zmień język: PL RU UA LT PL RU UA LT KZ
CHWP PL CHWP RU

Biuletyn 2010.06.22


Moskwa

Wybrane aspekty odpowiedzialności przewoźników rosyjskich
i zagranicznych linii lotniczych wobec pasażerów.
Wybuch islandzkiego wulkanu, który nastąpił 14 kwietnia 2010 roku, spowodował zamknięcie na kilka dni przestrzeni powietrznej nad wieloma państwami Europy. W takich okolicznościach aktualizuję się pytanie o prawa pasażerów w podobnej sytuacji tym bardziej, iż istnieje różnica w podstawach i zakresie odpowiedzialności, które w przypadku przewozów międzynarodowych ponoszą rosyjscy i obcy przewoźnicy lotniczy. więcej...

Zamówienia publiczne w Ukrainie. Głównym aktem prawnym który określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych w Ukrainie jest Regulamin o zamówieniach towarów, prac i usług za koszty państwa, który został zatwierdzony postanowieniem Gabinetu Ministrów Ukrainy od 17 października 2008 roku pod № 921. więcej...

Wybrane zagadnienia umów handlowych w Kazachstanie. Rozwiązanie umowy. Warunki rozwiązania umowy. Prawo cywilne RK rozróżnia dwa pojęcia: „rozwiązanie umowy” oraz „jednostronna odmowa wykonania umowy (odstąpienie od umowy)”. Przy braku porozumienia stron rozwiązanie umowy może nastąpić tylko w trybie sądowym (art.401 Kodeksu Cywilnego Republiki Kazachstan). więcej...

Zmniejszony podatek dla małych przedsiębiorców.Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dalej zaświadczenie) – jest to dokument potwierdzający uiszczenie ryczałtowego podatku dochodowego przez osoby prowadzące działalność gospodarczą przewidzianą przez rząd Republiki Litewskiej w spisie działalności, prowadzenie której jest możliwe przy odbiorze stosownego zaświadczenia. więcej...Kijów
Astana
Wilno


ARTYKUŁYWWWKONTAKT


Moskwa

Wybrane aspekty odpowiedzialności przewoźników rosyjskich
i zagranicznych linii lotniczych wobec pasażerów

Wybuch islandzkiego wulkanu, który nastąpił 14 kwietnia 2010 roku, spowodował zamknięcie na kilka dni przestrzeni powietrznej nad wieloma państwami Europy. W takich okolicznościach aktualizuję się pytanie o prawa pasażerów w podobnej sytuacji tym bardziej, iż istnieje różnica w podstawach i zakresie odpowiedzialności, które w przypadku przewozów międzynarodowych ponoszą rosyjscy i obcy przewoźnicy lotniczy.

Zgodnie z ogólnymi rosyjskimi przepisami kolizyjnymi, jeżeli strony nie dokonały wyboru prawa, podlegającego zastosowaniu, to stosuje się prawo państwa przewoźnika.

W przypadkach, podobnych do wybuchu wulkanu, odpowiedzialność przewoźnika przed pasażerem tak w rosyjskim jak i w obcym prawie, niewiele się różni. Podobne wydarzenia są okolicznościami siły wyższej, i w takich przypadkach przewoźnik nie odpowiada za szkody, wyrządzone pasażerom. Ale w każdym przypadku pasażerowie mają prawo do zapewnienia ze strony przewoźnika napojów, wyżywienia i zakwaterowania w hotelu, a także do dwóch rozmów telefonicznych, wiadomości elektronicznych lub faksowych, a także do zwrotu kosztów biletu, jeżeli pasażer zrezygnował z wyjazdu.

Poza wyżej wymienionymi okolicznościami, istnieje jeszcze kilka podobnych problemów, z którymi mają do czynienia pasażerowie. Jednym z takich problemów jest zagubiony bagaż pasażera. Według ogólnej zasady, w przypadku, kiedy bagaż nie jest ubezpieczony, odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona.

W Federacji Rosyjskiej zakres odpowiedzialności przewoźnika za zagubienie, częściowy brak lub uszkodzenie bagażu, stanowi nie więcej niż sześćset rubli za kilogram wagi bagażu; a za zagubienie, częściowy brak oraz uszkodzenie rzeczy, znajdujących się w bagażu podręcznym pasażera, w wysokości nie większej niż jedenaście tysięcy rubli. Przy czym, dla obcego przewoźnika lotniczego, zakres odpowiedzialności w przypadku zniszczenia, zagubienia, uszkodzenia lub zatrzymania bagażu wynosi 100 Specjalnych Praw Ciągnienia (SDR), szacunkowo 1200 EUR.

Kolejnym z problemów, z którym często mają do czynienie pasażerowie, to odwołanie lub opóźnienie lotu z winy przewoźnika. W takich okolicznościach rosyjski i obcy przewoźnik lotniczy jest zobowiązany do zorganizowania opieki nad pasażerami (zakwaterowanie w hotelu, zapewnienie napojów i wyżywienia, zaproponowanie alternatywnego rejsu, jeżeli jest taka możliwość, zwrot pieniędzy przy rezygnacji pasażera z lotu). Ponadto mogą wchodzić w grę także specjalne odszkodowania za spowodowane pasażerom niedogodności.

