacji towarów, licencjonowania importu oraz ustalania wartości celnej.
Konsultuje w zakresie ubiegania się o ulgi celne i podatkowe w sprawach importu sprzętu jako wkładu rzeczowego do kapitału zakładowego.
Obsługuje proces włączenia towarów, chronionych prawem własności intelektualnej do Rejestru Służby Celnej FR w celu ochrony tych praw na rynku rosyjskim.
Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu projektów kontraktów zagranicznych.
Reprezentuje klientów przed organami administracyjnymi, w szczególności przed urzędami celnymi, urzędami kontroli dewizowej.

Zespół specjalistów Departamentu Prawa Rosyjskiego wyróżnia doskonała znajomość lokalnego rynku, realiów kulturowo-obyczajowych, oraz etyki biznesowej charakteryzującej ten obszar.


do góry...Юридическая фирма Халас и Партнеры продолжает развитие деятельности в странах СНГ

Развивая международную деятельность в восточном направлении оказываем нашим клиентам комплексные юридические услуги в филиалах фирмы в Киеве и в Вильнюсе. Сейчас фирма готова предложить свои услуги и на российском рынке. Российский рынок имеет большой потенциал, а также возможности развития и инвестирования для иностранных предпринимателей и экспортеров. Однако, следует помнить о специфике деятельности рыночных механизмов в странах СНГ, а также о административно-юридических барьерах, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы работающие в данном регионе. Исходя из потребностей наших клиентов, в Варшаве открыт новый Департамент российского права. Специалисты департамента обладают знаниями, практическими навыками и опытом работы в основных областях российского законодательства и ежедневно занимаются решением юридических проблем в реалиях российской юридической системы и экономической ситуации. В новом департаменте для клиентов работают следующие специалисты:

Адвокат Юнна Романюк
Российский адвокат, опытный процессуалист. Эксперт в области коммерческого, корпоративного, уголовного права и права контрактов. Представляет интересы клиентов перед россиийскими судами общей юрисдикции всех инстанций, арбитражными судами, а также участвует в урегулировании споров на досудебном этапе, в частности в вопросах, связанных с исполнением обязательств по контрактам, взысканием долгов, претензии по возмещению ущерба вытекающих из договорных и внедоговорных отношений. Представляет интересы клиентов перед российскими административными органами, в том числе налоговыми и таможенными. Обеспечивает комплексное юридическое обслуживание операций с капиталом, в частности, слияний и поглощений (M&A). Осуществляет правовую поддержку процессов создания, ликвидации, слияния и преобразования коммерческих предприятий, создания холдингов и финансовых групп. Реализует текущее обслуживание деятельности коммерческих компаний: составляет проекты договоров, уставов, положений и других актов, регулирующих функционирование хозяйствующих субъектов и их органов.

Ирина Пронина
Российский юрист, специалист в области таможенного права и косвенного налогообложения, а также в области валютного регулирования и валютного контроля в РФ. Консультирует по таможенным процедурам и таможенному оформлению, классификации товаров в соответствии с кодами ТН ВЭД РФ, сертификации товаров, лицензирования импорта и определения таможенной стоимости. Оказывает консультации по вопросам предоставления налоговых и таможенных льгот при ввозе технологического оборудования в качестве вклада в уставный капитал. Осуществляет юридическую поддержку процессов включения объектов интелектуальной собственности в таможенный реестр объектов интелектуальной собственности с целью их защиты на российском рынке. Имеет богатый опыт в подготовке проектов внешнеторговых контрактов. Представляет интересы клиентов в административных, таможенных органах, и органах валютного контроля.

Специалистов Департамента Российского права отличает превосходное знание местного рынка, обычаев и культуры, а также деловой этики, характеризующей этот регион.


Вверх...
ARTYKUŁY WWW KONTAKT