22 stycznia 2018 r. nasi prawnicy przeprowadzili szkolenie z zakresu aspektów prawnych i praktycznych związanych z zatrudnieniem obywateli Białorusi, Rosji i Ukrainy przez polskich przedsiębiorców. Na szkoleniu szczegółowo omówiono następujące aspekty: I. Pozyskiwanie pracowników ze Wschodu – zagadnienia wprowadzające II. Opodatkowanie wynagrodzenia cudzoziemca za pracę oraz obowiązki uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne III. Umowa o pracę z cudzoziemcem IV. Aspekty praktyczne uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce V. Szczególne…

Z danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że wartość aktywów, zgromadzona przez fundusze inwestycyjne w pierwszym półroczu 2017 r. wzrosła o 2,8% w porównaniu do analogicznego okresu z roku 2016 r. i stanowiła łącznie 309,4 mld zł. Na polskim rynku według stanu na koniec czerwca 2017 r. funkcjonowało 925 funduszy inwestycyjnych, w tym 53 otwartych (wzrost o 2) oraz 828 zamkniętych – wzrost o 9. W analizowanym okresie procentowy udział wartości…

Weszły już w życie nowe przepisy, które nałożyły na wszystkich podatników podatku VAT obowiązek przekazywania organom KAS szczegółowych danych podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Bez wątpienia można stwierdzić, iż administracja skarbowa zyskuje w tym momencie pewnego rodzaju możliwość podniesienia jakości rozwiązań informatycznych w zakresie eliminacji niekorzystnych zjawisk w obrocie gospodarczym. JKP to doskonałe źródło informacji pozwalające na wdrożenie innowacyjnego systemu. Jednakże trzeba podkreślić,…

Rozporządzeniem z dnia 12 września 2017 roku Rada Ministrów ustaliła wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku 2018, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku 2018 wraz z terminem zmiany tych wysokości. Tym samym od dnia 1 stycznia 2018 roku wzrosło w stosunku do 2017 roku minimalne wynagrodzenie za pracę z kwoty 2.000 zł do kwoty 2.100 zł. Ponadto wzrosła również wysokość minimalnej stawki godzinowej w stosunku do 2017…

Od 1 lipca 2018 roku zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny będą wystawiane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Przez formę dokumentu elektronicznego rozumie się wystawienie zaświadczenia lekarskiego zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem systemu…

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzą Unijne przepisy odnośnie ochrony danych osobowych (RODO) lub zwane również „GDPR”  (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Rozporządzenie będzie obowiązywać wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,…

W dniu 8 grudnia 2017 roku w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy – Prawo przedsiębiorców. W chwili obecnej projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Gospodarki i Rozwoju. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy zasadniczym celem ustawy – Prawo przedsiębiorców jest pełniejsze urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej oraz innych konstytucyjnych zasad relewantnych dla przedsiębiorców…

Projekt informatyczny E-składka pozwala już wszystkim płatnikom na opłacanie składek do ZUS na jeden rachunek. Tym samym od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady rozliczeń dokonywanych wpłat. Wszyscy  płatnicy składek zobowiązani są do opłacania  nie trzema czy czteroma, a jednym przelewem na indywidualny  numer rachunku składkowego. Rachunki bankowe, które funkcjonowały do końca roku 2017 i służyły do rozliczeń  składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy czy Gwarantowany Fundusz…

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zaczną obowiązywać nowe zasady zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudniani i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017, poz. 1543) dokonano nowelizacji przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz….

Od 1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Płatnicy składek będą rozliczać się z ZUS korzystając z indywidualnego rachunku składkowego, wygenerowanego i przydzielonego przez ZUS. Nowe zasady dotyczą należności opłacanych z tytułu składek na: Informację o przydzielonym numerze rachunku składkowego ZUS powinien był przekazać każdemu z płatników składek listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej, chyba…