Zgodnie z prawem rosyjskim, za opóźnienia w przewozie lotniczym pasażerów lub bagażu, przewoźnik zapłaci karę w wysokości 25% ustanowionej prawem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą godzinę opóźnienia (obecnie ta kwota wynosi 25 rubli za godzinę), ale nie więcej niż 50 % opłaty przewozowej.

W przewozach lotniczych wykonywanych przez obcych przewoźników, jeżeli lot jest opóźniony i trwa od dwóch do czterech godzin, pasażer ma prawo do odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR, w zależności od odległości lotu.


do góry...Kijów

Zamówienia publiczne w Ukrainie

Głównym aktem prawnym który określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych w Ukrainie jest Regulamin o zamówieniach towarów, prac i usług za koszty państwa, który został zatwierdzony postanowieniem Gabinetu Ministrów Ukrainy od 17 października 2008 roku pod № 921. Regulamin rozpowszechnia się na wszystkie zamówienia towarów i usług o wartości powyżej 100 000 hrywien, prac budowlanych wartość których przekracza 300 000 hrywien a wydatki na te zamówienia całkowicie lub częściowo pochodzą ze środków publicznych. Regulamin o zamówieniach publicznych przewiduje, że uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne (z Ukrainy i zagraniczne osoby prawne) które potwierdziły chęć udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z p. 6 Regulaminu zamówienia publiczne powinny być dokonywane u krajowych producentów, lub ich przedstawicieli, dealerów, dystrybutorów zgodnie z zawartymi umowami umów (dalej - oficjalni przedstawiciele), a jeżeli roboty budowlane, towary i usługi nie są produkowane lub realizowane przez ukraińskie osoby prawne - to wybór jest dokonywany z grona producentów towarów, usługodawców i wykonawców – nie rezydentów lub ich przedstawicieli.

Ogólne warunki zamówień publicznych

Informacja o planowanym zamówieniu, powinna być zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na bezpłatnym portalu internetowym o zamówieniach publicznych (www.tender.me.gov.ua). Dostęp do informacji na państwowym portalu internetowym jest powszechny i nie wymaga żadnych opłat.

Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający powinien utworzyć komitet przetargowy obejmujący nie mniej niż 5 osób. Komitet przetargowy działa na podstawie regulaminu który jest zatwierdzany przez zamawiającego. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza komitet przetargowy zamawiającego.

Jedną z najbardziej istotnych kwestii jest wybór właściwego trybu udzielenia zamówienia publicznego. Punkt 19 Regulaminu reguluje cztery takich tryby. Są to:

• przetarg nieograniczony
• przetarg ograniczony
• przetarg dwuetapowy
• zamówienia dla jednego uczestnika

Postępowanie w przetargach.

Główną formą udzielenia zamówienia publicznego w Ukrainie jest przetarg nieograniczony (p. 20 Regulaminu). Powodów dla tego jest kilka. Przede wszystkim gwarantuje on, oczywiście pod warunkiem właściwego zastosowania procedury, uczynienie przez zamawiającego zadość ustawowym zasadom udzielania zamówień publicznych, takim jak zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie oferentów, bezstronność i obiektywizm, jawność, zachowanie formy pisemnej. W przetargu nieograniczonym, w przetargu ograniczonym, przetargu dwuetapowym oferty mogą składać wszyscy zainteresowani oferenci. Zamawiający zamieszcza w miejscu publicznym lub podaje w formie elektronicznej w termin 3 dni informacje o przetargu.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

• uprawnienia do wykonywania określonej działalności
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
• przedstawią informację o księgowej wartość aktywów
• przedstawią informację o obrotach kosztów na rachunkach
• przedstawią informację o posiadanym doświadczeniu w zakresie wykonania usług lub prac budowlanych będących przedmiotem zamówienia
• przedstawią informację o tym ze nie zalegają z zapłata - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Sposób przygotowania oferty

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeżeli oferent który złożył najkorzystniejsza ofertę będzie posiłkować się przy wykonywaniu robót budowlanych lub świadczeniu usług firmami zagranicznymi powinien załączyć do oferty oryginał albo kopie dokumentu wydanego przez urząd który jest odpowiedzialny za państwową politykę w odpowiednim polu gospodarki (Ministerstwo Gospodarki) poświadczającego ze roboty budowlane albo usługi będące przedmiotem zamówienia nie mogą być w całości zrealizowane przez firmę krajowa.

Oprócz tego dla zrealizowania zamówień publicznych z udziałem podmiotów zagranicznych, zamawiający powinien otrzymać zaświadczenie urzędu który jest odpowiedzialny za państwową politykę w odpowiednim polu gospodarki o tym ze towary, usługi i prace budowlane nie są produkowane albo realizowane przez firmy krajowe (p. 24-1 Regulaminu).

Zamawiający ma prawo zaznaczyć w dokumentacji przetargowej informację o konieczności wniesienia wadium przetargowego przez oferentów, jego rozmiarach, formie, a także wypadkach, kiedy wadium ulega przepadkowi na rzecz zamawiającego.

