zmień język: PL RU UA PL  RU  UA  KZ 
CHWP PL CHWP RU

Biuletyn 2011.12.07


Astana

Specjalne strefy ekonomiczne w Kazachstanie

Elena Kudakova,prawnik oddziału Kancelarii prawnej Chałas i Wspólnicy w Ałmaty

W sierpniu bieżącego roku weszła w życie nowa ustawa „O specjalnych strefach ekonomicznych w Republice Kazachstan” z dnia 21.07.2011r., regulująca działalność Specjalnych stref ekonomicznych w RK. więcej...

Jak sprawdzić ukraińskiego kontrahenta

Dr Maksym Ferenc, Koordynator Ukrainian Desk

Transakcje międzynarodowe wiążą się z dużym ryzykiem. Odmienny system prawny, nieznajomość przepisów, inna kultura handlowa, inne zasady rozliczeń to tylko niektóre utrudnienia towarzyszące współpracy z zagranicznymi podmiotami. więcej...

Przedstawicielstwo a filia w Rosji.

Marcin Stępień, prawnik w Departamencie Prawa Rosyjskiego.

Przedsiębiorca zagraniczny zainteresowany wejściem na rynek rosyjski przeważnie decyduje się na utworzenie lub przystąpienie do już działającej spółki. Jednak często zapomina o tym, że znaczną część funkcji na terytorium Rosji może wykonywać za pośrednictwem przedstawicielstwa lub fili zagranicznej osoby prawnej. więcej...

Kijów
Moskwa


ARTYKUŁYWWWKONTAKT


Astana

Specjalne strefy ekonomiczne w Kazachstanie

Elena Kudakova,prawnik oddziału Kancelarii prawnej Chałas i Wspólnicy w Ałmaty

W sierpniu bieżącego roku weszła w życie nowa ustawa „O specjalnych strefach ekonomicznych w Republice Kazachstan” z dnia 21.07.2011r., regulująca działalność Specjalnych stref ekonomicznych w RK.

Obecnie w Kazachstanie istnieje sześć specjalnych stref ekonomicznych (dalej – SSE): „Narodowy technologiczny pak przemysłu petrochemicznego”, „Burabaj”, „Port morski Aktau”, „Ontustik”, „Park technologii informacyjnych”, „Astana – nowe miasto”. Podział stref warunkuje rodzaj prowadzonej działalności, przy czym ustawodawca rozróżnia działalność podstawową oraz działalność fakultatywną.

Nowa ustawa ma niewątpliwie na celu zarówno stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa krajowego, jak i pozyskanie inwestorów zagranicznych. Dla realizacji tego celu przewidziano szereg innowacyjnych rozwiązań. W niniejszym artykule przedstawiono kilka tych najważniejszych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej.
Należy podkreślić, iż by korzystać ze specjalnego statusu prawnego uczestnika SSE należy złożyć do jedynego rejestru uczestników SSE odpowiedni wniosek, zarejestrować się na terytorium danej strefy jako podatnik oraz produkować towary lub świadczyć usługi odpowiadające celom danej SSE. Jeżeli jednak dana osoba prawna spełnia ustalone wymogi określone dla uczestników SSE, procedura ta nie zajmie dużo czasu dzięki wprowadzonemu systemowi „jednego okienka” oraz ustalonym krótkim terminom rozpatrywania wniosków.

Należy również zaznaczyć, iż na terytorium specjalnej strefy ekonomicznej lub na jego części stosuje się regulacje wolnej strefy celnej. Oznacza to, że na terytorium SSE nie mają zastosowania przepisy Unii Celnej Kazachstanu, Białorusi i Rosji.

Dla uczestników SSE zarejestrowanych i działających na terytorium SSE, w zależności od rodzaju strefy, przewidziano szereg ulg podatkowych:

 • zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych;
 • opodatkowanie według stawki zerowej podatku gruntowego;
 • stosowanie stawki 0% podatku majątkowego;
 • zwrot nadpłaty podatku VAT od obrotów opodatkowanych według stawki zerowej.

