Powyższa wiadomość, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm., nie stanowi informacji handlowej i została przesłana na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1) oraz art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, r., nr 101, poz. 926 j.t. z późn. zm.). Jeśli nie życzą sobie Państwo w przyszłości otrzymywać zaproszeń od kancelarii Chałas i Wspólnicy, prosimy odesłać tą wiadomość w temacie podając „NIE”.

 
CHWP PL

KANCELARIA
PRAWNA

00-215 Warszawa
ul. Sapieżyńska 10a
T +48 22 536 00 50
F +48 22 536 00 51
chwp@chwp.pl
www.chwp.plZmiana przepisów VAT w branży ciepłowniczej w 2014 r.


Szanowni Państwo,

już od 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać daleko idące zmiany przepisów dotyczących kluczowych elementów podatku VAT.
W związku z tym, chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka, ważnych dla branży ciepłowniczej, aspektów nowych regulacji. Dostosowanie się do nowych wymagań w tym zakresie może wymagać podjęcia odpowiednich działań jeszcze przed końcem 2013 r. Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami, chętnie wskażemy kierunki działań i rozwiązania pojawiających się trudności z ich wdrożeniem.

Ograniczenie negatywnych konsekwencji zmiany momentu powstania obowiązku podatkowego

Dostawcy energii cieplnej szczególnie dotkliwie odczują zmianę momentu powstania obowiązku podatkowego. Od początku 2014 roku, podatek VAT odprowadzany będzie już w momencie wystawienia faktury a nie, tak jak jest to obecnie, dopiero z upływem terminu płatności. W ten sposób dostawca bądź dystrybutor energii będzie odprowadzać podatek VAT znacznie wcześniej, ponadto, będzie też musiał z własnych środków finansować koszt podatku VAT. W rezultacie wzrosną koszty finansowe bieżącej działalności.

Przyjęty obecnie model rozliczeń z odbiorcami stanie się więc nieefektywny i będzie musiał zostać całkowicie przemodelowany. Proponujemy Państwu pomoc przy wdrożeniu kompleksowego rozwiązania prawnego, pozwalającego na zachowanie obecnego sposobu rozliczenia podatku VAT. Nasze rozwiązanie uwzględnia zarówno nowe wymagania prawa podatkowego jak i inne wymagania prawne i regulacyjne oraz pozwala na efektywne ukształtowanie rozliczeń z klientami.

Konieczność wdrożenia nowych rozwiązań i zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego

Opisany problem wynikający ze zmiany momentu powstania obowiązku podatkowego jest kluczowy z punktu widzenia podstawowej działalności przedsiębiorstwa cieplnego, nie jest jednak jedynym problemem jaki może wystąpić w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT.

Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące kwestie:

- nową zasadę dotyczącą momentu odliczenia podatku naliczonego VAT. W niektórych sytuacjach moment odliczenia ulegnie zmianie, należy więc zidentyfikować te sytuacje i wykluczyć ryzyko nieprawidłowego odliczenia podatku naliczonego.
- zasady korygowania podatku należnego w przypadku braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Szczególnie kłopotliwe może być korygowanie podatku naliczonego, mimo braku otrzymania faktury korygującej.
- nową definicję podstawy opodatkowania.

W zależności od Państwa potrzeb i zaawansowania prac związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań w Państwa firmie, możemy Państwu pomóc, poprzez:

  1.  Weryfikację poprawności przygotowanych rozwiązań, związanych z wdrożeniem w Państwa firmie nowych obowiązków w zakresie VAT.
  2. Pomoc w opracowaniu procedury określania momentu powstania obowiązku podatkowego i prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Taka procedura może być pomocna także w przypadku obrony członków Zarządu przed zarzutami karnymi skarbowymi w związku z ewentualnymi błędami w rozliczeniu VAT.
  3.  Przygotowanie opinii wskazujących bezpieczne sposoby postępowania po zmianie przepisów w kluczowych aspektach rozliczenia VAT tj. ustalenie obowiązku podatkowego, odliczenie podatku naliczonego, wystawianie faktur.
   4.  Wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, potwierdzającej prawidłowość istotnych dla Państwa aspektów rozliczeń w zakresie VAT. Interpretacji mogą wymagać nie tylko nowe kwestie, ale także te istniejące wcześniej, gdyż możliwe jest, że uzyskane już interpretacje straciły ważność w związku ze zmianą przepisów.
   5.  Bieżące konsultacje w zakresie wątpliwości związanych z praktycznym zastosowaniem nowych przepisów. Takie wsparcie może być szczególnie przydatne w pierwszych tygodniach obowiązywania nowych regulacji.
   6.  Szkolenie dla pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia VAT z zakresu praktycznych aspektów zastosowania nowych przepisów.

W każdym z powyższych aspektów możemy udzielić Państwu niezbędnego wsparcia. W razie jakichkolwiek pytań związanych z wpływem nowelizacji ustawy o VAT na Państwa działalności, uprzejmie prosimy o kontakt. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt:

Marek Kozłowski, doradca podatkowy
Kancelaria Prawna J. Chałas i Wspólnicy
tel. kom.: 606 235 935
e-mail: mkozlowski@chwp.pljedna z największych
polskich kancelarii


18 lat na rynku
46 prawników
18 specjalizacji
10 branż
5 biur:
       Warszawa
       Kraków
       Wrocław
       Kijów (Ukraina)
       Ałmaty (Kazachstan)
4 Country Desks:
       Russian
       Ukrainian
       Belarusian
      German
8 języków w których
pracujemy:
       polski
       angielski
       niemiecki
       włoski
       rosyjski
       ukraiński
       białoruski
       francuskidobrafirmalegal500

zarzadzanie
europeanmedalhomemarket

angCHWP PL