Termin składania ofert stanowi 21 dni od momentu publikacji informacji o przetargach. Oferta przetargowa powinna być sporządzona w formie pisemnej, podpisana przez oferenta lub jego pełnomocnika i złożona w zaklejonej kopercie. Wszystkie oferty w zastają otwarte na publicznej sesji otwarcia ofert w obecności oferentów lub ich pełnomocników. Nieobecność oferenta lub jego pełnomocnika nie stanowi przeszkody w otwarciu jego oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający wybiera zwycięzcę przetargu z grona oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów i metodyki oceny ofert wskazanych w dokumentacji przetargowej . Kryteriami oceny ofert mogą być w szczególności:

• cena
• termin dostawy towarów, wykonania prac budowlanych i świadczenia usług
• jakość i parametry funkcjonalności, dotrzymanie norm ekologicznych
• obsługa gwarancyjna
• umowy i terminy rozliczeń
• koszty eksploatacji

Zamawiający wybiera ofertę korzystną ekonomicznie według wyników jego oceny.

Zamawiający przesyła zwycięzcy przetargu w termin dnia od momentu akceptacji oferty, a także przesyła wszystkim oferentom pisemnie zawiadomienie o wynikach przetargu z zaznaczaniem nazwy i adresu oferenta – zwycięzcy.

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego

Z wybranym oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zamawiający zawiera umowę o udzielenie zamówienia publicznego na warunkach określonych w dokumentacji przetargowej w termin 5 dni od momentu przekazania pisemnych zawiadomień wszystkim uczestnikom przetargu, nie później niż w termin 15 dni roboczych od czasu wyboru najkorzystniejszej oferty.

W razie odmowy podpisania umowy przez zwycięskiego oferenta zamawiający powtórnie określa najbardziej ekonomicznie korzystną ofertę pośród pozostałych ofert, których termin związania jeszcze nie upłynął za wyjątkiem okoliczności kiedy wszystkie oferty zostały odrzucone.

Informacje który dotyczą zamówień publicznych w Ukrainie można znaleźć na wskazanych niżej stronach internetowych:

http://www.tender.me.gov.ua
http://www.ua-tenders.com
http://www.baudata.org.ua
http://ua.tendery.ua


do góry...Astana

Wybrane zagadnienia umów handlowych w Kazachstanie

Rozwiązanie umowy

 1. Warunki rozwiązania umowy

Prawo cywilne RK rozróżnia dwa pojęcia: „rozwiązanie umowy” oraz „jednostronna odmowa wykonania umowy (odstąpienie od umowy)”.

Przy braku porozumienia stron rozwiązanie umowy może nastąpić tylko w trybie sądowym (art.401 Kodeksu Cywilnego Republiki Kazachstan).

Zgodnie z nową ustawą ceną transferową jest cena, kształtująca się między podmiotami powiązanymi, i różniąca się od ceny, która powstaje między niezależnymi stronami.

Odstąpienie od umowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach przewidzianych w KC, w innych aktach prawnych oraz na mocy porozumienia stron. KC RK przewiduje następujące warunki odstąpienia od umowy:

• niemożność wykonania zobowiązania wynikającego z umowy
• przyznanie bankructwa/ogłoszenie upadłości drugiej strony
• zmiany lub odwołanie aktu prawnego, na podstawie którego zawarta była umowa
• jeżeli umowa została zawarta bez wskazania terminu jej obowiązywania, a co innego nie wynika z innych aktów prawnych lub porozumień stron.

 2. Konsekwencje rozwiązania umowy

Przy rozwiązaniu umowy zobowiązania stron wygasają. W przypadku rozwiązania umowy zobowiązania wygasają od momentu uzyskania porozumienia w sprawie rozwiązania umowy, a przy rozwiązaniu umowy w trybie sądowym – od momentu wejścia uprawomocnienia się decyzji sądu o rozwiązaniu umowy.

Jeżeli podstawę rozwiązania umowy stanowi istotne naruszenie umowy przez jedną ze stron, druga strona ma prawo do żądania odszkodowania za szkodę poniesioną przez rozwiązanie umowy.

Unieważnienie umowy

 1. Podstawy unieważnienia

Zgodnie z art. 158 KC RK nieważna jest umowa, której treść jest niezgodna z wymogami ustawodawstwa, a także zawarta w celu sprzecznym z porządkiem prawnym i zasadami moralności.

W Art. 159 KC wymienione zostały podstawy nieważności umów, wśród których są:

• umowa wykonana bez uzyskania licencji lub po upływie terminu obowiązywania tej licencji
• umowa mająca na celu nieuczciwą konkurencję lub naruszająca etykę handlową;
• umowa zawarta przez podmiot prawny sprzeczna z celami działalności lub z naruszeniem kompetencji statutowej jej organu
• umowa zawarta pod wpływem przymusu, oszustwa, groźby, a także umowa, którą jedna strona była zmuszona zawrzeć w uwagi na swoje ciężkie położenie, a także będąc w ciężkich okolicznościach lub rażąco niekorzystnych warunkach dla niej, co zostało wykorzystane przez drugą stronę (umowa lichwiarska) etc.