Ponadto, nowa ustawa gwarantuje uczestnikom SSE dodatkowe ulgi, m.in.:

 • opodatkowanie według zerowej stawki podatku VAT towarów nabywanych w celu prowadzenia działalności, określonych przez Rząd RK;
 • zwolnienie z opłaty za korzystanie z gruntów w obrębie SSE na okres 10 lat;
 • dla SSE „Park technologii informacyjnych” – zwolnienie z podatku socjalnego na okres 5 lat.

Wprowadzono również specjalna procedurę zatrudnienia na terytorium SSE obcokrajowców, zgodnie z którą przewidziano uproszczony tryb wydawania zezwoleń na pracę w obrębie SSE dla obcokrajowców bez konieczności poszukiwania kandydatów na krajowym rynku pracy.

Implementacja przepisów nowej ustawy może jeszcze bardziej poprawić warunki sprzyjającego klimatu inwestycyjnego w Kazachstanie.

do góry...
ARTYKUŁYWWWKONTAKTKijów

Jak sprawdzić ukraińskiego kontrahenta

Dr Maksym Ferenc, Koordynator Ukrainian Desk

Transakcje międzynarodowe wiążą się z dużym ryzykiem. Odmienny system prawny, nieznajomość przepisów, inna kultura handlowa, inne zasady rozliczeń to tylko niektóre utrudnienia towarzyszące współpracy z zagranicznymi podmiotami. Jak zatem uniknąć kłopotliwych sytuacji, związanych z nierzetelnym kontrahentem? Najlepiej zapobiegać – czyli sprawdzić jeszcze przed podpisaniem kontraktu.

Można to zrobić na podstawie dokumentów, uzyskanych z różnych źródeł – organów administracji państwowej, wyspecjalizowanych firm, zajmujących się wywiadownią gospodarczą lub spróbować samodzielnie pozyskać niezbędne dane.

W przypadku weryfikacji na własną rękę warto poprosić potencjonalnego kontrahenta o przedstawienie nam następujących informacji: poświadczone przez Dyrektora Generalnego kopie dokumentów – Statutu, zaświadczenia o rejestracji państwowej i rejestracji w organach administracji podatkowej Ukrainy (w tym, zaświadczenia o rejestracji płatnika VAT), zaświadczenia urzędu statystycznego z wykazem rodzajów działalności kontrahenta.

Możemy także poprosić kontrahenta albo uzyskać samodzielnie wypis z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych i Osób Fizycznych – Przedsiębiorców, w którym będą zawarte informacje, dotyczące aktualnego statusu prawnego przedsiębiorstwa (czy nie znajduje się w trakcie likwidacji) oraz wykaz osób, upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa. Podstawowe dane kontrahenta, takie jak kod identyfikacyjny, nazwa, adres prawny, osoba, upoważniona do reprezentacji, miejsce i czas rejestracji firmy oraz aktualny status prawny, są ogólnodostępne na stronie internetowej państwowego przedsiębiorstwa Centrum Informacyjno-Resursowe www.irc.gov.ua. Jeżeli zajdzie taka potrzeba na tejże stronie możemy sprawdzić czy kontrahent posiada ważną licencję na prowadzenie pewnych rodzajów działalności gospodarczej oraz organ, który licencje wydał.

Oprócz wymienionych dokumentów, możemy także dodatkowo zweryfikować pełnomocnictwa osób, podpisujących umowę, na podstawie takich dokumentów jak ostatnie sprawozdanie podatkowe, kopie paszportów lub wzory podpisów.

Brak zobowiązań wobec budżetu sprawdzimy uzyskując od kontrahenta zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i innymi płatnościami, wydane przez inspekcję podatkową. Samodzielnie możemy otrzymać wypis z Jednolitego rejestru zastaw mienia ruchomego, poświadczający, że aktywa kontrahenta nie są objęte zastawem.

