CHWP PL

KANCELARIA
PRAWNA

00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
T +48 22 438 45 45
F +48 22 438 45 46
chwp@chwp.pl
www.chwp.pl

Szanowni Państwo,

W ramach programu "Client Care" nasza kancelaria zaprasza Państwa na kolejne spotkanie, które tym razem poświęcone będzie ewidencji i gospodarowaniu odpadami.

Spotkanie jest BEZPŁATNE . Każda firma może delegować maksymalnie dwóch pracowników.

SPOTKANIE
Ewidencja i gospodarowanie odpadami
po nowelizacji ustawy o odpadach.

Termin:                     26 czerwca 2014 r.
Miejsce:                    Kancelaria Chałas i Wspólnicy, ul. Grzybowska 45,
JM Tower, VI p., Warszawa

Godziny:
09.20 - 09.30           Rejestracja gości
09.30 - 11.30           Część pierwsza: Gospodarowanie odpadami według nowej ustawy o odpadach

1. Odpad a Produkt Uboczny – wzajemne relacje:
- Co to jest „odpad”
- Co to jest „produkt uboczny”
- Utrata i nabycie statusu odpadu oraz produktu ubocznego

2. Działania objęte gospodarowaniem odpadami i produktami ubocznymi - wymogi formalne:
- Zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów oraz produktów ubocznych wymogi formalne
- Magazynowanie i składowanie 0dpadów oraz produktów ubocznych
- Późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów
- Działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami
- Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami
- Koszty gospodarowania odpadami

3. Odpady niebezpieczne – szczególne zasady gospodarowania:
- Jakie właściwości muszą wykazywać odpady niebezpieczne?
- Jak postępować z odpadami niebezpiecznymi?
- Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

4.Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów:
- PCB oraz odpady zawierające PCB
- Oleje odpadowe
- Odpady z wypadków
- Odpady metali

11.30 - 11.45            Przerwa kawowa
11.45 - 13.15            Część druga: Ewidencja odpadów

                                 - Które podmioty mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów?
                                 - Dokumenty ewidencyjne
                                 - Karta przekazania odpadów
                                 - Karta ewidencji odpadów
                                 - Uproszczona ewidencja odpadów
                                 - Przechowywanie i udostępnianie dokumentów
                                 - Sprawozdania roczne
                                 - Sprawozdania organizacji odzysku
                                 - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi
                                 - Składanie sprawozdań
                                 - Weryfikacja sprawozdań – właściwe organy
                                 - Przechowywanie i przekazywanie dokumentów

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie faxem lub mailem uczestników do dnia 18 czerwca br. na załączonym formularzu zgłoszeniowym.

Zapraszamy serdecznie!

Osoba kontaktowa:

Iwona Truszczyńska
Strategy & BD Manager tel.22 438 45 45, itruszczynska@chwp.pl


jedna z największych
polskich kancelarii


19 lat na rynku
46 prawników
18 specjalizacji
10 branż
5 biur:
       Warszawa
       Kraków
       Wrocław
       Kijów (Ukraina)
       Ałmaty (Kazachstan)
4 Country Desks:
       Russian
       Ukrainian
       Belarusian
       German
8 języków w których
pracujemy:
       polski
       angielski
       niemiecki
       włoski
       rosyjski
       ukraiński
       białoruski
       francuski

CHWP PL