 2. Konsekwencję unieważnienia

W Republice Kazachstanu nie ma podziału umów na bezskuteczne i wątpliwe, jak np. w Federacji Rosyjskiej lub innych krajach WNP (Ukraina, Armenia, Gruzja itd.), są tylko umowy wątpliwe. Żeby umowa była uznana za nieważną, potrzebna jest decyzja sądu. Bez decyzji sądu dowolna umowa, nawet sprzeczna z obowiązującym prawem kazachskim pozostaje ważna. Jednak umowa, uznana przez sąd za nieważną, jest nieważną od samego początku, czyli od momentu zawarcia (p.8 art. 157 KC RK)

Język umowy

Art. 15 Ustawy „O językach w Republice Kazachstanu” mówi, i z „ umowy z zagranicznymi podmiotami fizycznymi i prawnymi, zawierane w formie pisemnej muszą być sporządzone w języku państwowym (kazachskim) i języku, akceptowanym przez obie strony”.

Jednak KC RK, regulujący wyczerpująco zakres podstaw uprawniających do unieważnienia umowy, nie wymienia pośród tychże podstaw nieważności naruszenia wymogów ustawy co do języka umowy, a zatem naruszenie wskazanego powyżej wymogu języka przy sporządzaniu umów nie stanowi podstawy nieważności. Na dzień dzisiejszy praktycznie wszystkie zagraniczne umowy pomiędzy kazachstańskimi a zagranicznymi partnerami są sporządzane w języku rosyjskim oraz angielskim.

Przy zawarciu umowy na dostawę towarów warto pamiętać także, że wiele rodzajów towarów importowanych do Kazachstanu w zależności od kodu taryfy celnej powinno mieć adnotację lub etykietę w języku kazachskim i rosyjskim.


do góry...Wilno

Zmniejszony podatek dla małych przedsiębiorców

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dalej zaświadczenie) – jest to dokument potwierdzający uiszczenie ryczałtowego podatku dochodowego przez osoby prowadzące działalność gospodarczą przewidzianą przez rząd Republiki Litewskiej w spisie działalności, prowadzenie której jest możliwe przy odbiorze stosownego zaświadczenia.

Taka forma opodatkowania stosowana jest wyłącznie względem małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w określonych dziedzinach sprzedaży, produkcji lub świadczenia usług. Poza tym działalność gospodarcza powinna być prowadzona wyłącznie przez przedsiębiorcę dążącego do uzyskania dochodów w okresie rozliczeniowym. Stosunki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia z innymi podmiotami nie mogą przypominać stosunków istniejących pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, a także posiadać takie cechy charakterystyczne jak umowa o pracę: zawierająca wynagrodzenie, miejsce wykonywania pracy, termin pracy, urlop i inne. Przedsiębiorca samodzielnie podejmuje decyzje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ponosi koszty, a także odpowiada za to, żeby prowadzona przez niego działalność nie wykroczyła poza granice działalności wskazanej w zaświadczeniu.

Od 10 kwietnia 2010 roku weszły w życie zmiany w ustawie o podatku dochodowym, które przewidują zmniejszony ryczałtowy podatek dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia. W oparciu o zaistniałe zmiany, wszystkie samorządy będą musiały ustalić ryczałtowy podatek dochodowy, który po zastosowaniu taryfy przewidzianej w ustawie o podatku dochodowym powinien być liczony od miesięcznego minimalnego wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym na dzień 1 stycznia.

Jeżeli minimalne miesięczne wynagrodzenie będzie niezmienne, które według uchwały rządu Republiki Litewskiej „O zwiększeniu minimalnego wynagrodzenia” wynosi 800 litów oraz pozostanie niezmieniona 15 procentowa taryfa przewidziana w ustawie o podatku dochodowym, to ryczałtowy podatek od zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej będzie wynosił 120 litów. Według obecnie obowiązującej wersji ustawy o podatku dochodowym, jest on naliczany od dwunastu minimalnych wynagrodzeń i wynosi 1440 litów.

Tak jak było przewidziane w pierwszej wersji ustawy o podatku dochodowym tak i w obecnej wersji ustawy, samorządom pozostawiono możliwość zmniejszenia opodatkowania dochodów dla niektórych grup społecznych, w tym osobom niepełnosprawnym, wieku emerytalnym i innym.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż uchwała rządu Republiki Litewskiej „O zasadach wydawania przedsiębiorcom zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej” zobowiązuje samorządy do 10 listopada bieżącego roku do ustalenia wysokości ryczałtowej stawki podatkowej od dochodów oraz poinformowania o tym powiatowe organa podatkowe.

Należy zaznaczyć, że zmiany przewidziane w ustawie o podatku dochodowym zaczną obowiązywać dopiero w 2011 roku, natomiast od 2012 roku powrócą przepisy o naliczaniu podatku dochodowego obecnie obowiązujące.do góry...


Выберите язык: PL RU UA LT PL RU UA LT KZ
CHWP PL CHWP RU

Бюллетень 2010.06.22


Moskwa

Некоторые аспекты ответственности российских и иностранных авиаперевозчиков перед пассажирами

Из – за извержения исландского вулкана, которое началось 14 апреля 2010 года, воздушное пространство над многими странами Европы было закрыто несколько дней.

И в этих обстоятельствах актуальным является вопрос о правах пассажиров в подобной ситуации, тем более, что cуществует разница в основаниях и степени ответственности, которые в случае международных перевозок несет российская и иностранная авиакомпании.