Zaleca się przygotowanie wydruków ze strony internetowej Państwowej Podatkowej Administracji Ukrainy, zawierających informacje o tym, czy kontrahent nie znalazł się na liście zadłużonych podmiotów działalności gospodarczej, czy kontrahent jest wpisany na listę podatników VAT (oraz czy takie zaświadczenie nie znajduje się w wykazie anulowanych), czy adres prawny kontrahenta nie znajduje się w wykazie miejsc t. zw. rejestracji masowej.

Także samodzielnie możemy zwrócić się do organów administracji podatkowej o potwierdzenie, czy, według wykazów wewnętrznych Państwowej Podatkowej Administracji Ukrainy, nasz kontrahent nie znajduje się na „czarnej liście” firm fikcyjnych lub podejrzanych. Nawet jeżeli organ podatkowy odmówi udzielenia takiej informacji, to sam fakt złożenia takiego zapytania może być potwierdzeniem rzetelności naszej firmy w pozyskiwaniu informacji o uczciwości kontrahenta, co posłuży mocnym argumentem w procesie rozstrzygania ewentualnych sporów w przyszłości.

Jeżeli nasz kontrahent nie ma przed nami i budżetem państwa nic do ukrycia, to bez problemów uzyskamy także kopię sprawozdań o spłacie VAT i podatku dochodowego za ostatni okres, z pieczątką organu administracji podatkowej, poświadczającą otrzymanie takich sprawozdań.

Po przeprowadzeniu swoistego audytu, możemy być pewni, że zawieramy porozumienie ze sprawdzonym kontrahentem oraz zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by przyszła współpraca zaowocowała zyskami, a nie przykrymi niespodziankami.


Na podstawie ustawy Ukrainy z dnia 15.05.2003r. o rejestracji państwowej osób prawnych i osób fizycznych-przedsiębiorców; ustawy Ukrainy z dnia 13.01.2011r. o dostępie do informacji publicznej.


do góry...
ARTYKUŁYWWWKONTAKTMoskwa

Przedstawicielstwo i filia zagranicznej osoby prawnej w Rosji.

Marcin Stępień, prawnik w Departamencie Prawa Rosyjskiego.

Przedsiębiorca zagraniczny zainteresowany wejściem na rynek rosyjski przeważnie decyduje się na utworzenie lub przystąpienie do już działającej spółki. Jednak często zapomina o tym, że znaczną część funkcji na terytorium Rosji może wykonywać za pośrednictwem przedstawicielstwa lub fili zagranicznej osoby prawnej.

Zakres działania przedstawicielstwa.

Przedsiębiorca polski decydując się na utworzenie przedstawicielstwa w Rosji, powinien mieć na uwadze, iż przedstawicielstwo nie może prowadzić działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 55 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej zakres jego działań odnosi się do reprezentowania i ochrony interesów zagranicznej osoby prawnej. W związku z tym przedstawicielstwo przeważnie tworzone jest w celach promocji podmiotu zagranicznego, prowadzi działalność marketingową i reklamową. Przedstawicielstwo zgodnie z prawem rosyjskim nie posiada osobowości prawnej. Wyposażone jest w majątek osoby prawnej, która je utworzyła. Osoba ta ponosi odpowiedzialność za działania swojego przedstawicielstwa i jej odpowiedzialność nie ogranicza się do wysokości majątku w jaki wyposażone zostało przedstawicielstwo. Ponadto osoba prawna, która utworzyła przedstawicielstwo w Rosji wyznacza kierownika tego przedstawicielstwa, który działa na podstawie udzielonego mu przez nią pełnomocnictwa.

Dlaczego przedstawicielstwo w Rosji?

