CHWP PL

KANCELARIA
PRAWNA

00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
T +48 22 438 45 45
F +48 22 438 45 46
chwp@chwp.pl
www.chwp.pl


Szanowni Państwo

Niniejszym pozwalamy sobie zwrócić Państwa uwagę na nowe uregulowania prawne dotyczące gospodarowania odpadami, a w szczególności na nowe możliwości formalnej redukcji ilości wytwarzanych odpadów. Jest to o tyle istotne, iż – bez ponoszenia jakichkolwiek nakładów – nowe uregulowania prawne, przy umiejętnym ich zastosowaniu - mogą prowadzić nie tylko do znacznych oszczędności finansowych, a nawet do powstania przychodu.

Chcielibyśmy zauważyć, iż w świetle nowych uregulowań prawnych możliwe jest przekształcenie substancji mających dotąd status odpadu w substancje nie mające statusu odpadu, co powoduje nie tylko wyłączenie tych substancji z ewidencji odpadów, ale również z ograniczeń czasowych dotyczących składowania i magazynowani odpadów, jak i ich transportu. Powyższe korzyści możemy również osiągnąć wyniku zastosowania odrębnej procedury uzyskania statusu produktu ubocznego.

Przedmiotowe uregulowania prawne mają szczególnie istotne zastosowanie w przemyśle wydobywczym i ciepłowniczym, co zostało poruszone na konferencji "Odpady Wydobywcze - klasyfikacja, składowanie, monitorowanie, produkty uboczne" , które odbyły się w dniach 9-10 września br. w Hotelu Bristol w Warszawie. Podczas tego spotkania mec. Katarzyna Mędraś z wrocławskiego biura kancelarii Chałas i Wspólnicy przedstawiła problematykę, dotyczącą utraty statusu odpadu, przekształcania odpadów w produkt uboczny, jak i ich magazynowania i transportu.

Jeśli byliby Państwo zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy na ten temat, lub mają Państwo praktyczne problemy prawne, zapraszamy serdecznie do kontaktu z mec. Katarzyną Mędraś. W zakresie ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami Kancelaria Chałas i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę konsultingową z zakresu prawa polskiego i wspólnotowego, dotyczącego ochrona środowiska , w tym gospodarki odpadami oraz powiązanego z nimi prawa administracyjnego .

W powyższym zakresie świadczymy w szczególności następujące usługi:

 • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, a także przed innymi właściwymi urzędami i organami
 • doradztwo prawne w procesach inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych, dotyczące m.in.:
  • odnawialnych źródeł energii
  • ocen oddziaływania inwestycji na środowisko
  • obowiązków branży chemicznej i zakładów przemysłowych
  • strategii środowiskowych
  • instalacji zasilanych kopalnianymi źródłami energii
  • efektywności energetycznej
  • projektów redukcji emisji gazów cieplarnianych
  • prawa geologicznego i górniczego, w tym związanego m.in. z wydobyciem ropy i gazu
  • odpadów wydobywczych
  • ochrony wód i powietrza
  • gospodarki wodno-ściekowej
  • ochrony przed hałasem, polami elektromagnetycznymi, promieniowaniem jonizującym
  • opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych
  • finansowanie projektów ochrony środowiska
  • postępowanie w sprawie udostępniania informacji o środowisku
 • przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących praw lub obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, np. umów dotyczących gospodarki odpadami czy gospodarki wodno-ściekowej
 • wsparcie w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych udzielanych na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska
 • sporządzanie analiz stanu prawnego przedsiębiorstwa, w tym w zakresie ochrony środowiska
 • przygotowywanie raportów określających obowiązki Klienta w zakresie prawa ochrony środowiska

OSOBA DO KONTAKTU
Katarzyna Mędraś
Radca Prawny
Kancelaria Chałas i Wspólnicy
Biuro we Wrocławiu
50-076 Wrocław
ul. K. Szajnochy 11/1c
T +48 71 341 96 57
F +48 71 341 96 58
kmedras@chwp.pljedna z największych
polskich kancelarii


19 lat na rynku
46 prawników
18 specjalizacji
10 branż
5 biur:
       Warszawa
       Kraków
       Wrocław
       Kijów (Ukraina)
       Ałmaty (Kazachstan)
4 Country Desks:
       Russian
       Ukrainian
       Belarusian
       German
8 języków w których
pracujemy:
       polski
       angielski
       niemiecki
       włoski
       rosyjski
       ukraiński
       białoruski
       francuski

CHWP PL