CHWP PL

KANCELARIA
PRAWNA

00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
T +48 22 438 45 45
F +48 22 438 45 46
chwp@chwp.pl
www.chwp.pl


Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy oraz Dolnośląska Izba Gospodarcza zapraszają przedsiębiorców na szkolenie

"Ewidencja i gospodarowanie odpadami po nowelizacji ustawy o odpadach".

Szkolenie jest bezpłatne. Dokładny program znajduje się poniżej.

Zapraszamy 25 czerwca br. o godz. 13.00 do sali konferencyjnej DIG przy ul. Świdnickiej 39 we Wrocławiu.

Zgłoszenia proszę przesłać na adres: wielgo@dig.wroc.pl

I. Gospodarowanie odpadami według nowej ustawy o odpadach
1. Odpad a Produkt Uboczny - wzajemne relacje:

 • Co to jest "odpad"
 • Co to jest "produkt uboczny"
 • Utrata i nabycie statusu odpadu oraz produktu ubocznego

2. Działania objęte gospodarowaniem odpadami i produktami ubocznymi - wymogi formalne:

 • Zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów oraz produktów ubocznych - wymogi formalne
 • Magazynowanie i składowanie odpadów oraz produktów ubocznych
 • Późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów
 • Działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami
 • Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami
 • Koszty gospodarowania odpadami

3. Odpady niebezpieczne - szczególne zasady gospodarowania:

 • Jakie właściwości muszą wykazywać odpady niebezpieczne ?
 • Jak postępować z odpadami niebezpiecznymi?
 • Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

4. Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów:

 • PCB oraz odpady zawierające PCB
 • Oleje odpadowe
 • Odpady z wypadków
 • Odpady metali

II. Ewidencja odpadów
    1. Które podmioty mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów?
    2. Dokumenty ewidencyjne
    3. Karta przekazania odpadów
    4. Karta ewidencji odpadów
    5. Uproszczona ewidencja odpadów
    6. Przechowywanie i udostępnianie dokumentów
    7. Sprawozdania roczne
    8. Sprawozdania organizacji odzysku
    9. Sprawozdania w wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi
    10. Składanie sprawozdań
    11. Weryfikacja sprawozdań - właściwe organy
    12. Przechowywanie i przekazywanie dokumentów

III. Konsekwencje naruszenia zasad ewidencji i gospodarowania odpadami
    1. Konsekwencje karne
    2. Administracyjne kary pieniężnejedna z największych
polskich kancelarii


19 lat na rynku
46 prawników
18 specjalizacji
10 branż
5 biur:
       Warszawa
       Kraków
       Wrocław
       Kijów (Ukraina)
       Ałmaty (Kazachstan)
4 Country Desks:
       Russian
       Ukrainian
       Belarusian
       German
8 języków w których
pracujemy:
       polski
       angielski
       niemiecki
       włoski
       rosyjski
       ukraiński
       białoruski
       francuski

CHWP PL