CHWP PL

KANCELARIA
PRAWNA

00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
T +48 22 438 45 45
F +48 22 438 45 46
chwp@chwp.pl
www.chwp.pl


STAŁY NADZÓR PODATKOWY
INSTRUKCJA PODATKOWA

Szanowni Państwo,

W bieżącym prowadzeniu biznesu niemal codziennie pojawiają się problemy wymagające szybkiej, ale przede wszystkim rzetelnej analizy prawnej i podatkowej. Skutki podejmowania błędnych decyzji i rozliczeń podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą skutkuje nie tylko wobec osób faktycznie zajmujących się rozliczaniem podatków i innych należności publicznych, lecz również wobec osób zarządzających firmą. Odpowiedzialności karnej skarbowej podlega bowiem także ten, kto nie dopełniając obowiązku nadzoru nad przestrzeganiem reguł obowiązujących w działalności danego przedsiębiorcy, dopuszcza - chociażby nieumyślnie - do popełnienia czynu zabronionego.

Zgodnie z uchwałą Izby Karnej Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2013 r. odliczenie lub zwrot różnicy podatku VAT na podstawie wadliwych faktur nosi znamiona przestępstwa prania brudnych pieniędzy – powyższe stanowi przełomowy moment w historii tego podatku i pokazuje podejście nie tylko organów podatkowych, ale również judykatury do błędnych rozliczeń podatkowych.

Dlatego proponujemy Państwu nową usługę polegającą na telefonicznym i mailowym odpowiadaniu na Państwa pytania przez doradców podatkowych i prawnych naszej kancelarii, czyli tzw. „ stały nadzór podatkowy ” oraz pisemne opracowanie zasad ewidencjonowania, deklarowania i rozliczania podatków w firmie, czyli „ instrukcję podatkową ".


Stały nadzór podatkowy

Niezwykle istotnym jest zatem zapewnienie przez osoby zarządzające Firmą, dostępu do właściwych narzędzi merytorycznych dla osób działu finansowo – księgowego.

Odpowiedzi na Państwa pytania udzielane będą
bezzwłocznie ,w formie rozmowy telefonicznej lub konsultacji mailowej w godz. 9:00 – 17:00 w dni robocze.

W przypadku konieczności pisemnego potwierdzenia kwestii omawianych podczas rozmów telefonicznych, możemy zaoferować Państwu sporządzenie krótkiej notatki, podsumowującej informacje przekazane przez naszych prawników podczas rozmowy. Uzyskiwane w ten sposób odpowiedzi są szybkie i pewne, co pozwala na redukcję kosztów oraz zwiększa bezpieczeństwa podatkowe i prawne Państwa działalności.

W przypadku bardziej skomplikowanych problemów prawnych, których nie da się rozwiązać podczas rozmowy telefonicznej na Państwa życzenie sporządzimy opinię prawną lub prawno-podatkową.

Proponujemy Państwu usługę obejmującą
zagadnienia podatkowe .

W ramach stałego nadzoru podatkowego proponujemy:

  • indywidualnie dostosowany do Państwa potrzebpakiet godzin doradztwa miesięcznie, przy czym pakiet rozliczany byłby w okresie 3-miesięcznym i godziny nie wykorzystane w danym miesiącu zwiększają limit następnego miesiąca;


Instrukcja podatkowa

Spółka - jako podatnik lub płatnik zaliczek na podatek - obowiązana jest do zgodnego z prawem oraz rzetelnego dokumentowania, ewidencjonowania, deklarowania oraz rozliczania podatków w firmie. Członkowie zarządu Spółki ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność w zakresie swoich kompetencji.

Instrukcja podatkowa jest dokumentem sporządzonym na potrzeby indywidualnych rozliczeń podatkowych Spółki, z uwzględnieniem specyfiki jej działalności. Może ona dotyczyć zarówno podatku od towarów i usług, jak również podatku dochodowego od osób prawnych.

Sporządzenie Instrukcji poprzedzone jest ustaleniami i uzgodnieniami z Państwa Działem Finansowo – Księgowym odnośnie tytułów podatkowych mających być przedmiotem Instrukcji, jak i konkretnych zagadnień i problemów podatkowych.
Zakres zagadnień może być ustalony w wyniku spotkania doradcy podatkowego Kancelarii i Głównej Księgowej Państwa firmy (zalecane), możliwe jest również wskazanie konkretnych zagadnień drogą telefoniczną i mailową.

Dla przykładu jednym z zagadnień może być eksport towarów; obejmuje on wówczas: zasady wystawiania faktur, warunki uprawniające do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania, rzetelne dokumentowanie czynności, moment powstania obowiązku podatkowego, zasady ujmowania zaliczek, zasady korygowania faktur i deklaracji.

Celem Instrukcji podatkowej jest zapewnienie jednolitej, zgodnej z prawem, interpretacji oraz stosowania przepisów prawa podatkowego przez Spółkę, jej organy (członków) oraz pracowników Spółki, w szczególności Dział Finansowo - Księgowy. Legalizm działań zapewni w szczególności:

  1. rzetelne i zgodne z prawem rozliczanie podatków,
  2. brak odpowiedzialności subsydiarnej członków zarządu spółki za zobowiązania spółki jako osób trzecich (zgodnie art. 116 Ordynacji podatkowej),
  3. brak wystąpienia przesłanek czynów zabronionych określonych w ustawie z dnia 10 września 1999 r.

Cena za opracowanie Instrukcji podatkowej uzależniona będzie od czasochłonności jej opracowania i przedstawiona będzie po ustaleniu zagadnień będących przedmiotem jej opracowania.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaje do Państwa dyspozycji:

Marzanna Pydyn - doradca podatkowy
tel. 22 438 45 45, kom. 606 235 935
e-mail: mpydyn@chwp.pljedna z największych
polskich kancelarii


19 lat na rynku
46 prawników
18 specjalizacji
10 branż
5 biur:
       Warszawa
       Kraków
       Wrocław
       Kijów (Ukraina)
       Ałmaty (Kazachstan)
4 Country Desks:
       Russian
       Ukrainian
       Belarusian
       German
8 języków w których
pracujemy:
       polski
       angielski
       niemiecki
       włoski
       rosyjski
       ukraiński
       białoruski
       francuski

CHWP PL