Согласно коализионным нормам права, если стороны не выбрали право, подлежащее применению, то применению подлежит право страны перевозчика.

В случаях, подобных извержению вулкана, ответственность перевозчика перед пассажиром и в российском и иностранном праве почти не отличается. Подобные события являются форс-мажорным обстоятельствамм, и в таких случаях перевозчик не несет ответственности за ущерб, причиненный пасcажирам. Но в любом случае пассажиры, имеют право на обеспечение со стороны перевозчика напитками, питанием и размещением в гостинице, на два телефонных звонка или сообщения по электронной почте или факсу, а также на возмещение стоимости билета, если пассажир отказался от поездки.

Помимо, описанных выше обстоятельств, существует еще несколько типичных проблем, с которыми сталкиваются авиапассажиры . В рамах Таможенного союза применяется Единый Таможенный Тариф и другие единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами.

Одна из таких проблем – это утеря багажа пассажира.

По общему правилу, в том случае, если багаж не застрахован, то ответственность перевозчика ограничена.

В РФ пределы ответственности перевозчика за утрату, недостачу или повреждение багажа, составляют не более шестисот рублей за килограмм веса багажа; а за утрату, недостачу или повреждение вещей, находящихся при пассажире, в размере не более чем одиннадцать тысяч рублей.

Для иностранного авиаперевозчика пределы ответственности в случае уничтожения, утери, повреждения или задержки багажа составляют одна тысяча специальных прав заимствования (СДР), примерно одна тысяча сто евро.

Еще одна проблема, с которой часто сталкиваются пассажиры, это отмена или задержка рейса по вине перевозчика. При таких обстоятельствах и российские и иностранные авиаперевозчики обязаны позаботиться о пассажире (проживание в гостинице, предоставление напитков и питания, предложение альтернативного рейса, если есть такая возможность, возврат денег при отказе пассажира от полета...). Но помимо этого существуют специальные компенсации за неудобства, доставленные пассажирам.

Согласно российскому законодательству за просрочку доставки пассажира или багажа перевозчик уплачивает штраф в размере двадцати пяти процентов установленного законом минимального размера оплаты труда за каждый час просрочки (сейчас это двадцать пять рублей за один час), но не более чем пятьдесят процентов провозной платы.


Вверх...


Kijów

Государственные закупки в Украине


Главным нормативно-правовым актом, который регулирует принципы и порядок осуществления государственных закупок, средства правовой защиты и контроля за выполнением государственных заказов в Украине есть Положение о заказе товаров, работ и услуг за государственные средства, которое было утверждено Постановлением Кабинета Министров Украины № 921 от 17 октября 2008 года. Положение распространяется на все закупки товаров и услуг стоимостью свыше 100 000грн., строительных работ стоимостью свыше 300 000грн., а средства на эти закупки полностью или частично являются государственными. Положение о государственных закупках предусматривает, что участниками государственных закупок могут быть как физические, так и юридические лица (украинские и иностранные), которые подтвердили право на участие в конкурсе относительно получения государственного заказа. Согласно п. 6 Положения государственные закупки должны быть реализованные для национальных производителей или их представителей, дилеров, дистрибьюторов согласно ранее заключенных договоров (далее - официальные представители), в случае если строительные работы, товары и услуги не производятся или не предоставляются украинскими юридическими лицами - то выбор победителя конкурса происходит из числа лиц- нерезидентов или их представителей, которые производят товары, предоставляют услуги или выполняют работы.

Общие принципы государственных закупок

Информация о проведении плановых государственных закупок должна быть размещена в Вестнике государственных закупок и на бесплатном портале в интернете о государственных закупках (www.tender.me.gov.ua). Доступ к информации на государственном интернет портале есть публичным и не требует понесения никаких затрат.

Проведение государственных закупок организовывает и осуществляет Заказчик. При проведении государственных закупок Заказчик должен создать тендерный комитет в количестве не менее чем 5 лиц. Тендерный комитет осуществляет свою деятельность на основании Положения, которое утверждается Заказчиком. Подготовку и проведение государственных закупок осуществляет тендерный комитет Заказчика.

Одним из наиболее важных вопросов есть выбор формы государственных закупок. Согласно п. 19 Положения есть следующие четыре основные формы государственных закупок:

• открытые торги
• торги с ограниченным участием
• двухстепенные торги
• закупка в одного участника

Осуществление тендерных процедур

Главной формой осуществления государственных закупок в Украине есть открытые торги (п. 20 Положения). Оснований для этого есть несколько. Прежде всего он гарантирует, что в случае проведения согласно установленному порядку всех процедур отдает преимущество такими принципам, как справедливая конкуренция и равное отношение к участникам, беспристрастность и объективность, публичность, а также проведение процедур в письменном виде. В открытых торгах, в торгах с ограниченным участием, двухступенчатых торгах предложения могут составлять все заинтересованные лица. Заказчик размещает объявление в публичном месте и присылает информацию о тендере желающим лицам в электронной форме в 3-ох дневный срок.

Условия участия в государственных закупках

Заказчик может требовать от участника предоставления информации, которая подтверждает соответствие участника таким квалификационным требованиям:

• наличие средств, оборудования и работников соответствующей квалификации, которые имеют необходимые знания и опыт
• балансовая стоимость активов
• финансовый оборот
• опыт в выполнении аналогичных договоров
• уплата налогов и сборов (обязательных платежей)
• проведение участником предпринимательской деятельности согласно положениям его устава
• отсутствие оснований для отказа в участии в торгах, предусмотренных этим Положением.