Utworzenie przedstawicielstwa jest dobrym rozwiązaniem dla tych przedsiębiorców, którzy zainteresowani są na początek zbadaniem zapotrzebowania rynku rosyjskiego na ich produkty i usługi. Przedstawicielstwo poprzez działalność promocyjną „przygotowuje” grunt pod planowaną na terytorium Rosji działalność gospodarczą. Pozwala przedsiębiorcy uniknąć niepokojów i trudności związanych z otwieraniem od razu działalności gospodarczej na obcym rynku.

Zakres działania filii

Inaczej niż w przypadku przedstawicielstwa, przez filię można prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rosji. Jednak należy pamiętać, że działalność gospodarcza za pośrednictwem filii może być prowadzona w takim zakresie, w jakim działalność tę wykonuje zagraniczna osoba prawna, która filię utworzyła. W związku z powyższym przedsiębiorca zagraniczny może zdecydować czy przez filię wykonywać będzie na terytorium Rosji całość funkcji osoby prawnej, czy tylko ich część. Ponadto zakres wykonywanych poprzez filię funkcji obejmuje także funkcje przedstawicielstwa osoby prawnej. Podobnie jak przedstawicielstwo filia nie posiada osobowości prawnej. Kierownictwo filii wyznaczane jest przez podmiot zagraniczny i działa na podstawie udzielonego przez niego specjalnego pełnomocnictwa. Za zobowiązania fili odpowiada osoba prawna całym sowim majątkiem.

Dlaczego filia w Rosji?

Zakres działania filii jest szerszy. Nie tylko daje szansę promocji zagranicznego przedsiębiorcy na rynku rosyjskim, ale także możliwość świadczenia swoich usług i sprzedaży własnych towarów. Filie proponowane są dla przedsiębiorców, którzy nie są zainteresowani tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych, ani przystępowaniem do już istniejących. Przekonani o sile własnych usług i towarów mogą za pomocą filii prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Akredytacji przedstawicielstw i filii zagranicznych osób prawnych na terenie Rosji dokonuje Państwowa Izba Rejestracyjna działająca przy Ministerstwie Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej. Informacja o przedstawicielstwie lub filii powinna zostać zamieszczona w dokumentach założycielskich podmiotu zagranicznego, tj. w statucie lub umowie spółki. Źródła prawa: Kodeks Cywilny Federacji Rosyjskiej (część pierwsza) z dnia 30 listopada 1994 roku Nr 51-FZ.


do góry...статьиWWWконтакт


Astana

"Специальные экономические зоны в Казахстане"

Кудакова Елена, юрист Филиала «Халас и Партнеры» в г. Алматы

В августе текущего года вступил в действие новый закон «О специальных экономических зонах в Республикe Казахстан» от 21.07.2011г., регулирующий деятельность Специальных экономических зон в РК.

В настоящее время в Казахстане действует шесть специальных экономических зон (далее СЭЗ): «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», «Бурабай», «Морпорт Актау», «Оңтүстік», «Парк информационных технологий», «Астана - новый город». Деление происходит по видам деятельности, при этом законодательно выделяются приоритетные и вспомогательные виды деятельности. Безусловно, что новый закон направлен как на стимулирование развития отечественного бизнеса, так и на привлечение иностранных инвесторов. Для достижения этой цели предусмотрен целый ряд нововведений. В этой статье мы приведем ряд основных, с точки зрения ведения бизнеса, моментов. Нужно отметить, что для применения специального правового статуса участника СЭЗ необходимо подать заявку на внесение в единый реестр участников СЭЗ, зарегистрироваться на территории данной зоны в качестве налогоплательщика и производить товары или оказывать услуги, соответствующие целям данного СЭЗ. Однако при соответствии юридическим лицом определенным требованиям, предъявляемым к участникам, вся процедура не займет много времени в связи с внедрением принципа «одного окна» и установлением минимальных сроков обработки заявок.

Нельзя не упомянуть, что на территории специальной экономической зоны или на ее части действует таможенная процедура свободной таможенной зоны. Это означает, что на территорию СЭЗ не распространяется режим Таможенного Союза Казахстана, Беларуси и России.