Процедура подготовки предложения

Если к выполнению работ, предоставление услуг участником - отечественным производителем предполагается привлечения субподрядчиков- нерезидентов, такой участник в составе тендерного (ценового) предложения подает оригинал или удостоверенную в установленном порядке копию заключения центрального органа исполнительной власти, которая реализует государственную политику в соответствующей сфере, о невозможности выполнения работ или предоставление услуг, которые закупаются, в полном объеме отечественным производителем.

Для осуществления закупки товаров, работ и услуг у нерезидента, заказчик должен получить заключение центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в соответствующей сфере, о том, что соответствующие товары, работы и услуги не производятся (не выполняются, не предоставляются) на территории Украины.

Заказчик имеет право указать в тендерной документации информацию о необходимости предоставления тендерного обеспечения, его размеры, формы, а также случаи, когда тендерное обеспечение не возвращается участнику.

Срок для представления тендерных предложений должен составлять 21 календарный день от даты опубликования объявления о проведении торгов. Тендерное предложение должно быть представлено в письменной форме, подписано участником или его представителем и подано в заклеенном конверте. Все тендерные предложения открывают на открытом заседании в присутствии всех участников или их представителей. Отсутствие участника или его представителя не является препятствием у открытые его тендерного предложения.

Выбор наилучшего тендерного предложения

Заказчик выбирает победителя из перечня участников предложения которых не были отклонены на основании критериев и методики оценки тендерных предложений указанных в тендерной документации. Критериями оценки тендерных предложений могут быть: цена, срок поставки товаров, выполнение строительных работ и предоставления услуг, качество и параметры функциональности, соблюдение экологических норм, гарантийное обслуживание и сроки расчетов, стоимость эксплуатации.

Заказчик акцептует тендерное предложение, которое признано наиболее экономически выгодным по результатам оценки. Заказчик присылает победителю торгов на протяжении одного рабочего дня со дня акцепта сообщение об акцепте тендерного предложения, а также присылает всем участникам процедур письменное уведомление о результатах торгов с указанием названия и местонахождение участника - победителя процедуры закупки.

Подписание договора на государственные закупки

С участником, тендерное предложение которое было акцептовано, заказчик заключает договор о закупке согласно требованиям тендерной документации и условий акцептованного тендерного предложения в срок не раньше чем через пять рабочих дней со дня отправления письменного сообщения всем участникам процедур о них результаты, но не позднее чем через 15 рабочих дней со дня акцепта.

В случае отказа участника, тендерное предложение которого было акцептовано, от подписания договора о закупке согласно требованиям тендерной документации, заказчик повторно определяет наиболее экономически выгодное тендерное предложение по тем, срок действия которых еще не прошел, кроме случаев, когда все тендерные предложения были отклонены.

Информация которая касается государственных закупок в Украине можно найти на указанных ниже интернет страницах:

http://www.tender.me.gov.ua
http://www.ua-tenders.com
http://www.baudata.org.ua
http://ua.tendery.ua


Вверх...


Astana

Некоторые правовые аспекты торговых договоров в Казахстане


Расторжение договора

 1. Условия расторжения договора

В гражданском законодательстве РК различаются два понятия: «расторжение договора» и «односторонний отказ от исполнения договора (отказ от договора)».

При отсутствии соглашения сторон расторжение договора может быть произведено только в судебном порядке (ст. 401 Гражданского Кодекса РК).

Односторонний отказ от исполнения договора допускается только в случаях, предусмотренных в ГК, иными законодательными актами и соглашением сторон (ст. 404 ГК РК). ГК РК допускает следующие условия отказа от договора:

• невозможности исполнения обязательства, основанного на договоре,
• признания в установленном порядке другой стороны банкротом,
• изменения или отмена акта государственного органа, на основании которого заключен договор,
• если договор заключен без указания срока, и иное не предусмотрено законодательными актами или соглашением сторон.

 2. Правовые последствия расторжения договора

При расторжении договора обязательства сторон прекращаются. В случае расторжения договора обязательства считаются прекращенными с момента достижения сторонами соглашения о расторжении договора, а при расторжении договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении или изменении договора.

Если основанием для расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением или изменением договора.

Недействительность сделки

 1. Основания недействительности

В соответствии со ст. 158 ГК РК недействительна сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства, а также совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности.

В ст. 159 ГК РК между другими, закреплены следующие основания недействительности сделок:

• недействительна сделка, совершенная без получения необходимой лицензии либо после окончания срока действия лицензии
• сделка, преследующая цели недобросовестной конкуренции или нарушающая требования деловой этики
• сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, либо с нарушением уставной компетенции его органа
• сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), и др

 2. Последствия недействительности

В Казахстане нет такого разделения сделок на ничтожные и оспоримые, которое существует в ГК Российской Федерации и ГК большинства стран СНГ (Украине, Армении, Грузии и др.), есть только оспоримые сделки. Для того, чтобы сделка была признана недействительной, необходимо решение суда. Без решения суда любая сделка, даже явно антизаконная, считается действительной. Однако сделка, признанная судом недействительной, считается таковой с самого начала, с момента ее совершения (п.8 ст. 157 ГК РК)

Язык договора

В ст. 15 Закона «О языках в Республике Казахстан» сказано, что «сделки с иностранными физическими и юридическими лицами, совершаемые в письменной форме, излагаются на государственном и на приемлемом для сторон языке».