Для Участников СЭЗ, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории СЭЗ, в зависимости от зоны предусмотрен ряд налоговых льгот:
 • освобождение от корпоративного подоходного налога;
 • налогообложение по нулевой ставке при исчислении земельного налога;
 • применение ставки 0% при исчислении налога на имущество;
 • возврат превышения налога на добавленную стоимость по оборотам, облагаемым по нулевой ставке.

Кроме этого, в соответствии с новым законом предусматривается предоставление дополнительных льгот участникам СЭЗ, таких как:

 • НДС по нулевой ставке для товаров, потребляемых для осуществления деятельности, определяемых Правительством;
 • освобождение от платы за землепользование на территории СЭЗ сроком на 10 лет;
 • для СЭЗ «Парк информациоонных технологий» – освобождение от уплаты соц. налога сроком до 5 лет.

Также внедрен особый механизм в отношении ввоза иностранной рабочей силы на территорию СЭЗ - предусмотрен упрощенный порядок выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей силы для СЭЗ без поиска соответствующих кандидатур на внутреннем рынке труда. Реализация нового закона может положительно повлиять на улучшение и без того благоприятного инвестиционного климата Казахстана.


назад...
статьиWWWконтактMoskwa

Представительство и филиал в России

Марчин Стэмпень, юрист Департамента Российского Права

Иностранный предприниматель, заинтересованный выйти на российский рынок, обычно решает создать новое общество или присоединиться к действующей компании. Однако часто забывая о том, что значительную часть функций на территории России можно осуществлять через представительство или филиал иностранной компании.

Сфера деятельности представительства

Польская компания, которая решила создать представительство в России, должна принимать во внимание, что представительство не вправе заниматься хозяйственной деятельностью. Согласно статьи 55 Гражданского Кодекса Российской Федерации представительство представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. В связи с этим представительство обычно учреждается для маркетинговой и рекламоной деятельности иностранного субъекта. Представительство не является юридическим лицом. Оно наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом. Указанное юридическое лицо несет ответственность по обязательствам, связанным с деятельностью создавшего им представительства и его ответственность не ограничивается объемом имущества представленного представительству. Кроме того юридическое лицо, создавшее представительство в России назначает его руководителя, который действует на основании его доверенности.

Почему представительство в России?

Создание представительства является хорошим решением для таких компаний, которые заинтересованы с начала узнать есть ли спрос на их продукцию и услуги на русском рынке. Представительство, осуществляя рекламную деятельность, "готовит" почву для запланированных мероприятий предпринимательской деятельности на территории России. Помогает предпринимателю избежать излишних волнений и трудностей, связанных с началом осуществления предпринимательской деятельности на иностранном рынке.

Сфера деятельности филиала.

В отличие от представительства, при помощи филиала можно вести хозяйственную деятельность на территории России. Надо иметь в виду, что хозяйственную деятельность за посредничеством филиала можно вести в такой сфере, в какой данную деятельность может вести иностранное юридическое лицо создавшее филиал. В связи с этим иностранный предприниматель может наделить филиал всеми функциями юридического лица или только их частью. Кроме того в функции филиала входят также функции представительства юридического лица. Также как и представительство, филиал не является юридическим лицом. Руководство филиала назначается иностранной компанией и действует на основе предоставленной ему специальной доверенности. По обязанностям филиала ответственность несет юридическое лицо всем своим имуществом.

Почему филиал в России?

Объем деятельности филиала шире. Он не только оказывает действия по продвижению иностранной компании на российском рынке, а также имеет возможность оказывать услуги и продавать товары. Создание филиала рекомендуется для предпринимателей, которые не заинтересованы ни в создании новых хозяйственных субъектов, ни в присоединении к существующим компаниям. Компании, уверенные в своей рыночной позиции могут при помощи филиала вести самостоятельную хозяйственную деятельность.