Однако ГК РК, определяющий исчерпывающий перечень оснований недействительности сделок, среди которых нарушения требования Закона к языку сделки, как основание признания ее недействительной, не предусмотрено, следовательно несоблюдение требования вышеуказанного Закона касательно языка изложения сделки основанием к ее отмене не является. На сегодняшний день практически все внешнеторговые договора между казахстанскими и иностранными партнерами заключаются на русском и английском языках.

При заключении договора на поставку товаров следует также помнить, что многие виды товаров, в зависимости от кода ТН ВЭД должны сопровождаться аннотациями или маркировкой товара на казахском и русском языках.


Вверх...


Зміна мови: PL RU UA LT PL RU UA LT KZ
CHWP PL CHWP RU

Бюлетень 2010.06.22

Kijów

Державні закупівлі в Україні

Головним нормативно-правовим актом, що регулює принципи та порядок здійснення державних закупівель, засоби правового захисту та контролю за виконанням державних замовлень в Україні є Положення про замовлення товарів, робіт і послуг за державні кошти, що було затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 921 від 17 жовтня 2008 року. Положення розповсюджується на усі закупівлі товарів та послуг вартістю понад 100 000грн., будівельних робіт вартістю понад 300 000грн., а кошти на ці закупівлі повністю чи частково є державними. Положення про державні закупівлі передбачає, що учасниками державних закупівель можуть бути як фізичні, так і юридичні особи (українські та іноземні), які підтвердили право на участь у конкурсі щодо отримання державного замовлення. Згідно п. 6 Положення державні закупівлі повинні бути реалізовані для національних виробників або їх представників, дилерів, дистриб'юторів відповідно до раніше укладених договорів (далі — офіційні представники), у разі якщо будівельні роботи, товари та послуги не виробляються чи не надаються я українськими юридичними особами — то вибір переможця конкурсу відбувається з числа осіб-нерезидентів або їх представників, які виробляють товари, надають послуги або виконують роботи.

Загальні засади державних закупівель

Інформація про проведення планових державних закупівель повинна бути розміщена у Віснику державних закупівель та на безплатному порталі в інтернеті про державні закупівлі (www.tender.me.gov.ua). Доступ до інформації на державному інтернет порталі є публічним і не вимагає понесення жодних витрат.

Проведення державних закупівель організовує і здійснює Замовник. При проведенні державних закупівель Замовник повинен утворити тендерний комітет в кількості не менше ніж 5 осіб. Тендерний комітет здійснює свою діяльність на підставі Положення, яке завтерджується Замовником. Підготовку і проведення державних закупівель здійснює тендерний комітет Замовника.

Одним з найбільш важливих питань є вибір форми державних закупівель. Згідно п. 19 Положення є наступні чотири основних форми державних закупівель:

• відкриті торги
• торги з обмеженою участю
• двоступеневі торги
• закупівля в одного учасника

Здійснення тендерних процедур

Головною формою здійснення державних закупівель в Україні є відкриті торги (п. 20 Положення). Підстав для цього є декілька. Насамперед він гарантує, що у разі проведення згідно встановленого порядку всіх процедур надає перевагу такими принципам, як справедлива конкуренція і рівне ставлення до учасників, безсторонність і об'єктивність, публічність, а також проведення процедур у письмовому вигляді. У відкритих торгах, в торгах з обмеженою участю, двоступеневих торгах пропозиції можуть складати всі зацікавлені особи. Замовник розміщує оголошення в публічному місці і надсилає інформацію про тендер бажаючим особам в електронній формі в 3-ох денний термін.

Умови участі в державних закупівлях

Замовник може вимагати від учасника подання інформації, що підтверджує відповідність учасника таким кваліфікаційним вимогам:

• наявність коштів, обладнання і працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
• балансова вартість активів
• фінансовий обіг
• досвід у виконанні аналогічних договорів
• сплата податків і зборів (обов'язкових платежів)
• провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту
• відсутність підстав для відмови в участі в торгах, передбачених цим Положенням..

Процедура підготовки пропозиції

Якщо до виконання робіт, надання послуг учасником - вітчизняним виробником передбачається залучення субпідрядників-нерезидентів, такий учасник у складі тендерної (цінової) пропозиції подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері, про неможливість виконання робіт або надання послуг, які закуповуються, у повному обсязі вітчизняним виробником.

Для здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг у нерезидента, замовник повинен отримати висновок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері, про те, що відповідні товари, роботи і послуги не виробляються (не виконуються, не надаються) на території України.

Замовник має право зазначити у тендерній документації інформацію про необхідність надання тендерного забезпечення, його розміри, форми, а також випадки, коли тендерне забезпечення не повертається учаснику.