Аккредитацией представительств и филиалов иностранных юридических лиц на территории России занимается Государственная Регистрационная Палата при Министерстве Юстиции Российской Федерации. Информация о представительстве или филиале должна быть указана в учредительных документах иностранного субъекта, т.е. уставе или договоре общества. Источник: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ.


назад...статтіWWWконтактKijów

Як перевірити українського контрагента

Д-р Максим Ференц, Координатор Ukrainian Desk

Міжнародні трансакції пов’язані з великим ризиком. Інша система права, незнання норм, інша культура ведення бізнесу, інші форми фінансових розрахунків – це тільки деякі труднощі, з якими зустрічаються підприємці під час співробітництва з іноземними партнерами. Як, в зв’язку з цим, уникати ситуацій, пов’язаних з недобросовісним контрагентом? Найкраще попереджувати – тобто перевіряти ще перед підписанням контракту.

Можна це зробити на підставі документації, яку можемо отримати з різних джерел – органів державної влади, спеціальних фірм, які займаються збиранням інформації про контрагентів, або спробувати здобути необхідні дані самостійно.

В разі самостійної перевірки варто попросити потенційного контрагента надати нам посвідчену уповажненою для цього особою копію Статуту, свідоцтв про державну реєстрацію та про реєстрацію в податкових органах (також свідоцтва платника ПДВ якщо таке є), довідки з управління статистики тощо.

Можемо також попросити контрагента, або отримати самостійно витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, в якому міститимуться дані про юридичний статус підприємства (чи не перебуває в стані ліквідації), а також перелік осіб, уповажнених до його представництва. Такі дані про підприємство, як ідентифікаційний код, найменування, юридична адреса, керівництво, місце і дата його реєстрації, а також його юридичний статус є загальнодоступні на інтернет-сторінці державного підприємства Інформаційно-ресурсний центр www.irc.gov.ua. Якщо є така потреба – на цій же ж сторінці можна перевірити наявність у контрагента актуальної ліцензії на деякі види підприємницької діяльності та орган, який таку ліцензію видав.

Крім зазначених документів, можемо також додатково перевірити чи особа має право підписувати зобов’язання від імені підприємства, за допомогою останнього податкового звіту, копії паспорту або зразка підпису.

Відсутність боргів перед бюджетом можемо перевірити на підставі отриманої від контрагента довідки про сплату податків та зборів. Самостійно можемо також отримати довідку з Державного реєстру заставного майна про те, що активи контрагента не перебувають під заставою.

Можна також підготувати роздруківки з інтернет-сторінки Державної податкової адміністрації України, які міститимуть інформацію про те, чи контрагент не має заборгованості зі сплати податків, є платником ПДВ (чи свідоцтво платника ПДВ не анульовано), чи юридична адреса контрагента не знаходиться в реєстрі місць масової реєстрації.

Також ми можемо самостійно звернутися до місцевих органів державної податкової адміністрації з проханням підтвердити, чи, за інформацією внутрішніх баз даних Державної податкової адміністрації України, наш контрагент не знаходиться в переліку фіктивних або підозрілих підприємств. Навіть якщо податковий орган відмовиться надати нам таку інформацію, то сам факт такого звернення може бути підтвердженням наших зусиль, щодо перевірки сумлінності контрагента та, в майбутньому, може прислужитися у випадку вирішення можливих спорів.

Якщо наш контрагент не має перед нами і бюджетом жодних таємниць, також не повинно становити труднощів отримання від нього копій звітів про сплату ПДВ та податку на прибуток, з відміткою податкового органу про їх отримання.

Після проведення своєрідного аудиту, можемо з впевненістю сказати, що підписуємо договір з перевіреним контрагентом та зробили все, що в наших силах, для того щоб майбутнє співробітництво приносило користь, а не неприємні несподіванки.


На підставі Закону України від 15.05.2003 р. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; Закону України від 13.01.2011 р. Про доступ до публічної інформації.назад...