Строк для подання тендерних пропозицій повинен становити 21 календарний день від дати опублікування оголошення про проведення торгів. Тендерна пропозиція повинна бути подана в письмовій формі, підписана учасником або його представником і подана в заклеєному конверті. Всі тендерні пропозиції відкривають на відкритому засіданні в присутності всіх учасників або їх представників. Відсутність учасника або його представника не є перешкодою у відкриті його тендерної пропозиції.

Вибір найкращої тендерної пропозиції

Замовник вибирає переможця з переліку учасників пропозиції яких не були відхилені на підставі критеріїв та методики оцінки тендерних пропозицій вказаних в тендерній документації. Критеріями оцінки тендерних пропозицій можуть бути: ціна, термін поставки товарів, виконання будівельних робіт і надання послуг, якість і параметри функціональності, дотримання екологічних норм, гарантійне обслуговування і терміни розрахунків, вартість експлуатації.

Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник надсилає переможцю торгів протягом одного робочого дня з дня акцепту повідомлення про акцепт тендерної пропозиції, а також надсилає всім учасникам процедур письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням назви та місцезнаходження учасника - переможця процедури закупівлі.

Підписання договору на державні закупівлі

З учасником, тендерну пропозицію якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та умов акцептованої тендерної пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня відправлення письмового повідомлення всім учасникам процедур про їх результати, але не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня акцепту.

У разі відмови учасника, тендерну пропозицію якого було акцептовано, від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув, крім випадків, коли всі тендерні пропозиції було відхилено.

Інформація яка стосується державних закупівель в Україні можна знайти на вказаних нижче інтернет сторінках:

http://www.tender.me.gov.ua
http://www.ua-tenders.com
http://www.baudata.org.ua
http://ua.tendery.ua


В гору ...


Pakeisti kalbą : PL RU UA LT PL RU UA LT KZ
CHWP PL CHWP RU

Naujienlaiškis 2010.06.22

Wilno

Sumažintas verslo liudijimo mokestis

Verslo liudijimas – tai dokumentas, patvirtinantis fiksuoto pajamų mokesčio sumokėjimą verčiantis individualia veikla, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašą.

Ši supaprastinta pajamų mokesčio sumokėjimo forma taikoma tik smulkaus verslo gyventojų pajamoms, gautoms iš atskirų rūšių prekybinės, gamybinės ar paslaugų veiklos, apmokestinti. Be to, ir pati veikla pagal verslo liudijimą turi būti savarankiška veikla, kuria versdamasis smulkusis verslininkas/gyventojas siekia gauti pajamų per tęstinį laikotarpį. Verslo liudijimą turinčio gyventojo veiklos santykiai su kitais asmenimis iš esmės turi skirtis nuo darbdavio ir darbuotojo santykių ir neturėti įprastiems darbo santykiams būdingų požymių: susitarimo dėl darbo apmokėjimo, darbo vietos ir funkcijų, darbo laiko, atostogų ir pan. Vykdydamas veiklą, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, verslininkas/gyventojas pats sprendžia su veikla susijusius klausimus, pats dengia jo veiklos vykdymo išlaidas ir užtikrina, kad jo faktiškai vykdoma veikla neišeitų už individualios veiklos, apmokestintos nustatytu fiksuotu pajamų mokesčiu ir įrašytos verslo liudijime, ribų.

Šių metų balandžio 10 d. įsigaliojęs LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau –GPMĮ) pakeitimai numato mažesnį mokestį smulkiesiems verslininkams dirbantiems pagal verslo liudijimą. Remiantis aukščiau paminėtu pakeitimu savivaldybių tarybos turės nustatyti fiksuoto dydžio mokestį, kurio dydis negalės būti mažesnis už mokestį, apskaičiuojamą nuo minimalios mėnesinės algos, pritaikius mokesčio tarifą numatyta GPMĮ įstatyme, galiosiantį to mokestinio laikotarpio, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas, sausio 1 dienai.

Tuo atveju, jeigu nepasikeis esamas minimalus mėnesinis atlyginimas, kuris dabar pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl minimaliojo užmokesčio didinimo“ siekia 800 Lt. ir liks galioti šiuo metu GPMĮ nustatytas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas, verslo liudijimas galėtų kainuoti 120 Lt., tuo tarpu pagal dabar galiojančią GPMĮ redakciją, verslo liudijimo kaina siekia 1440 Lt., kadangi fiksuotas verslo liudijimo mokestis apskaičiuojamas nuo dvylikos minimaliųjų mėnesinių algų.

Kaip buvo numatyta pirmojoje GPMĮ redakcijoje, taip ir dabartinis GPMĮ pakeitimai numato savivaldybėms teisę nustatyti mažesnį fiksuoto dydžio pajamų mokestį už verslo liudijimą tam tikriems asmenims, pvz., neįgaliesiems, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus ir kt.

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių, savivaldybėms rekomenduojama iki einamųjų metų lapkričio 10 dienos pateikti apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų teritoriniams skyriams informaciją apie kitų metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžius.

Pabrėžtina, kad įsigaliojęs LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai numato mažesnes verslo liudijimų kainas tik nuo 2011 metų, tuo tarpu jau nuo 2012 metų turėtų vėl įsigalioti tokia pat verslo liudijimų įkainių nustatymo tvarka, kuri galioja šiais metais.Į viršų...


l>